Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

30 tháng 9 lúc 19:16

giúp             

 

30 tháng 9 lúc 19:19

hạn cuối :9 giò tối nay

29 tháng 9 lúc 22:11

Ví dụ đó là gõ giao thoa , gõ chuông ,đánh trống ...

(8\100)

 

29 tháng 9 lúc 22:45

màn hình ti vi phát ra âm thanh , âm báo thức kêu.

 

29 tháng 9 lúc 21:22

a) Vì các điện trở mắc nối tiếp

=> Rtđ = R1 + R2 + R3 = 10 + 30 + 10 = 50 Ω.

Vậy điện trở tương đương là 50 Ω.

 

b) Ta có: I1 = I2 = I3 = U1 : R1 = 4 : 10 = 0,4 A.

U2 = I2 . R2 = 0,4 . 30 = 12V.

U3 = I3 . R3 = 0,4 . 10 = 4V.

U toàn mạch = U1 + U2 + U3 = 4 + 12 + 4 = 20V.

Vậy hiệu điện thế toàn mạch là 20V.

 

c) Ta có: Ix = I1 = I2 = U1 : R1 = 3 : 10 = 0,3V.

U2 = I2 . R2 = 0,3 . 30 = 9V

Vì hiệu điện thế không đổi

=> Ux = U toàn mạch - U1 - U2 = 20 - 3 - 9 = 8V

=> Rx = Ux : Ix = 8 : 0,3 ≈ 27 Ω

Vậy Rx ≈ 27 Ω

29 tháng 9 lúc 21:12

a, Rtđ = R1 + R2 + R3 = 10 + 20 +10 = 40 ôm

b, I1= 4/10 = 0,4A

I=I1 = I2 = I3 = 0,4 A

Uab= Rtđ. I = 40.0,4=16 V

 

29 tháng 9 lúc 14:03

Nhờ thầy cô hướng dẫn e với ạ 

28 tháng 9 lúc 6:02

Đổi `1` phút `20` giây `=60+20=80` giây

`=>1` phút `20` giây đi được: `1,5.80=120(m)`

POP POP
POP POP CTVVIP
28 tháng 9 lúc 8:06

\(t=1'20"=80"\\ s=v.t=1,5.80=120\left(m\right)\)

27 tháng 9 lúc 20:56

\(x^2-3x=1\)

\(x^2-\dfrac{2.1}{2}x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}=0\)

\(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}=0\)

Ta có : 

\(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2\ge0;\dfrac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0\)

Vậy pt vô no