Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

I. Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences: 1. There  ___________3 apples on the table. A. is        B. are       C. am      D. will be 2. Adrian’s favorite ________is English. A. house      B. activity      C. subject    D. fruit  3. There _________ a big house near our school. A. is        B. are       C. am      D. will be 4. My sister ________ play sports every day. A. doesn’t       B. don’t       C. is      D. isn’t  5.  To be in the school play, Romeo and Juliet, you need to join the ____________. A. indoor activities  B. outdoor activities  C. drama club  D. act 6. Mai __________ at Vinh Quynh Secondary School. A. studys       B. study       C. is study    D. studies 7. My parents __________ in a town house in Ha Noi A. lives      B. live      C. living    D. are live 8. My brother ___________playing soccer outside. A. do        B. is      C. does    D. are 9. Kien often ________ his bike to visit his hometown. A. drives      B. flies    C. rides    D. goes 10. Ha Noi is ____ the north of Viet Nam. A. up        B. beside    C. to      D. in 11. My favorite sport is badminton. What’s _______? – I like swimming A. yours      B. mine    C. you    D. hers  12.  Look! The girls are _________ rope in the playground. A. dancing      B. playing    C. skipping    D. doing 13. My mother__________ the gardening every Saturday. A. does      B. works    C. makes      D. plays 14. Can you please help me__________? The clothes are dirty. A. clean the house   B. sweep the floor  C. do the laundry    D. make the bed 15. Mrs Trang is a chef in a restaurant so she _______________.  A. makes dinner    B. makes the bed  C. does the shopping  D. does the laundry 16. Cần Thơ is in the _______of Viet Nam.  A. South      B. West    C. North      D. East 17. Does your house have a pool? A. Yes, I do.    B. No, I don’t.   C. Yes, it does.    D. No, she doesn’t. 18. Who makes the bed every morning? A. Jane’s sister.    B. Janes’ sister.  C. Jane of sister.    D. The Jane’s sister. 19. Does Mary live in an apartment? A. Yes, I do.  B. No, I don’t.     C. Yes, she does.  D. No, she does. 20. Who often __________ the kitchen in your house?  A. does      B. cleans    C. makes      D. goes 

II. Put the verbs in brackets in the correct tense form 1.  School(finish)---------------- at 4.30 pm every day. 2.  ------------you often  (eat) -------lunch in the school canteen? 3.  Listen! -------------they (sing) ---- in the classroom? 4.  Susie (go)__________ shopping every week.  5.  She (have) ------------- long black hair. 6.  My father (be)------------- very kind. 7.  I like (do)-----------------arts and crafts. 8.  What ---------- your brother  (do)-----------now?  He (practice)-------- speaking English. 9.  Where ---------------you (be)-------------, Phong? – I’m upstairs. I (study)____________ 10. My father (watch)--------------TV  every evening. 11. __________ Kate and John (go)__________ to work by bus every day? 12. We(have)____________lots of fun clubs at our school. 13. He enjoys doing arts and crafts. He (make)____________ presents for his family 14. They (eat)__________ out once a week. 15. Farmers(grow)____________rice, vegetables and different fruits. III. There is one mistake in each of the following sentences. Find and correct it.  1. Mary is tall and have long black hair  ...................               A        B     C                       D 2. I lives with my parents in a town house.  ....................          A             B        C    D  3. She are going to the supermarket.  ....................      A    B      C    D 4. How many people there are in your family?  ....................       A                  B           C      D

Đọc tiếp...

0

mol là

a) lượng chất chứa 6.10 mũ 22 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

b) lượng chất chứa 3.10 mũ 22 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

c) lượng chất chứa 6.10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

d) lượng chất chứa 3.10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Đọc tiếp...

mol là

a) lượng chất chứa 6.10 mũ 22 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

b) lượng chất chứa 3.10 mũ 22 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

c) lượng chất chứa 6.10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

d) lượng chất chứa 3.10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Đọc tiếp...

TL

c) Lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó

HT

Đọc tiếp...

Cho mk hỏi muốn rút gọn biểu thức có chứa căn bậc 4 thì làm thế nào nhỉ

Chỉ có cách là bạn phải phân tích số trong biểu thức ra làm căn bậc hai sau đó giải quyết căn 4 thành căn 2

Tùy vào đề bài sẽ có cách làm nha

HT

Đọc tiếp...

a)Diện tích phòng học đó là:

24.10=240\(\left(m^2\right)\)

b)Phòng học đó có số ghế là:

240:5=48(chiếc)

Đọc tiếp...

Câu hỏi này là mik muốn nói chung các câu chuyện nhé các bạn! Bạn nào trả lời đúng và đầy đủ mik sẽ k và bảo các bạn mik k cho các bạn

Đọc tiếp...

Bài toán như sau: Hãy điền những chữ số thích hợp vào dạng định lý FLT dưới đây

Ax + By = Cz. Bằng điều kiện A, B, C, x, y, z đều là các số nguyên dương trong đó x, y, z lớn hơn 2 còn A, B, C có cùng bội số chung nhỏ nhất.

Đây là một bài toán được trao giải tới tận 1tr USD 

Tôi mà giải được chắc chẳng cần ở đây trl câu hỏi cảu các bạn đâu :)))

HT

Đọc tiếp...

a,\(\frac{2}{3}:\frac{m}{5}=\frac{10}{21}\)

\(\frac{2}{3}.\frac{5}{m}=\frac{10}{21}=>m=21:3=4\)

cái này toán 6 mà, nhìn cách làm có hiểu gì ko?

Đọc tiếp...

hông biết luôn á

Đọc tiếp...

này toán 6 chứ lớp 5 chưa học đến nhân chia phân số

Đọc tiếp...

TL

Tổng số cây là:

         225x2=450(cây)

Nếu lớp 5A trồng thêm 25 cây và lớp 5B trồng thêm 15 cây thì tổng số cây là:

         450+25+15=490(cây)

Số cây lớp 5A trồng được là :

         (490+60):2−25=250(cây)

Số cây lớp 5B trồng được là :

         (490−60):2−15=200(cây)

                     Đáp số: lớp 5A: 250 cây

                                  lớp 5B: 200 cây

HT

Đọc tiếp...

a) Ta có: ˆA1+ˆA2=1800A1^+A2^=1800 ( Vì kề bù )

⇒ˆA2=1800−ˆA1⇒A2^=1800−A1^

Thay số: ˆA2=1800−700=1100A2^=1800−700=1100

⇒ˆB1=ˆA2=1100⇒B1^=A2^=1100

⇒b//a⇒b//a( Vì có 2 góc ˆB1=ˆA2=1100B1^=A2^=1100ở vị trí đồng vị )

Ta có: ˆB1+ˆB2=1800B1^+B2^=1800 ( Vì kề bù )

⇒ˆB2=1800−ˆB1⇒B2^=1800−B1^

Thay số: ˆB2=1800−1100=700B2^=1800−1100=700

⇒ˆC1=ˆB2=700⇒C1^=B2^=700

⇒b//c⇒b//c ( Vì có 2 góc ˆC1=ˆB2=700C1^=B2^=700ở vị trí đồng vị )

Mà b//ab//a ( Chứng minh trên )

⇒a//b//c⇒a//b//c

b) Ta có: ˆF1+ˆF2=1800F1^+F2^=1800 ( Vì kề bù )

⇒ˆF1=1800−ˆF2⇒F1^=1800−F2^

Thay số: ˆF1=1800−800=1000F1^=1800−800=1000

Mà b//c⇒ˆF1=ˆE1=1000b//c⇒F1^=E1^=1000 ( Vì sole ngoài )

Và a//b⇒ˆD1=ˆE1=1000a//b⇒D1^=E1^=1000 ( Vì sole trong )

⇒ˆD1+ˆE1+ˆF1=1000+1000+1000=3000⇒D1^+E1^+F1^=1000+1000+1000=3000

c) AH⊥cAH⊥c ( gt )

Và a//b//ca//b//c

⇒AH⊥a;AH⊥b⇒AH⊥a;AH⊥b

d) Ta có: ˆD1=ˆE1=1000D1^=E1^=1000 ( Theo chứng minh phần b )

⇒⇒ Phân giác của ˆD1D1^ = Phân giác của ˆE1E1^

Hay ˆD2=ˆD3=ˆE2=ˆE3=10002=500D2^=D3^=E2^=E3^=10002=500

⇒⇒ Phân giác của ˆD1D1^ // Phân giác của ˆE1E1^ ( Vì có 2 góc ˆD2=ˆE2=500D2^=E2^=500 ở vị trí sole trong )

Đọc tiếp...

bài này có sai ko đấy bn

Đọc tiếp...

36 và 6.

tick mik nha

Đọc tiếp...

tuoi me la 36 tuoi

tuoi con la : 6 tuoi

Đọc tiếp...

Tuổi mẹ là 36 tuổi 

Tuổi con là 6 tuổi 

Nhớ tk đó

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: