Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

32 phút trước

Không THÁNH nào giải được sao bạn còn hỏi???

 

45 phút trước

\(2\dfrac{1}{2}.x=\dfrac{5}{6}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{5}{6}:2\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{1}{3}\)

1 giờ trước (22:33)

a. Có 5+4+3+2+1= 15 đoạn

42 phút trước

\(\dfrac{18}{36}=\dfrac{18:18}{36:18}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{1.5}{2.5}=\dfrac{5}{10}\)

\(\dfrac{14}{35}=\dfrac{14:7}{35:7}=\dfrac{2}{5}=\dfrac{2.2}{5.2}=\dfrac{4}{10}\)

\(\dfrac{27}{45}=\dfrac{27:9}{45:9}=\dfrac{3}{5}=\dfrac{3.2}{5.2}=\dfrac{6}{10}\)

\(\dfrac{40}{50}=\dfrac{40:10}{50:10}=\dfrac{4}{5}=\dfrac{4.2}{5.2}=\dfrac{8}{10}\)

Lưu ý : \(.\) = \(\times\)