Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Bexiu 22/08/2017 lúc 12:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: (xy)2=(x+y)24xy=20124xy

Như thế, để tìm GTNN,GTLN của xy, tương đương với việc ta tìm GTLN,GTNN của A=(xy)2=(|xy|)2 hay cần tìm GTLN,GTNN của |xy|

Không mất tính tổng quát giả sử: xy thì: x101y100

Khi đó: |xy|=xy=x+y2y=2012y

Ta có: 1y100 nên: 1|xy|=2012y199

Lập luận đi ngược lại thì tìm được các cực trị

Đọc tiếp...
NHẬT LINH TRẦN 22/08/2017 lúc 18:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

có cách nào nhanh ko ạ chỉ e vs

e cảm ơn ạ 

Đọc tiếp...
Kurosaki Akatsu 20/07/2017 lúc 21:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cậu vào đây nha ! 

Câu hỏi của doanthihuong - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 15/02/2018 lúc 13:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Khi đầy bể chứa được :

  0,9 : 75 x 100 = 1,2 ( m3 )

Đổi 1,2 m3 = 1200 dm3 = 1200 lít

  Đáp số : 1200 lít nước

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 15/02/2018 lúc 13:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Khi đầy bể thì chứa được là :

   0,9 : 75 x 100 = 1,2 ( m3 ) = 1200 ( l nước )

        Đáp số : 1200 l nước .

~ Tết zui zẻ ! ~ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 15/02/2018 lúc 14:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Khi đầy bể chứa được :

0,9 : 75 x 100 = 1,2 ( m3 )

Đổi 1,2 m3 = 1200 dm3 = 1200 l

Đáp số : 1200 l nước

Đọc tiếp...
Bảo Duy Cute 24/07/2016 lúc 21:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) n+1 thuộc ước của 15

Ư (15)={ +_1;+_3;+_5;+_15 }

nếu n+1=-1 thì n=-1-1 =>n=-2

nếu n+1=1 thì n=1-1 =>n=0

nếu n+1=-3 thì n=-3-1 =>n=-4

nếu n+1=3 thì n=3-1 => n=2

nếu n+1=-5 thì n= -5-1=> n=-6

nếu n+1=5 thì n= 5-1 => n=4

nếu n+1=-15 thì n=-15-1=>n=-16

nếu n+1=15 thì n=15-1 =>n=14

vậy n={-2;0;-4;2;-6;-16;14}

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30/07/2017 lúc 11:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)

Ư ( 15 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }

Do đó : n + 1 = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }

Ta có : 

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2

Nếu n + 1 = 5 thì n = 5 - 1 = 4

Nếu n + 1 = 15 thì n = 15 - 1 = 14

Vậy n = { 0 ; 2 ; 4 ; 14 }

b )

Ư ( 12 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }

Mặc dù n có thể < 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12 nhưng n + 5 > 1 , 2 , 3 , 4 và < 6 ,  12

Ta có :

Nếu n + 5 = 6 thì n = 6 - 5 = 1

Nếu n + 5 = 12 thì n = 12 - 5 = 7

Vậy n = { 1; 7 }

Đọc tiếp...
Ultra Cure Happy 28/10/2017 lúc 22:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a ; Ư(15 )= { 1 ; 3 ;5 ;15 } . Ước của 15 là n+ 1 nên n là 1-1 ; 3-1 ;5-1 ; 15 -1  vậy n là : 0 ; 2 ; 4 ; 14

b ; Ư( 12 ) = { 1 ; 2 ;3 ;4 ;6 ; 12 } . Ước của 12 là n +5 nên n là 1- 5 ; 2- 5 ; 3- 5 ; 4-5 ( ko trừ được nên loại ) ; 6-5 ;12-5 vậy n là : 1 ; 7 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16/07/2015 lúc 20:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(pt\Leftrightarrow\left(\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}\right)^3=\left(\sqrt[3]{3x+2}-2\right)^3\)

