Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

23 giờ trước (9:20)

hi cậu lm wen nha'

 

 

23 giờ trước (9:33)

a /chất đạm hay còn gọi là chất protein

b / chất bột đường

26 tháng 9 lúc 20:52

ccc

26 tháng 9 lúc 20:31

Thời gian người đó đi bộ được `5km` là :

            `5:5=1` (h)

Sau khi đi được `5km`, để đến `B` người đó cần đi thêm :

            `20-5=15` (km)

Thời gian người đó đi xe đạp được `15km` là :

            `15:15=1` (h)

Do vậy, thời gian người đó đi từ `A` đến `B` là :

             `1+1=2` (h) `=120` phút

26 tháng 9 lúc 20:27

a, 1,5h = 5 400 000 ms
b, 10,8s = 0,003 giờ
c, 7200m = 5d
12,6 ms = 0,00021 min
e, 720 min = 12h
#Hynn