Nguyễn Việt Hoàng

Giới thiệu về bản thân

Old
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Sửa đề : đọc từ phải sang trái thì đc một số gấp 6 lần số đã cho

Gọi số cần tìm là \(\overline{abc}\)

Khi đọc tù phải sang trái , ra được số \(\overline{cba}\)

VÌ khi đọc từ phải sang trái thì đc một số gấp 6 lần số đã cho , ta có :

\(\overline{cba}=6\overline{abc}\)

+) Vì cba chia hết cho 6 => a chẵn 

Mặt khác a khác 0 

=> abc x 6 là số có 4 chữ số

Vậy không có số nào thỏa mãn

Diện tích của hình tròn được tính bằng công thức : 

\(S=\dfrac{d}{2}\times3,14\)

Khi tăng đường kính lên 2 lần ta được :

\(S'=\dfrac{2\times d}{2}\times3,14=d\times3,14\)

 

\(\dfrac{2x}{-9}=\dfrac{10}{91}\)

\(\Leftrightarrow2x=-\dfrac{90}{91}\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{45}{91}\)

Vì 2 người xuất phát cùng một lúc và có vận tốc như nhau , nên 2 người sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường , Cách đều A và B 60 km.

Thời gian 2 người đi thì gặp nhau là \(t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{60}{50}=1,2\left(h\right)\)

\(2^{2x+1}-4^x=16^x\)

\(\Leftrightarrow2^{2x}.2-4^x=\left(4^2\right)^x\)

\(\Leftrightarrow4^x.2-4^x=4^{2x}\)

\(\Leftrightarrow4^x=4^{2x}\)

\(\Leftrightarrow x=2x\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

4p + 11 < 40

<=> 4p < 40 - 11 

<=> 4p< 29

<=> p<7,25

\(\Leftrightarrow1\le p\le7\)

Mà p là số nguyên số \(\Rightarrow p\in\left\{2;3;5;7\right\}\)

Thay vào , ta được :

+) Với p = 2 => 4 x 2 + 11 = 19 ( thỏa mãn )

+) Với p = 3 => 4 x 3 + 11 = 23 ( thỏa mãn )

+) Với p = 5 => 4 x 5 + 11 =31 ( thỏa mãn )

+) Với p = 7 => 4 x 7 + 11 = 39 ( không thỏa mãn )

Vậy có 3 số nguyên tố p thỏa mãn 4p + 11 là số nguyên tố < 40

 

Diện tích tam giác vuông là : \(\dfrac{1}{2}\times35\times20=350\left(m^2\right)\)

Công thức tính diện tích tam giác vuông :

1/2 x cạnh góc vuông 1 x cạnh góc vuông 2

1) If you didn't cross an international date line , the time wouldn't change.

2) Finishing this project in a week is impossible.

3) Is this the cheapest umbrella ?

4) It rained heavily , so they cancelled the show.

5) It took her 3 hours to read the novel.

\(G=\dfrac{3n+2}{n-1}=\dfrac{3n-3+5}{n-1}=3+\dfrac{5}{n-1}\)

Để G là số nguyên thì n - 1 thuộc ước của 5

Lập bảng giá trị => n