\(\Leftrightarrow x-5+2x-1+3\sqrt[3]{x-5}\sqrt[3]{2x-1}\left(\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}\right)=3x+2-8-3.2\sqrt[3]{3x+2}\left(\sqrt[3]{3x+2}-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[3]{2x^2-11x+5}\left(\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}\right)=-2\sqrt[3]{3x+2}\left(\sqrt[3]{3x+2}-2\right)\text{ (*)}\)

Mà: \(\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}=\sqrt[3]{3x+2}-2\)

\(+\text{Nếu }\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}=\sqrt[3]{3x+2}-2=0\Leftrightarrow x=2\) thì pt thành 0 = 0 (thỏa mãn)

\(+\text{Xét }\sqrt[3]{x-5}+\sqrt[3]{2x-1}=\sqrt[3]{3x+2}-2\ne0\)

\(\text{(*)}\Leftrightarrow\sqrt[3]{2x^2-11x+5}=-2\sqrt[3]{3x+2}\)

\(\Leftrightarrow2x^2-11x+5=-8\left(3x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2+13x+21=0\)

\(\Leftrightarrow x=-3\text{ hoặc }x=-\frac{7}{2}\)

Vậy, tập nghiệm của phương trình là: \(S=\left\{-\frac{7}{2};\text{ }-3;\text{ }2\right\}\)

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 04/07/2017 lúc 16:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(2\sqrt{n}>\sqrt{n-1}+\sqrt{n}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2\sqrt{n}}< \frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n}-\sqrt{n-1}\)

Áp dụng bài toán được

\(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{100}}\)

\(=2.\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}+...+\frac{1}{2\sqrt{100}}\right)\)

\(< 2\left(\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...+\sqrt{100}-\sqrt{99}\right)\)

\(=2\left(\sqrt{100}-\sqrt{1}\right)=2\left(10-1\right)=18\)

Đọc tiếp...
lai duc hoang 12/11/2017 lúc 21:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

fcgbnm bhbhbh

Đọc tiếp...
Âu Dương Thiên Vy 46 phút trước (23:19)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mk giải thích nhanh nhé 

Bạn trừ vế phải cho vế trái rồi nhân 2 lên ta ra được (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 >=0 => đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Lê 1 giờ trước (22:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài 32

Gọi xx (giờ) là thời gian để vòi thứ nhất chảy đầy bể (x>0)(x>0).

yy (giờ) là thời gian để vòi thứ hai chảy đầy bể (y>0)(y>0).

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1x1x bể, vòi thứ hai chảy được 1y1y bể.

Cả hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau 445445 giờ = 245245 giờ nên trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy được 524524 bể.

Ta được: 1x1x + 1y1y = 524524  (1)

Trong 9 giờ cả vòi một chảy được 9x9x bể.

Trong 6565 giờ cả hai vòi chảy được 6565( 1x1x + 1y1y) bể.

Theo đề bài vòi thứ nhất chảy 9h sau mở vòi hai thì sau 6565 giờ thì đầy bể nên ta có:

9x+65(1x9x+65(1x + 1y)=11y)=1

⇔51x+6y=5⇔51x+6y=5  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

{1x+1y=52451x+6y=5{1x+1y=52451x+6y=5

Giải hệ ta được: x=12,y=8x=12,y=8

Vậy nếu từ đầu chỉ mở vòi hai thì sau 8 giờ bể sẽ đầy. 

Đọc tiếp...
nguyen duc hung 1 giờ trước (22:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vg nhìu lắm vẫn còn đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Phong 1 giờ trước (22:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

nhiều bài thế hả trời

Đọc tiếp...
Hikari 09/03/2015 lúc 18:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 

10 giờ = 9 giờ 60 phút.

máy bay đó cất cánh từ Hà Nội là:

9 giờ 60 phút - 1 giờ 45 phút = 8 giờ 15 phút.

đáp số: 8 giờ 15 phút.

 

Đọc tiếp...
truong the dat 01/03/2017 lúc 18:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đổi 10 giờ = 9 giờ 60 phút
máy bay đó cất cánh từ hà nội là 
9 giờ 60 phút - 1 giờ 45 phút = 8 giờ 15 phút 
                             đáp số : 8 giờ 15 phút

Đọc tiếp...
le y nhi 30/07/2016 lúc 10:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

8 giờ 15 phút

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: