Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

Huỳnh Thị Ánh Ngọc 20/06/2015 lúc 09:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải :Gọi số học sinh là A => 100 – 4 chia hết a; 90 – 18 chia hết  a ; a > 18 => a thuộc ƯC(96; 72); a > 18.

96 = 25.3; 72 = 23.32  =>  ƯCNN (96; 72) = 23.3 = 24  ƯC(96; 72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Mà a > 18, vậy a = 24

bạn **** cho mik nha !

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 20/06/2015 lúc 09:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

21 ko chắc lắm 

làm như tế này nha ai đúng thì cho với 

 Sau khi thưởng số sách còn lại là :

 100 - 4 = 96 ( quển )

 Sau khi thưởng số bút còn lại là :

 90- 18 = 72 ( bút )

ƯC {  tìm được 6 } 

không bít lời giải:

96 : 6 = 16 ( quyển )

 ko bít lời giải :

72: 6 = 12 quyển 

số bạn được thưởng là :

(16 + 12) : 2 = 14 quyển 

xong

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 31/10/2017 lúc 12:48
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Goi so hs la A =>100-4:a;90--18:a;a>18 =>a€UC(96;72);a>18

96=2^5.3;72=2^3.3^2=> UCLN (96;72)=2^3.3=24 va UC(96;72={1;2;3;4;6;8;12;24}

Ma a>8 nen a=24 vay a =24

Đọc tiếp...
Trương Nguyên Đại Thắng 29/06/2015 lúc 08:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

băng 21 nhé 

**** cho tớ tớ **** lại cho

Đọc tiếp...
Huyền Trần 29/06/2015 lúc 17:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có = 42k+=2.3.7.k+rk,r∈N,0<r<42)

Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3,7

Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.

Loại đi các số chia hết cho 3, cho 7, chỉ còn 25.

Vậy r = 25.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/06/2015 lúc 20:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nếu tìm số dư r thì r ước hợp số của 42.

Phân tích 42 = 2 . 3 . 7

=> r = 2 . 3 = 6 hoặc r = 2 . 7 = 14 hoặc r = 3 . 7 = 21

Đọc tiếp...
Detective_conan 15/07/2015 lúc 08:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhỏ nhất cần tìm là a (a\(\in\)N*)

Vì a chia 3 dư 1; chia 4 dư 3; chia 5 dư 1 nên 

a - 1 chia hết cho 3

a - 3 chia hết cho 4 \(\Rightarrow\) a - 3 + 4= a - 1 chia hết cho 4

a - 1 chia hết cho 5

\(\Rightarrow\) a - 1 \(\in\) BC( 3; 4; 5)= { 0; 60; 120; 180;.......}

Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất nên a = 60.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là 60

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 15/07/2015 lúc 09:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu trả lời đúng là 31.

bạn trả lời ở trên là sai vì a - 3 + 4 không bằng a - 1 đâu nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 01/12/2016 lúc 15:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a (a khác 0,a nhỏ nhất)

Vì a chia 3 dư 1 nên a-1chia hết 3 suy ra a-1+30 chia hết 3 suy ra a+29 chia hết 3

Vì a chia 4 dư 3 nên a-3 chia hết 4 suy ra a-3+32chia hết 4 suy ra a+29 chia hết 4

Vì a chia 5 dư 1 nên a-1 chia hết 5 suy ra a-1+30 chia hết 5 suy ra a+29 chia hết 5

Suy ra a+29 chia hết 3,4và5

Suy ra a+29 thuộc BC(4,3,5)

Vì a nhỏ nhất nên a+29 là BCNN(3,4,5)

Ta có : 3=3 ; 5=5 ;4=22

Suy ra BCNN(3,4,5) = 3nhân 5 nhân 22 = 60

Suy ra a+29=60

Suy ra a= 31

Vậy a=31

Đọc tiếp...
trần như 27/05/2015 lúc 09:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n \(\in\) N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3^4}=9\) nên p = 3

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 27/05/2015 lúc 09:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tất cả các số nguyên tố =

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 02/01/2015 lúc 14:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì 2k luôn là số chẵn nên nếu k là số lẻ thì trong hai số a + k và a + 2k sẽ có một số chẵn và 1 số lẻ. Mà số chẵn lớn hơn 3 thì chia hết cho 2 => Không là số nguyên tố. Vậy k phải là số chẵn (tức là k chia hết cho 2).

Lý luận tương tự, k phải chia hết cho 3, vì nếu k chia 3 dư 1 hoặc 2 thì 2k chia cho 3 dư 2 hoặc 1 => Trong 3 số a, a +k, a +2k khi chia cho 3 chắc chắn có 1 số chia hết cho 3

(vì nếu a chia hết cho 3 thì trong 3 số đó, số đầu tiên là a chia hết cho 3; 

nếu a chia 3 dư 1 thì a + k hoặc a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2

nếu a chia 3 dư 2 thì a + k và a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2).

Vậy k chia hết cho 2 và cho 3 => k chia hết cho 6. 

Đọc tiếp...
hung 03/01/2015 lúc 08:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì 2k luôn là số chẵn nên nếu k là số lẻ thì trong hai số a + k và a + 2k sẽ có một số chẵn và 1 số lẻ. Mà số chẵn lớn hơn 3 thì chia hết cho 2 => Không là số nguyên tố. Vậy k phải là số chẵn (tức là k chia hết cho 2).

tương tự, k phải chia hết cho 3, vì nếu k chia 3 dư 1 hoặc 2 thì 2k chia cho 3 dư 2 hoặc 1 => Trong 3 số a, a +k, a +2k khi chia cho 3 chắc chắn có 1 số chia hết cho 3

(vì nếu a chia hết cho 3 thì trong 3 số đó, số đầu tiên là a chia hết cho 3; 

nếu a chia 3 dư 1 thì a + k hoặc a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2

nếu a chia 3 dư 2 thì a + k và a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2).

Vậy k chia hết cho 2 và cho 3 => k chia hết cho 6. 

Đọc tiếp...
Lưu Thanh Vy 17 giờ trước (19:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì 2k luôn là số chẵn nên nếu k là số lẻ thì trong hai số a + k và a + 2k sẽ có một số chẵn và 1 số lẻ. Mà số chẵn lớn hơn 3 thì chia hết cho 2 => Không là số nguyên tố. Vậy k phải là số chẵn (tức là k chia hết cho 2).

Lý luận tương tự, k phải chia hết cho 3, vì nếu k chia 3 dư 1 hoặc 2 thì 2k chia cho 3 dư 2 hoặc 1 => Trong 3 số a, a +k, a +2k khi chia cho 3 chắc chắn có 1 số chia hết cho 3

(vì nếu a chia hết cho 3 thì trong 3 số đó, số đầu tiên là a chia hết cho 3; 

nếu a chia 3 dư 1 thì a + k hoặc a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2

nếu a chia 3 dư 2 thì a + k và a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2).

Vậy k chia hết cho 2 và cho 3 => k chia hết cho 6. 😀 😀

Đọc tiếp...
gv 24/08/2014 lúc 09:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

p = 42.k + r. = 2.3.7.k + r

Vì r là hợp số và r < 42 nên r phải là tích của 2 số r = x.y

x và y không thể là 2, 3, 7 và cũng không thể là số chia hết cho 2, 3, 7 được vì nếu thế thì p không là số nguyên tố.

Vậy x và y có thể là các số trong các số {5,11,13, ..}

Nếu x=5 và y=11 thì r = x.y =55>42

Vậy chỉ còn trường hợp x = 5, y = 5. Khi đó r = 25.

 

 

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 15/11 lúc 17:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: p= 42 a + r = 2.3.7 a + r (a,b thuộc N; 0< r <42)

* Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2;3;7.

Các hợp số nhỏ hơn 42 không chia hết cho 2 là {9;15;21;25;27;33;35;39}

Loại bỏ các số chia hết cho 3, cho 7 ta còn có số 25

=> Vậy r = 25

Đọc tiếp...
tranlehaiyen 15/11 lúc 21:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

25 ban nhe 

k cho minh nha

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/10/2016 lúc 22:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(4\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+x+y\right)-3x^2y^2=4\left(1+x+y+xy\right)\left(1+x+y\right)-3x^2y^2\)

\(=4\left(1+x+y\right)^2+4xy\left(1+x+y\right)+x^2y^2-4x^2y^2\)

\(=\left[2\left(1+x+y\right)+xy\right]^2-\left(2xy\right)^2=\left(2+2x+2y+xy-2xy\right)\left(2+2x+2y+xy+2xy\right)\)

\(=\left(2+2x+2y-xy\right)\left(2+2x+2y+3xy\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 16/08/2018 lúc 08:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

4(1+x)(1+y)(1+x+y)−3x2y2=4(1+x+y+xy)(1+x+y)−3x2y2

=4(1+x+y)2+4xy(1+x+y)+x2y2−4x2y2

=[2(1+x+y)+xy]2−(2xy)2=(2+2x+2y+xy−2xy)(2+2x+2y+xy+2xy)

=(2+2x+2y−xy)(2+2x+2y+3xy)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh Nhi 02/10/2016 lúc 22:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giúp mình câu khác được ko? câu này mình biết làm òi

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13/06/2017 lúc 09:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{\sqrt{5abc}}{a\sqrt{3a+2b}}+\frac{\sqrt{5abc}}{b\sqrt{3b+2c}}+\frac{\sqrt{5abc}}{c\sqrt{3c+2a}}\)

\(=\frac{5bc}{\sqrt{5ab\left(3ac+2bc\right)}}+\frac{5ac}{\sqrt{5bc\left(3ba+2ca\right)}}+\frac{5ab}{\sqrt{5ca\left(3cb+2ab\right)}}\)

\(\ge\frac{10bc}{5ab+3ac+2bc}+\frac{10ac}{5bc+3ba+2ca}+\frac{10ab}{5ca+3cb+2ab}\)

Đặt \(ab=x,bc=y,ca=z\)(cho dễ nhìn)

\(=\frac{10x}{2x+3y+5z}+\frac{10y}{2y+3z+5x}+\frac{10z}{2z+3x+5y}\)

\(=\frac{10x^2}{2x^2+3yx+5zx}+\frac{10y^2}{2y^2+3zy+5xy}+\frac{10z^2}{2z^2+3xz+5yz}\)

\(\ge\frac{10\left(x+y+z\right)^2}{2\left(x^2+y^2+z^2\right)+8\left(xy+yz+zx\right)}=\frac{5\left(x+y+z\right)^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)+4\left(xy+yz+zx\right)}\)

Giờ ta cần chứng minh

\(\frac{5\left(x+y+z\right)^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)+4\left(xy+yz+zx\right)}\ge3\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)(đúng)

Vậy ta có ĐPCM

Đọc tiếp...
Triệu Minh Khôi 14/06/2017 lúc 20:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Cho 3 số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

 Cho 3 số thực dươTrương Minh Trọngng a, b,

 Cho 3 số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc  c. Chứng 

 Cho 3 số thực dương

 Cho 3 số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

 a, b, c. Chứng minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

 Cho 3 số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

 Cho 3 số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

minh rằng:

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

1a3a+2b +1b3b+2c +1c3c+2a 35abc 

Đọc tiếp...
Phương Thúy 15/11 lúc 20:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

kết bạn mình k

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 14/08/2017 lúc 11:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^3=\frac{-1}{z^3}\)

\(\frac{1}{x^3}+\frac{3}{x^2y}+\frac{3}{xy^2}+\frac{1}{y^3}=-\frac{1}{z^3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}=\frac{-3}{x^2y}-\frac{3}{xy^2}=\frac{-3}{xy}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=\frac{3}{xyz}\)

\(\Rightarrow xyz\left(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}\right)=\frac{3}{xyz}.xyz\)

\(\Rightarrow\frac{yz}{x^2}+\frac{xy}{z^2}+\frac{xz}{y^2}=3\)

Đọc tiếp...
Newton 14/08/2017 lúc 08:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

khi gấp lên mấy lần thì nó vẫn bằng 0 nên biểu thức đó bằng 0

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Huyen 18/01/2018 lúc 18:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A= \(\frac{yz}{x^2}\)+\(\frac{xy}{z^2}\)+\(\frac{xz}{y^2}\)= xyz(\(\frac{1}{x^3}\)+\(\frac{1}{y^3}\)+\(\frac{1}{z^3}\))

Đặt \(\frac{1}{x}\)=a ; \(\frac{1}{y}\)=b; \(\frac{1}{z}\) =c

=>   a+b+c=0

Ta có a3+b3+c3- 3abc= (a+b)3+c3-3ab(a+b)-3abc

=(a+b+c)3- 3ab(a+b)-3abc-3(a+b)c(a+b+c)

=(a+b+c)3- 3ab(a+b+c)- 3(a+b)c(a+b+c)

Mà a+b+c=0 =>  a3+b3+c3- 3abc=0

                      =>a3+b3+c3=3abc

=> \(\frac{1}{x^3}\)+\(\frac{1}{y^3}\)+\(\frac{1}{z^3}\)=\(\frac{3}{xyz}\)

=> A=xyz(\(\frac{1}{x^3}\)+\(\frac{1}{y^3}\)+\(\frac{1}{z^3}\))= xyz.\(\frac{3}{xyz}\)=3

(đúng thì tk nha)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 14/11 lúc 00:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ừ nhỉ sai rồi! Cạnh ao cách đều cạnh vườn 5m

5

Chia phần thừa thành 4 hình vuông  có cạnh là 5m và 4 hình chữ nhật có chiều rộng là 5 m chiều dài chưa biết

Diện tích 4 hình vuông của phần thừa : 4x5x5=100(m^2)

Diện tích 4 hình chữ nhâtj của phần thừa: 600-100=500 (m^2)

Diện tích của một hình chữ nhật trong phần thừa: 500:4=125 (m^2)

Chiều dãi của hình chữ nhật trong phần thừa: 125:5=25 (m)

Cạnh của mảnh vườn hình vuông là: 25+5+5=35 (m)

Diện tích mảnh vườn là: 35x35=1225 (m^2)

Đáp sô:...

Phạm Gia Hân!!! Xin lỗi em nhé!!!:))))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 13/11/2018 lúc 00:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh vườn bằng diện tích ao cộng với diện tích phần thừa

Diện tích ao là : 5x5=25(m2)

Diện tích mảnh vườn là: 600+25=625 (m2)

Đáp số:))

Đọc tiếp...
Ngô Quỳnh Anh 14/11 lúc 21:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Trần Hoàng Việt 23/11/2017 lúc 17:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Một người công nhân muốn làm hết  công việc thì cần số ngày là ;

25 x 20 = 500(ngày)

25 người đã làm đc số ngày là :

25 x 12 = 300(ngày)

Còn lại số ngày là : 

500 - 300 = 200(ngày)

Số công nhân có sau khi đc cử đến là :

20 + 5 = 25(công nhân)

Còn lại số ngày để hoàn thành công việc là :

200:25 = 8(ngày)

Đáp số :...............................................

 P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 22/11/2017 lúc 22:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 người công nhân muốn làm hết  công việc thì cần số ngày là ;

25 x 20 = 500(ngày)

25 người đã làm đc số ngày là :

25 x 12 = 300(ngày)

Còn lại số ngày là : 

500 - 300 = 200(ngày)

Số công nhân có sau khi đc cử đến là :

20 + 5 = 25(công nhân)

Còn lại số ngày để hoàn thành công việc là :

200:25 = 8(ngày)

Đáp số : 8 ngày

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 17/07/2017 lúc 10:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2/ Ta chú ý cái này:

\(10^{100}=999...999+1=9.111...111+1\)

\(222...222=2.111...111\)

Ta đặt \(111...111=n\)

\(\Rightarrow111...111222...222=111...111.10^{100}+222...222\)

\(=111...111.\left(9.111...111+1\right)+2.111...111\)

\(=n\left(9n+1\right)+2n=9n^2+3n=3n\left(3n+1\right)\)

Vậy \(111...111222...222\)là tích của 2 số tự nhiên liến tiếp

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 17/07/2017 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1/ Ta có: \(p^2-1=\left(p-1\right)\left(p+1\right)\)

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên 

\(\left(p-1\right)\left(p+1\right)\) là tích của 2 số chẵn liên tiếp

\(\Rightarrow\left(p-1\right)\left(p+1\right)⋮8\left(1\right)\)

Vì p nguyên tố lớn hơn 3 nên p có 2 dạng là: \(\orbr{\begin{cases}3k+1\\3k+2\end{cases}}\)

Với \(p=3k+1\)

\(\Rightarrow p^2-1=\left(3k+1\right)^2-1=9k^2+6k=3k\left(3k+2\right)⋮3\)

Với \(p=3k+1\)

\(\Rightarrow p^2-1=\left(3k+2\right)^2-1=9k^2+12k+3=3\left(3k^2+4k+1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow p^2-1⋮3\left(2\right)\)

Vì 3 và 8 nguyên tố cùng nhau nên từ (1) và (2)

\(\Rightarrow p^2-1⋮\left(3.8=24\right)\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 07/11/2017 lúc 20:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

p^2-1=(p-1)(p+1)

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên 

(p−1)(p+1) là tích của 2 số chẵn liên tiếp

⇒(p−1)(p+1)⋮8(1)

Vì p nguyên tố lớn hơn 3 nên p có 2 dạng là: [

3k+1
3k+2

Với p=3k+1

⇒p2−1=(3k+1)2−1=9k2+6k=3k(3k+2)⋮3

Với p=3k+1

⇒p2−1=(3k+2)2−1=9k2+12k+3=3(3k2+4k+1)⋮3

⇒p2−1⋮3(2)

Vì 3 và 8 nguyên tố cùng nhau nên từ (1) và (2)

Đọc tiếp...
olympic 23/03/2015 lúc 13:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi chữ số nhỏ nhất là a => số có 3 chữ số là a, 2a, 3a với 3a ≤ 9 => a ≤ 3. Do số cần tìm chia hết cho 18, tức chia hết cho 9 nên (a + 2a + 3a) = 6a chia hết cho 9 => a chia hết cho 3, vậy a = 3 => 3 chữ số là 3, 6, 9 
Số cần tìm là số chẵn do chia hết cho 2 vậy chữ số cuối là 6 
=> số cần tìm là 396 hoặc 936

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/09/2017 lúc 13:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó có dạng abc (Số có 3 chữ số) 

Vì abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 9 => a + b + c chia hết cho 9 

Mà 1 ≤ a + b + c ≤ 27 (DO a, b, c nhận các giá trị tự nhiện từ 1 đến 9) 

=> a + b + c nhận một trong ba số: 9; 18; 27 (*) 

Mà a/1 = b/2 = c/3 = (a + b + c)/6 (**) 

Từ (*) và (**) ta có (a + b + c) =18 (Chia hết cho 6) 

=> a/1 = b/2 = c/3 = (a + b + c)/6 = 18/6 =3 

=> a = 3; b = 6; c = 9 

Nhưng vì số đó chia hết cho 18 nên chữ số hàng đơn vị là 6 

Vậy ta có 2 đáp số thỏa mãn: 396 và 936

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Vinh 22/03/2015 lúc 08:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ tổng là 9

số đó là 180

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 06/06/2015 lúc 12:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đk: x,y,z khác 0.

ta có: \(\left(y-z\right)^2\ge0\Rightarrow y^2+z^2\ge2yz\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge x^2+2yz\Leftrightarrow\frac{yz}{x^2+2yz}\ge\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}\)

tương tự thì \(A\ge\frac{xy}{x^2+y^2+z^2}+\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}+\frac{xz}{x^2+y^2+z^2}=\frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}\)

từ đề bài =>\(\frac{xy+yz+xz}{xyz}=0\Rightarrow xy+yz+xz=0\)

=> A =0

Đọc tiếp...
trieu dang 06/06/2015 lúc 12:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn giỏi lắm Nguyễn Thị BÍch Hậu

Đọc tiếp...
Hà Chung 12/01/2016 lúc 21:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giải thích hộ cái ? A>=0 chứ A có = 0 đâu?

 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 07/10/2016 lúc 13:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2-yz}{x\left(1-yz\right)}=\frac{y^2-xz}{y\left(1-yz\right)}\)

\(\Rightarrow\left(x^2-yz\right)y\left(1-yz\right)=\left(y^2-xz\right)x\left(1-yz\right)\)

\(\Rightarrow x^2y-x^3yz-y^2z+xy^2z^2=xy^2-x^2z-xy^3z+x^2yz^2\)

\(\Rightarrow x^2y-x^3yz-y^2z+xy^2z^2-xy^2+x^2z+xy^3z-x^2yz^2=0\)

\(\Rightarrow xy\left(x-y\right)-xyz\left(x-y\right)\left(x+y+z\right)+z\left(x-y\right)\left(x+y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)\left[xy-xyz\left(x+y+z\right)+xz+yz\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=y\\xy+yz+zx=0\end{cases}}\)

Mà \(x\ne y\) nên \(xy+xz+yz-xyz\left(x+y+z\right)=0\)

\(\Leftrightarrow xy+xz+yz=xyz\left(x+y+z\right)\)

Đpcm

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 07/10/2016 lúc 13:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ gt ta có : (x2 - yz)y(1 - yz) = (y2 - xz)x(1 - yz)

=> 0 = VT - VP = (x2y - x3yz - y2z - xy2z2) - (xy2 - xy3z  - x2z - x2yz2) = xy(x - y) - xyz(x2 - y2) + z(x2 - y2) + xyz2(y - x)

= (x - y)[xy - xyz(x + y) + z(x + y) - xyz2] = (x - y)(xy + yz + xz - xyz(x + y + z)]

\(x\ne y\Rightarrow x-y\ne0\) nên xy + yz + xz - xyz(x + y + z) = 0 => xy + yz + xz = xyz(x + y + z)

Bạn ko hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Trường 07/10/2016 lúc 21:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐƠN GIẢN

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22/01/2018 lúc 09:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có \(x^4+x^2+1=\left(x^2+1\right)^2-x^2=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\)

Số dư của phép chia đa thức f(x) cho x4 + x2 + 1 là đa thức có bậc thấp hơn, tức là \(ax^3+bx^2+cx+d\)

Ta có \(f\left(x\right)=\left(x^4+x^2+1\right)g\left(x\right)+ax^3+bx^2+cx+d\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)g\left(x\right)+\left(x^2+x+1\right)\left(ax+b-a\right)+\left(c-b\right)x+d+a-b\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left[\left(x^2-x+1\right)g\left(x\right)+ax+b-a\right]+\left(c-b\right)x+d+a-b\)

Vậy nên \(\hept{\begin{cases}c-b=-1\\d+a-b=1\end{cases}}\)

Ta cũng có:

\(f\left(x\right)=\left(x^4+x^2+1\right)g\left(x\right)+ax^3+bx^2+cx+d\)

\(=\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)g\left(x\right)+\left(x^2-x+1\right)\left(ax+b+a\right)+\left(c+b\right)x+d-a-b\)

Vậy nên \(\hept{\begin{cases}c+b=3\\d-a-b=5\end{cases}}\)

Từ (1) và (2) ta có: \(\hept{\begin{cases}c-b=-1\\c+b=3\end{cases}}\)  và \(\hept{\begin{cases}d-b+a=1\\d-b-a=5\end{cases}}\)

Vậy nên \(\hept{\begin{cases}c=1\\b=2\end{cases}}\) và \(\hept{\begin{cases}d-b=3\\a=-2\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}d=5\\a=-2\end{cases}}}\)

Vậy thì đa thức dư cần tìm là -2x3 + 2x2 + x + 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng 22/07/2018 lúc 18:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Phần (c-b)x sai phải là (c-b+a-ax)x

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 01/09/2016 lúc 09:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D M E F I K

Gọi giao điểm của MB và EF là I; giao điểm của MF và AB là K.

Do ABCD là hình vuông nên AC là phân giác góc BAD. Vì thế hình chữ nhật AKME cũng là hình vuông. Từ đó suy ra MK = ME và KB = MF.

Vậy thì \(\Delta KMB=\Delta MEF\) (hai cạnh góc vuông)

Từ đó \(\widehat{MFE}=\widehat{KBM}.\)

Lại có \(\widehat{KMB}=\widehat{IMF}\) (đối đỉnh)

Vậy nên \(\widehat{IMF}+\widehat{MFI}=\widehat{KMB}+\widehat{KBM}=90^0\). hay \(\widehat{MIF}=90^0\Rightarrow MB\perp EF.\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 01/09/2016 lúc 10:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b. Ta chứng minh \(AF\perp EB.\) Thật vậy \(\Delta ADF=\Delta BAE\) (Hai cạnh góc vuông)

nên \(\widehat{DAF}=\widehat{ABE}\Rightarrow\widehat{ABE}+\widehat{BAF}=\widehat{DAF}+\widehat{BAF}=90^0\)

Vậy \(AF\perp EB.\). Tương tự \(EC\perp BF.\)

Xét tam giác EBF có BM; AF; CE trùng các đường cao nên chúng đồng quy.

Đọc tiếp...
Pharaoh Attem 28/10/2018 lúc 11:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

easy mà

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 07/11/2017 lúc 23:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dùng hình của bạn Ngọc nhé

a) \(\Delta ABC\)đều có \(\widehat{BAC}=60^0;\)đường cao AD cũng là phân giác và trực tâm H cũng là trọng tâm

I là trung điểm của cạnh huyền chung AM của các tam giác vuông \(\Delta AEM,\Delta AFM,\Delta ADM\)nên \(IA=IE=ID=IF=\frac{AM}{2}\)(1)

\(\widehat{EIM}\)là góc ngoài của \(\Delta AIE\)cân tại I nên \(\widehat{EIM}=2\widehat{BAM}\). Tương tự, \(\widehat{MID}=2\widehat{MAD};\widehat{MIF}=2\widehat{MAC}\)

\(\widehat{EID}=\widehat{EIM}+\widehat{MID}=2\left(\widehat{BAM}+\widehat{MAD}\right)=2\widehat{BAD}=\widehat{BAC}=60^0\)

\(\widehat{EIF}=\widehat{EIM}+\widehat{MIF}=2\left(\widehat{BAM}+\widehat{MAC}\right)=2.60^0=120^0\)

\(\Rightarrow\widehat{DIF}=120^0-60^0=60^0\)

\(\Delta EDI\)cân tại I có \(\widehat{EID}=60^0\)nên là tam giác đều, suy ra EI = ED (2)

\(\Delta FDI\)cân tại I có \(\widehat{DIF}=60^0\)nên là tam giác đều, suy ra FI = FD (3)

(1),(2),(3) => IE = ED = DF = IF => DEIF là hình thoi

b) Gọi P là trung điểm AH thì \(AP=PH=\frac{AH}{2}=HD\)

Cho ID cắt EF tại K thì K là trung điểm ID (tính chất hình thoi ABCD)

\(\Delta AMH\)có IP là đường trung bình nên IP // MH (4)

\(\Delta DPI\)có KH là đường trung bình nên IP // KH (5)

(4),(5) => M,K,H thẳng hàng. Vậy MH, ID, EF đồng quy tại K

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 17/11/2016 lúc 19:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D E F H I M O

Đọc tiếp...
1234567890 04/11/2018 lúc 07:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

d ở dưới

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: