Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Em Trả Lời Hết 16/05/2017 lúc 19:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đi quãng đường AB hết số thời gian là :

9 giờ 47 phút - 8 giờ 30 phút - 5 phút = 1 giờ 12 phút

Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Vận tốc của xe máy đó là :

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)

Đáp số : 50 km/giờ 

Nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 16/05/2017 lúc 19:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đi quảng ab hết số phút là :

9h 47p - 8h 30p - 5p = 1h 12p = 1,2h

Van toc xe may di :

60 : 1,2 = 50 ( km/gio )

Đáp số : 50 km/giờ

Đọc tiếp...
Gotenks 16/05/2017 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thời gian đi là : 9 h 47 ph - 8 h 30 ph - 5 ph = 1 h 12 ph = 1,2 h

vận tốc là : 60 : 1,2 =50 km/h

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 15:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 4 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

 

 

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 16:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 6 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

Đọc tiếp...
Nhâm Bảo Minh 26/12/2015 lúc 15:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 

khi tổng tuổi bố và mẹ là 104 thì tổng tuổi 3 anh em là: (10 +14 + 6) = 30

ta gọi số năm từ đó đến nay là a (năm)

hiện nay tổng tuổi bố mẹ tăng 2a (tuổi) bằng : 104 +2a (1)

còn tổng tuổi 3 anh em tăng 3a bằng: 30 + 3a

hiện nay tổng tuổi hai bố mẹ gấp 2 lần tổng tuổi 3 anh em nên:

104 + 2a = 2.(30 +3a) --> 6a - 2a = 104 - 60

4a = 44 --> a = 11 (tuổi)

thay a vào (1) ta có tổng tuổi bố mẹ là:

104 + 2.11 = 104 + 22 = 126 (tuổi)

hiệu tuổi bố mẹ luôn là 4. Tuổi bố là: (126 +4 ) /2 = 65 (tuổi)

tuổi mẹ là: 65 - 4 = 61 tuổi

ĐS:****

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 13/04/2015 lúc 14:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm đã kiểm tra là:

847+28=875(sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn chiếm số phần trăm số sản phẩm đã kiểm tra là:

28:875x100=3,2%(số sản phẩm đã kiểm tra)

Đọc tiếp...
em yeu anh rat nhieu 12/04/2018 lúc 20:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

3,2 phan tram

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly 24/06/2016 lúc 11:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một ngày 8 người làm được:

1:6=1/6(công việc)

Một ngày 1 người làm được:

1/6:8=1/48(công việc)

Bốn ngày 1 người làm được:

1/48*4=1/12(công việc)

Muốn làm xong công việc trong 4 ngày cần số người là:

1:1/12=12(người)

         Đáp số:12 người

Đọc tiếp...
nguyennhoduy 28/07/2015 lúc 20:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Muốn lam xong công viêc này trong 4 ngày thì cần số người là

8:4*6= 12 (người)

Đáp Số: 12 người

Đọc tiếp...
giang nguyễn 29/09/2017 lúc 19:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Muốn làm xong công việc đó trong 4  ngày cần số người là :

                       (8 * 6) : 4 = 12 (người)

                              Đ/S : 12 người 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 21/04/2017 lúc 12:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều dài thực của mảnh đất là :

    4 x 2000 = 8000 ( cm ) 

Chiều rộng thực của mảnh đất là :

   3 x 2000 = 6000 ( cm )

Diện tích thật của mảnh đất là :

   8000 x 6000 = 48 000 000 ( cm2 )

Đổi : 48 000 000 cm2 = 4800 m2

Đáp số :

Đọc tiếp...
nguyen thuy tram 18/04/2017 lúc 20:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sorry mấy đơn vị đấy là cm2 và m2 nha

Đọc tiếp...
bui thi lan phuong 21/04/2017 lúc 12:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mik nham là 4800m2

Đọc tiếp...
ST CTV 26/08/2017 lúc 19:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C E F 1 2 D M P I O

a, +) Xét \(\Delta OAE\) và \(\Delta OAF\) có:

\(\widehat{E}=\widehat{F}=90^o\left(gt\right)\)

\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\left(gt\right)\)

OA là cạnh chung

\(\Rightarrow\Delta OAE=\Delta OAF\) (cạnh huyền, góc nhọn)

=> OE = OF và AE = À

+) Xét \(\Delta OPB\) và \(\Delta OPC\) có:

BP = PC (gt)

\(\widehat{BPO}=\widehat{CPO}=90^o\) (vì OP là trung trực của BC)

OP là cạnh chung

\(\Rightarrow\Delta OPB=\Delta OPC\left(c.g.c\right)\)

=> OB = OC

+) Xét \(\Delta BOE\) và \(\Delta COF\) có:

\(\widehat{E}=\widehat{F}=90^o\left(gt\right)\)

OB = OC (cmt)

OE = OF (cmt)

\(\Rightarrow\Delta BOE=\Delta COF\) (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

=> BE = CF (đpcm)

b, Kẻ BD // AC (D \(\in\) EF)

\(\Rightarrow\widehat{BDM}=\widehat{MFC};\widehat{MBD}=\widehat{MCF}\) (so le trong)

