K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

số m đường ngày thứ 2 công nhân sửa thêm là:

250 x 1/5 = 50 (m)

số m đường ngày thứ 2 công nhân sửa là:

250 + 50 = 300 (m)

số m đường mà ngày thứ 3 sửa ít hơn là:

300 x 1/10 = 30 (m)

số m đường ngày thứ 3 công nhân sửa là:

300 - 30 = 270 (m)

số m đường công nhân sửa trong 3 ngày là:

250 + 300 + 270 = 820 (m)

đáp số: ...

12 tháng 6

Quãng đường đội công nhân sửa được ngày thứ hai là:

\(250+\dfrac{1}{5}\times250=300\left(m\right)\) 

Quãng đường đội công nhân sửa được ngày thứ ba là:

\(300-\dfrac{1}{10}\times300=270\left(m\right)\)

Trong ba ngày đội công nhân sửa được:

\(250+300+270=820\left(m\right)\)

ĐS: ... 

4 tháng 11 2017

ngày thứ 3 sửa được :

    (15,7+13,5) + 1,5 = 30,7 (m)

          đ\s: 30,7 m

4 tháng 11 2017

Công Chúa Amy

30,7 nha bạn

k tui nha

thank

23 tháng 7 2015

3 ngày đầu sửa được số phần quãng đường

\(y=\frac{ }{ }\)1/5+1/4+1/3=47/60 (quãng đường)

ngày thứ tư sửa được số phần quãng đường

1- 47/60 = 13/60 (quãng đường)

quãng đương dài 

26: 13/60= 120 (m)

ngày 1 sửa được

120 . 1/5 =24(m)

tương tự tính các ngày còn lại

 

20 tháng 7 2023

Ngày thứ ba đội đó sửa được số phần quãng đường là:

               1 - \(\dfrac{1}{2}\) - \(\dfrac{2}{5}\) = \(\dfrac{1}{10}\) (quãng đường)

Đáp số: \(\dfrac{1}{10}\) quãng đường 

20 tháng 7 2023

Coi quãng đường là 1 đơn vị

Sau ngày thứ nhất, số phần đường chưa sửa còn lại là \(1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\) ( quãng đường )

Ngày thứ hai, đội công nhân sửa được số phần quãng đường là \(\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{5}\) ( quãng đường )

Ngày thứ ba, đội công nhân sửa được số phần quãng đường là \(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{10}\) ( quãng đường )

2 tháng 2 2019

a) Ngày T3 đội đó sửa được số % quãng đường là:

100% - 40% - 35%  = 25% (quãng đường)

b) Quãng đường đội đó phải sửa là:

375 : 25 x 100 = 1500 (m) = 1,5 (km)

                 Đ/S: a) 25% quãng đường

                         b) 1,5 km

Chúc bạn học tốt !!!

3 tháng 2 2019

a) Ngày T3 đội đó sửa được số % quãng đường là:

100% - 40% - 35%  = 25% (quãng đường)

b) Quãng đường đội đó phải sửa là:

375 : 25 x 100 = 1500 (m) = 1,5 (km)

                 Đ/S: a) 25% quãng đường

                         b) 1,5 km

21 tháng 1 2019

            Đổi:375m= 0,375                                                

a.Ngày thứ 3 đội công nhân đó sửa đc số phần trăm quảng đường là (coi cả quãng đường là 100%)

       100 - (40 + 35) = 25%

b. Quãng đường mà đội công nhân phải sửa dài số ki - lô - mét là:

            0,375:25 x 100 =1,5 (km)

                                     Đáp số: a:25%

                                                   b:1,5km

3 tháng 2 2019

Đổi:375m= 0,375                                                

a.Ngày thứ 3 đội công nhân đó sửa đc số phần trăm quảng đường là (coi cả quãng đường là 100%)

       100 - (40 + 35) = 25%

b. Quãng đường mà đội công nhân phải sửa dài số ki - lô - mét là:

            0,375:25 x 100 =1,5 (km)

                                     Đáp số: a:25%

                                                   b:1,5km

25 tháng 7 2018

Phân số chỉ khối lượng công việc ngày thứ 3 là

1-3/5=2/5 khối lượng cv

Phân số chỉ khối lượng công việc của ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là

7/4 x 2/5=14/20=7/10 khối lượng cv

Phân số chỉ khối lượng công việc của ngày thứ 2 là

7/10-2/5=3/10 khối lượng cv

Phân số chỉ khối lượng công việc của ngày thứ nhất là

3/5-3/10=3/10 khối lượng cv

Phân số chỉ 1000 m = 1 km là

2/5-3/10=1/10 khối lượng cv

Số km đường đội công nhân sửa trong 3 ngày là

1:1/10=10 km

8 tháng 4 2020

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

24 tháng 6 2017

Ngày đầu đội cộng nhân đó sửa được số mét đường là: 

210 x 30% = 63 (m)

Ngày thứ hai đội đó sửa được số phần trăm mét đường là: 

30% + 5% =35% 

=> Ngày thứ hai đội công nhân đó sửa được số mét đường là: 

210 x 35% = 73,5 (m)

Vậy ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được số mét đường là: 

210 - 63 - 73,5 = 73,5 (m)

24 tháng 6 2017

Ngày một và ngày hai đội sửa được :

         30 + ( 30 + 5 ) = 65 % ( quãng đường )

Ngày thứ ba đội sửa được :

          100 - 65 = 35 %= 7/20 ( quãng đường )

Vậy : ngày thứ ba đội sửa  được số mét đường sắt là :

              210 x 7/20 = 73,5 ( m )

                            Đáp số : 73,5 mét .

23 tháng 7 2015

26 mét ứng với :

1 - 1/5 - 1/4 - 1/3 = 13/60 ( quãng đưởng )

Đội công nhân đó sửa tất cả số mét đường là :

26 : 13/60 = 120 ( mét đường )

Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đường là :

120 x 1/5 = 24 ( mét đường )

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là :

120 x 1/4 = 30 ( mét đường )

Ngày thứ ba đội công nhân sửa được số mét đường là :

120 x 1/3 = 40 ( mét đường )

          Đáp số : .......