K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 giờ trước (21:46)

3,24 x \(x\) - 2,4 x 0,38  = 21,12

3,24 x \(x\) - 0,912 = 21,12

3,24 x \(x\)             = 21,12 + 0,912

3,24 x \(x\)            =  22,032

          \(x\)            = 22,032 : 3,24

           \(x\)          = 6,8 

 

3 giờ trước (21:48)

3,24 x X - 2,4 x 0,38 = 21,12

3,24 x X - 0,912 = 21,12

3,24 x X = 21,12 + 0,912

3,24 x X = 22,032

           X = 22,032 : 3,24

           X = 6,8

           

 

AH
Akai Haruma
Giáo viên
1 giờ trước (23:34)

Lời giải:

$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{18^2+24^2}=30$ (cm) - áp dụng định lý Pitago.

Nửa chu vi tam giác: $p=(AB+BC+AC):2=(18+24+30):2=36$ (cm) 

Diện tích: $S=AB.AC:2=18.24:2=216$ (cm2)

Áp dụng công thức:
$S=pr$ với $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.

$r=\frac{S}{p}=\frac{216}{36}=6$ (cm)

3 giờ trước (21:31)

10 cây kem giá tiền là :

\(5000\times10=50000\left(đ\right)\)

Đáp số : 50000 đ

3 giờ trước (21:37)

5000x10=50000(đồng)

3 giờ trước (21:54)

SBT= 315+ ST

315 + ST+ST + 315

= 315 + 2ST + 315

=2ST+ 630=2018

2ST=2018 -630

2ST=1348

ST= 1348 :2

ST=674

SBT=315+ 674

SBT= 989

Vậy ta có số bị trừ là 989, số trừ là 674.

AH
Akai Haruma
Giáo viên
1 giờ trước (23:46)

Lời giải:

Gọi số bị trừ là $a$ và số trừ là $b$. Hiệu là $a-b$. Theo bài ra ta có:
$a+b+(a-b)=2018$

$2\times a=2018$

$a=2018:2=1009$

$a-b=315$

$b=a-315=1009-315=694$ 

Vậy số bị trừ là $1009$ và số trừ là $694$

4 giờ trước (21:19)

A. 6 số

4 giờ trước (21:27)

A. 6 số

AH
Akai Haruma
Giáo viên
1 giờ trước (23:50)

Lời giải:
Tổng của 2 số ban đầu:  $24,6+15,4=40$
Khi bớt A đơn vị từ một số và chuyển sang số khác thì tổng không đổi, là $40$ 

Số bé khi đó: $40:(4+1)\times 1=8$ 

Số A là: $15,4-8=7,4$

1 giờ trước (23:57)

Cô ơi giải cho em bài 3 và bài 4 em mới gửi với ạ

4 giờ trước (21:09)

Dấu chấm là nhân nha mọi người

4 giờ trước (21:19)

\(\left(3x-5\right):4+2=27\)

\(\left(3x-5\right):4\)       \(=27-2\)

\(\left(3x-5\right):4\)       \(=25\)

\(\left(3x-5\right)\)            \(=25\times4\)

\(\left(3x-5\right)\)            \(=100\)

\(3x-5\)               \(=100\)

\(3x\)                     \(=100+5\)

\(3x\)                     \(=105\)

  \(x\)                     \(=105:3\)

  \(x\)                     \(=35\)

4 giờ trước (21:02)

đề thiếu r bn