Vì \(\Delta AEF\) cân (AE = AF) => \(\hept{\begin{cases}\widehat{BDE}=\widehat{AFE}\\\widehat{BED}=\widehat{AFE}\end{cases}\Rightarrow\widehat{BDE}=\widehat{BED}}\) => \(\Delta BED\) cân => BE = BD = CF (vì BE = CF)

Xét \(\Delta MBD\) và \(\Delta MCF\) có:

\(\widehat{MBD}=\widehat{MCF}\) 

BD = CF (cmt)

\(\widehat{BDM}=\widehat{MFC}\)

\(\Rightarrow\Delta MBD=\Delta MCF\) (g.c.g)

=> MB = MC

=> M là trung điểm của BC (đpcm)

c, Xét \(\Delta AEI\)và \(\Delta AFI\) có:

AE = AF

góc A1 = góc A2

AI là cạnh chung

\(\Rightarrow\Delta AEI=\Delta AFI\left(c.g.c\right)\)

=> góc AIE = góc ÀI

Mà góc AIE và góc AIF kề bù => \(\widehat{AIE}=\widehat{AIF}=90^o\Rightarrow AO⊥EF\) tại I

Áp dụng định lý Py-ta-go vào các tam giác vuông:

\(\Delta IAE\) có \(\widehat{I}=90^o\Rightarrow IA^2+IE^2=AE^2\left(1\right)\)

\(\Delta IAF\) có \(\widehat{I}=90^o\Rightarrow IA^2+IF^2=AF^2\left(2\right)\)

\(\Delta IOE\) có \(\widehat{I}=90^o\Rightarrow IE^2+IO^2=EO^2\left(3\right)\)

\(\Delta IOF\) có \(\widehat{I}=90^o\Rightarrow IF^2+IO^2=OF^2\left(4\right)\)

Cộng (1),(2),(3),(4) vế với vế ta được:

\(2\left(IA^2+IE^2+IO^2+IF^2\right)=\left(AE^2+EO^2\right)+\left(AF^2+OF^2\right)\)

\(\Delta AEO\)vuông ở E nên \(AE^2+EO^2=AO^2\) (5)

\(\Delta AFO\)vuông ở F nên \(AF^2+OF^2=AO^2\) (6)

Từ (5) và (6) => \(2\left(IA^2+IE^2+IF^2+IO^2\right)=AO^2+AO^2=2AO^2\) hay \(IA^2+IE^2+IO^2+IF^2=AO^2\) (đpcm)

Đọc tiếp...
ST CTV 26/08/2017 lúc 19:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

VẼ OP cho đúng chỗ nhé mình vẽ hơi sai và qua câu b thì xóa OP mà vẽ M vào nhé

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 30/04/2015 lúc 21:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của nước trong bể là 

1 : 4 x 3 = 0,75 ( cm ) 

Thể tích nước trong bể là 

30 x 15 x 0,75 = 337,5 ( cm3 )

Chiều cao của nước trong bể sau khi bỏ hòn đá vào trong bể là 

1 : 5 x 4 = 0,8 ( cm )

Thể tích của nươc trong bể sau khi bỏ hòn đá là 

30 x 15 x 0,8 = 360 ( cm3 )

Thể tích của hòn đá nằm trong bể nước là 

360 - 337,5 = 22,5 ( cm3 )

Đáp số : 22,5 cm3 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 31/07/2017 lúc 16:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của mực nước trong bể là :

       1 : 4 x 3 = 0,75 ( cm )

Thể tích mực nước trong bể là :

    30 x 15 x 075 = 337,5 ( cm3 )

Chiều cao của mực nước trong bể sau khi cho hòn đá vào là :

   1 : 5 x 4 = 0,8 ( cm )

Thể tích của bể sau khi cho hòn đá vào là :

   30 x 15 x 0,8 = 360 ( cm3 )

Thể tích của hòn đá trong bể nước là :

    360 - 337,5 = 22,5 ( cm3 )

                Đ/s : 22,5 cm3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lê Na 11/05/2017 lúc 20:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

22,5 là đáp án

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Yen 5 phút trước (15:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2718 m2 =  2718 m2 = 271800 dm2

Tk mk nha vì mk trả lời đầu tiên

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Thục Trinh 7 phút trước (15:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2718 m2 = 2718 m2 = 271800 dm2 

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 3 phút trước (15:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nam còn số viên bi là:

32 + 12 -14 = 30 ( viên)

                  Đ/S: 30 viên 

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Thục Trinh 5 phút trước (15:38)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số viên bi Nam còn lại là :

( 32+12) - 14 =30 ( viên )

Đáp số : 30 viên 

Đọc tiếp...
nguyễn thị thảo 21/02/2017 lúc 11:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Vì tam giác ABC vuông tại A

Áp dụng định lí py-ta-go ta có:

BC^2 =AB^2+AC^2

BC^2= 3^2+4^2

BC^2=9+16

BC^2=25

BC=5 (cm)

b)Vì AD=AB

=> Tam giác ABD cân tại A

c)

Xét tam giác AED và tam Giác ACB có:

AD=AB(gt)

A1=A2 (2 góc đối đỉnh)

AE=AC(gt)

=>Tam giác AED=ACB(C.g.c)

=>DE=BC(2 Cạnh Tương ứng)

Đọc tiếp...
nguyễn thị thảo 21/02/2017 lúc 11:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hbj,ghki

Đọc tiếp...
nguyễn thị thảo 21/02/2017 lúc 11:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: