Lê Minh Vũ

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lê Minh Vũ
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(0\times\left(7-x\right)=0\)

\(7-x=0\)

\(x=7\) hoặc số bất kì vì 0 nhân với số bất kì nào cũng bằng 0

\(25^2\times2^4\)  và  \(3^8\)

Ta có:

\(25^2\times2^4=625\times16=10000\)

\(3^8=6561\)

Vì: 10000 > 6561

=> \(25^2\times2^4>3^8\)

\(\left(y-\dfrac{2}{5}\right)\div\dfrac{4}{3}=\dfrac{3}{8}\)

\(\left(y-\dfrac{2}{5}\right)=\dfrac{3}{8}\times\dfrac{4}{3}\)

\(y-\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{2}\)

\(y=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{5}\)

\(y=\dfrac{9}{10}\)

\(1024\div2^5+140\div\left(38+5^2\right)-7^{23}\div7^{21}\)

\(=1024\div32+140\div\left(38+25\right)-7^{23}\div7^{21}\)

\(=32+140\div63-7^2\)

\(=32+\dfrac{20}{9}-49\)

\(=\dfrac{308}{9}-49\)

\(=-\dfrac{133}{9}\)

b) \(2\dfrac{5}{6}+1\dfrac{2}{3}\div3\dfrac{3}{4}\)

\(=\dfrac{17}{6}+\dfrac{5}{3}\div\dfrac{15}{4}\)

\(=\dfrac{17}{6}+\dfrac{5}{3}\times\dfrac{4}{15}\)

\(=\dfrac{17}{6}+\dfrac{4}{9}\)

\(=\dfrac{153}{54}+\dfrac{24}{54}\)

\(=\dfrac{59}{18}\)

 

a) \(3\dfrac{1}{2}-1\dfrac{1}{4}\times1\dfrac{5}{6}\)

\(=\dfrac{7}{2}-\dfrac{5}{4}\times\dfrac{11}{6}\)

\(=\dfrac{7}{2}-\dfrac{55}{24}\)

\(=\dfrac{84}{24}-\dfrac{55}{24}\)

\(=\dfrac{29}{24}\)

\(15-\dfrac{x}{2}=\dfrac{3}{7}\)

\(\dfrac{x}{2}=15-\dfrac{3}{7}\)

\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{102}{7}\)

\(x\times7=102\times2\)

\(x\times7=204\)

\(x=204\div7\)

\(x=\dfrac{204}{7}\)

\(x\div\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}=\dfrac{8}{7}\times\dfrac{7}{10}\)

\(x\div\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}=\dfrac{4}{5}\)

\(x\div\dfrac{2}{3}=0\)

\(x=0\)

\(\left(2x-6\right)\times\left(5-x\right)=0\)

\(2x-6=0;5-x=0\)

\(x=3;x=5\)

Vậy: \(x=3;x=5\)

\(4^{14}\times5^{28}\)

\(=4^{14}\times\left(5^2\right)^{14}\)

\(=4^{14}\times25^{14}\)

\(=\left(4\times25\right)^{14}\)

\(=100^{14}\)