Nguyễn Thị Thương Hoài

Giới thiệu về bản thân

Muốn trí bay cao tâm cần tịnh cả giận mất khôn thiệt thân mình tĩnh tâm
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Câu 1:

Trời càng mưa to đất đá càng sạc lở mạnh.

Câu 2: 

Càng chăm chỉ học tập và luyện tập trên olm thì em càng nhận thêm nhiều kiến thức.

Bài 2:

3MA = 4MB 

MA = \(\dfrac{4}{3}\)MB

Vì M nằm giữa A và B nên 

MA + MB = AB

⇒ \(\dfrac{4}{3}\)MB + MB = AB

 \(\dfrac{7}{3}\)MB = AB

MB = AB : \(\dfrac{7}{3}\) = 70 :  \(\dfrac{7}{3}\) = 30 (cm)

MA = AB - MB = 70 - 30 = 40 (cm)

Kết luận MB = 30 cm; MA = 40 cm

 

 

Bài 1:

2MA = 3MB 

⇒ MA = \(\dfrac{3}{2}\)MB

Vì M nằm giữa A và B nên 

MA + MB = AB 

⇒ \(\dfrac{3}{2}\)MB + MB = AB

 \(\dfrac{5}{2}\)MB = AB

MB = AB : \(\dfrac{5}{2}\)

MB = 50 : \(\dfrac{5}{2}\) = 20 (cm)

MA =  50 - 20 = 30 (cm)

Kết luận: MB = 20cm; MA = 30 cm

 

a; Từ chứa vần iu: Rìu, Liu riu, 

b; Từ chứa vần ưu là: cừu

c; Từ chứa vần iêm là xiêm, diễm, 

olm chào em, cảm ơn em đã lựa chọn gói vip của olm cũng như cảm ơn đánh giá của em cho chất lượng bài giảng của olm.

Chúc em học tập thật hiệu quả và có những phút giây giao lưu thú vị cùng cộng đồng tri thức olm.vn trong và ngoài nước em nhé.

Bài 2:

a; Vì I nằm giữa A và B nên AB = IA + IB

             IB = AB - IA =  9 - 4 = 5 (cm)

Kết luận IB = 5 cm

b;

 

Vì I nằm giữa A và B nên IA và IB là hai tia đối nhau

Mà E là trung điểm IB nên E \(\in\) IB

⇒ IA và IE là hai tia đối nhau nên I nằm giữa A và E

⇒ AE = IA + IE 

IE = \(\dfrac{1}{2}\)IB = 5 x \(\dfrac{1}{2}\)  = 2,5 (cm)

AE = 4 + 2,5 = 6,5 (cm)

Kết luận AE = 6,5 cm

 

Bài 1:

Tên các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ trên lần lượt là:

(A,B,F); (A,C,D); (B,E,D); (C,E,F)

a; \(\dfrac{-8}{10}\) = \(\dfrac{-8:2}{10:2}\) = \(\dfrac{-4}{5}\)

Vậy \(\dfrac{-4}{5}\) = \(\dfrac{-8}{10}\)

b; \(\dfrac{-120}{180}\)  = \(\dfrac{-120:60}{180:60}\) = \(\dfrac{-2}{3}\)

Vậy \(\dfrac{-120}{180}=\dfrac{-2}{3}\)

Từ năm 2016 đến năm 2022 có các năm là:

2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022

Năm 2020 là năm nhuận có 366 ngày

Vậy từ năm 2016 đến năm 2022 có số năm không phải là năm nhuận là:

            2022 - 2016 - 1 = 5 (năm)

Từ những lập luận trên ta có với khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 có số ngày là:

              365 x 5 + 366 = 2191 (ngày)

     Vì 2191 : 7 = 313

Vậy ngày 1 tháng 6 năm 2022 là ngày thứ sáu

Đáp số: Thứ sáu