Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

\(A=\left\{0;2;4;6;8;10:12;14;16;18\right\}\)

\(B=\left\{0;3;6;9;12;15;18\right\}\)

\(C=\left\{0;6;12;18\right\}\)

Đọc tiếp...
A={0;2:4:6:8:10:12;14;16;18} B={0;6;9;12;15;18} C={0;6;12;18}
Đọc tiếp...

Viết tập hợp A các bội của 2 và nhỏ hơn 20

2;4;6;8;10;12;14;16;18;0

Viết tập hợp B các bội của 3 và nhỏ hơn 20.

 0;3;6;9;12;15;18

Viết tập hợp C các bội chung của 2 và 3 nhỏ hơn 20

0;6;12;18

Đọc tiếp...

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là : \(64:2=32\left(m\right)\)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là : \(\left(32-4\right):2=14\left(m\right)\)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là : \(32-14=18\left(m\right)\)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là : \(14\times18=252\left(m^2\right)\)

Đáp số : \(252m^2\)

Đọc tiếp...

Chu vi hình chữ nhật là 

105x4=420(km)

Tổng kích thức chiều dài và chiều rộng là 

420:2=210(m)

CD CR

Chiều dài là 

210:(6+1)x6=180(m)

Chiều rộng là 

210-180=20(m)

Đọc tiếp...

1) Chiều dài hình chữ nhật là

           105: (6+1)x 6= 90( m)

Chiều rộng hình chữ nhật là

            90:6 = 15(m)

                     ĐS.......

2)Nửa chu vi mảnh vườn là 

            64:2 = 32(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là

            (32-4) :2 = 14( m )

Chiều dài hình chữ nhật là

            32-14= 18(m)

Diện tích hình chữ nhật là

            14x18=252(\(m^2\))

                  ĐS............

3)Cạnh hình vuông là

         80:4=20(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là

         20-10=10(m)

Chiều dài hình chữ nhật là

         20+30=50(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là

         10x50=500\(\left(m^2\right)\)

               ĐS.............

Đọc tiếp...

hbbbnnnnnnmnnnnmmmzz,xmklllllsllssl;;;l,mmvc,,c,.s;;a;a''

Đọc tiếp...
Kết quả là 8, rút về số tối giản nhất rồi 120 = 20×6 và đặt nhân tử chung, cuối cùng là rút gọn rồi ra kết quả
Đọc tiếp...
Kết quả là tám á

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...

Gọi số đó là a.

a : 7 dư 5.

a : 13 dư 4.

=> a + 9 chia hết cho 7 và 13.

7 và 13 đều là số nguyên tố => a + 9 chia hết cho 7 x 13 = 91.

=> a chia cho 91 dư 91 - 9 = 82.

Vây số đó chia 91 dư 82.

Đọc tiếp...

Cách 1 : Gọi so can tim la x Theo bài ra ta có x = 7a + 5 va x= 13b + 4 Ta lại có x + 9 = 7a + 14 = 13b + 13 -> x + 9 chia hết cho 7 và 13 -> x + 9 chia hết cho 7.13 = 91 -> x + 9 = 91m -> x = 91m - 9 = 91(m -1 + 1) - 9 = 91(m-1) + 82 Vậy x chia 91 dư 82

Cách 2 :Gọi a là số tự nhiên đó Theo bài ra ta có a = 7k + 5 và a = 13l + 4 Ta lại có a + 9 = 7k + 14 = 13l + 13 -> a + 9 chia hết cho 7 và 13 -> a + 9 chia hết cho 7.13 = 91 -> a + 9 = 91m -> a = 91m - 9 = 91(m -1 + 1) - 9 = 91(m-1) + 82 Vậy a chia 91 dư 82

Cách 3 :Số tự nhiên là A, ta có: A = 7m + 5 A = 13n + 4 => A + 9 = 7m + 14 = 7(m + 2) A + 9 = 13n + 13 = 13(n+1) vậy A + 9 là bội số chung của 7 và 13 => A + 9 = k.7.13 = 91k => A = 91k - 9 = 91(k-1) + 82 vậy A chia cho 91 dư 82

Đọc tiếp...

c) hang dang thuc ( x -y+z)^2

o duoi phan h hang dang thuc luon

a) phan h nhan tu ra sao cho co tử la (x-1)(3x^2 -4x +1)

mau la (x-1)(2x^2 -x-3)

 b ) k nhin dc de

Đọc tiếp...

\(\frac{\left(x-y\right)^3+3xy.\left(x+y\right)+y^3}{x-6y}\)

\(=\frac{x^3-3x^2y+3xy^2-y^3+3x^2y+3xy^2+y^3}{x-6y}\)

\(=\frac{x^3+\left(-3x^2y+3x^2y\right)+\left(3xy^2+3xy^2\right)+\left(-y^3+y^3\right)}{x-6y}\)

\(=\frac{x^3+6xy^2}{x-6y}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz}{x^2-2xy+y^2-z^2}\)

\(=\frac{x^2-2xy+y^2-2xz-2yz+z^2}{\left(x-y\right)^2-z^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)^2-2z.\left(x-y\right)+z^2}{\left(x-y-z\right).\left(x-y+z\right)}\)

\(=\frac{\left(x-y-z\right)^2}{\left(x-y-z\right)\left(x-y+z\right)}\)

\(=\frac{x-y-z}{x-y+z}\)

Đọc tiếp...

bài 1 : a,ta có 3/x-1 =4/y-2=5/z-3 =>  x-1/3=y-2/4=z-3/5 

áp dụng .... => x-1+y-2+z-3 / 3+4+5 = x+y+z-1-2-3/3+4+5 = 12/12=1

do x-1/3 = 1 => x-1 = 3 => x= 4 ( tìm y,z tương t

 

 

Đọc tiếp...

mik ko biet bai nay .mik chi hoc lop 6

tik cho mik nhe

Đọc tiếp...

Bài 1: 

a) Ta có: 3/x - 1 = 4/y - 2 = 5/z - 3 => x - 1/3 = y - 2/4 = z - 3/5 áp dụng ... =>x - 1 + y - 2 + z - 3/3 + 4 + 5 = x + y + z - 1 - 2 - 3/3 + 4 + 5 = 12/12 = 1 do x - 1/3 = 1 => x - 1 = 3 => x = 4 ( tìm y, z tương tự )

Đọc tiếp...

Bài 2 , 3 mình đang suy nghĩ  Làm tạm mấy bài sau trc.

Bài 4:

+) n4 co tận cùng là 1 , 6 , 5 => n8 - n4 chia hết cho 10 ( 1 )

+) n8 - n4 = n2 (n - 1 )( n + 1 )( n2 + 1 ) chia hết cho 3 và 4 ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => ĐPCM

Bài 5 : 

\(A=2005^n+60^n-1897^n-168^n\)

Ta có : 

+) \(\hept{\begin{cases}2005^n\equiv1\left(mod4\right)\\1897^n\equiv1\left(mod4\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A\equiv1+0-1+0=0\left(mod4\right)\)

\(\Rightarrow A⋮4\)

+) \(\hept{\begin{cases}2005^n\equiv1\left(mod3\right)\\1897^n\equiv1\left(mod3\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A\equiv1+0-1+0=0\left(mod3\right)\)

\(\Rightarrow A⋮3\)

+) \(\hept{\begin{cases}2005^n\equiv1\left(mod167\right)\\1897^n\equiv1\left(mod167\right)\\168^n\equiv\left(mod167\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A\equiv1+60^n-60^n-1=0\left(mod167\right)\)

\(\Rightarrow A⋮2004\)

Đọc tiếp...

Bài 6 : 

\(6^{2n}+19^n-2^{n-1}\)

\(=36^n+19^n-2.2^n\)

\(=\left(36^n-2^n\right)+\left(19^n-2^n\right)\)

Ta có : \(\hept{\begin{cases}36^n-2^n⋮34\\19^n-2^n⋮17\end{cases}\Rightarrow}6^{2n}+19^n-2^{n-1}\)

Đọc tiếp...

Bài 7 : 

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ 

=> 2 số p - 1 l p + 1 là 2 số chẵn liên tiếp 

=> \(\left(p-1\right)\left(p+1\right)⋮8\)( 1 )

Vì p là snt lớn hơn 3 nên p = 3k+1 hoặc p - 3k+2 ( k thuộc N* )

+) Với p = 3k + 1

=> ( p -1 ) (p + 1 ) = 3k(3k+2) chia hết cho 3 ( 2 )

+) với p = 3k+2

=> ( p-1 ) ( p + 1 ) = ( 3k+1) . 3 . ( k+1 ) chia hết cho 3 ( 3 )

Từ 1 , 2 ,3 => ĐPCM

Đọc tiếp...

-gọi giá bút chì màu là x

-gọi giá bút chì đen là y

ta có : 5x+3y=5100   (1)

         5x - 2y =1600   (2)

(1) - (2) : 5x + 3y - (5x - 2y) = 5100-1600

 5x + 3y - 5x + 2y = 3500

5y = 3500

y=700

thay y= 700 vào (2) : 5x- 2.700=1600

5x=1600+1400

5x=3000

x=600

==>bút chì mầu giá 600/cái

bút chì đen giá 700/cái

Đọc tiếp...

5 bút chì màu và 3 bút chì đen giá 5100 đồng (1)

Vì giá tiền 5 bút chì màu đắt hơn 2 bút chì đen là 1600 đồng nên từ (1), ta có :

( 2 bút chì đen + 1600 đồng ) + 3 bút chì đen giá 5100 đồng

5 bút chì đen có giá là : 5100 - 1600 = 3500 ( đồng )

1 bút chì đen có giá là : 3500 : 5= 700 ( đồng )

1 bút chì màu giá là : ( 5100 -700 x 3 ) : 5=600

Đ/S:700 đồng ; 600 đồng

Đọc tiếp...

-gọi giá bút chì màu là x

-gọi giá bút chì đen là y

ta có : 5x+3y=5100   (1)

         5x - 2y =1600   (2)

(1) - (2) : 5x + 3y - (5x - 2y) = 5100-1600

 5x + 3y - 5x + 2y = 3500

5y = 3500

y=700

Đọc tiếp...

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

= 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

= 28,7 + 82,8

= 111,5

Đọc tiếp...

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

     = 63,2 x 2,4

     = 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

     = 28,7 + 82,8

     = 111,5

Đọc tiếp...

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8

= 111,5

Đọc tiếp...

Số gạo của thùng C sau khi đổ sang thùng A là: 

\(18\div\left(1-\frac{1}{10}\right)=20\left(kg\right)\)

Thùng C đổ sang thùng A số gạo là: 

\(20-18=2\left(kg\right)\)

Thùng A ban đầu có số gạo là: 

\(\left(18-2\right)\div\left(1-\frac{1}{3}\right)=24\left(kg\right)\)

Thùng A đổ sang thùng B số gạo là:

 \(24\times\frac{1}{3}=8\left(kg\right)\)

Tổng số gạo của cả ba thùng là:

\(18\times3=54\left(kg\right)\)

Số gạo của thùng B trước khi đổ sang thùng C là: 

\(18\div\left(1-\frac{1}{4}\right)=24\left(kg\right)\)

Thùng B ban đầu chứa số gạo là: 

\(24-8=16\left(kg\right)\)

Thùng C ban đầu chứa số gạo là: 

\(54-24-16=14\left(kg\right)\)

Đọc tiếp...

Phân số chỉ 18 kg là :

\(1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}\) ( số gạo thùng C )

Số gạo của thùng C sau khi chuyển \(\frac{1}{10}\)số gạo sang thùng A là :

\(18\div\frac{9}{10}=20\)( kg )

Số gạo chuyển sang thùng A là :

\(20-18=2\)( kg )

Số gạo của thùng A sau khi chuyển \(\frac{1}{4}\)số gạo sang thùng B là :

\(18-2=16\)( kg )

Phân số chỉ 16 kg là :

\(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)( số gạo thùng A ) 

Số gạo thùng A lúc đầu là :

\(16\div\frac{2}{3}=24\)( kg )

Thùng A chuyển cho thùng B số kg là :

\(24\times\frac{1}{3}=8\)( kg )

Số gạo của thùng B sau khi chuyển \(\frac{1}{4}\)số gạo sang thùng C là :

\(1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\)( số gạo thùng B )

Số gạo thùng B là :

\(18\div\frac{3}{4}=24\)( kg )

Số gạo thùng B chuyển sang thùng C là :

\(24\times\frac{1}{4}=6\)( kg )

Số gạo thùng C là :

\(20-6=14\)( kg )

Đọc tiếp...
Câu trả lời là 12
Đọc tiếp...

Gọi số tuổi con và bố hiện tại lần lượt là a và b 

Theo bài ra ta có :

\(\hept{\begin{cases}\frac{a-5}{b-5}=\frac{1}{8}\\\frac{a+3}{b+3}=\frac{1}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8\left(a-5\right)=b-5\\4\left(a+3\right)=b+3\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8a-40-b+5=0\\4a+12-b-3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8a-b=35\\4a-b=-9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=11\\b=53\end{cases}}\)

Vậy on 11 tuổi , bố 58 tuổi

Đọc tiếp...

xin vĩnh biệt con dương về nơi an nghỉ cuối cùng

Đọc tiếp...

Bốn số nguyên tố nằm giữa 200 và 230 là: 211; 223; 227; 229

Khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì:

221 = 13 . 17

Đọc tiếp...

Bốn số nguyên tố nằm giữa 200 và 230 là: 211;223;227;229

Khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì:

221=13.17

Đọc tiếp...

Bốn nguyên tố nằm giữa 200 và 230 là: 211;223;227;229Khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì:221=13.17

Đọc tiếp...

sau khi rót 45l từ thùng 1 sang thùng 2 ta có : 

thung1 có số l dầu là :357:(3+4)x3=153 (l)

thùng 2 có số l dầu là: 357-153 =204 (l)

lúc đầu thùng 1 có số l là :153+41=194(l)

lúc đầu thùng 2 có số l dầu là: 357-194=163(l)

 đáp số : thùng 1:194

              thùng 2 :163

 

Đọc tiếp...

chịu thôi mới lên lớp 5 xong

Đọc tiếp...

Có phải là bài toán tuần thứ 3 lớp 5 phải không bạn ?

Đọc tiếp...

Vì Chu vi hình chữ nhật bằng 3/4 chu vi hình vuông nên nửa chu vi hình chữ nhật cũng bằng 3/4 nửa chu vi hình vuông

Coi nửa chu vi hình vuông là 4 phần bằng nhau => cạnh của hình vuông là 2 phần như vậy

Và nửa chu vi hình chữ nhật là 3 phần

Vì cạnh hình vuông bằng chiều dài hình chữ nhật nên chiều dài hcn là 2 phần

=> chiều rộng hcn là 3 - 2 = 1 phần

Ta có hình vẽ: 

Từ hình vẽ trên: Diện tích hình vuông gấp đôi diện tích hình chữ nhật

=> Diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật đúng bằng diện tích hình chữ nhật đã cho; và bằng 392 cm2

Vậy diện tích hình vuông là: 392 x 2  = 784 cm2

         Đáp số: 784 cm2

Đọc tiếp...

haha bai nay de qua chon bai khac di minh biet dap an roi do la khong biet

 

Đọc tiếp...

747 ngu có đúng ko

Đọc tiếp...

a) Dãy số trên có số số hạng là: (150-50):1+1=101(số hạng) Tổng các số số hạng ở dãy số trên là: (150+50)x101:2=10100 b) dãy số trên có 50 số có 2 chữ số,51 số có 3 chữ số. Dãy số trên có số chữ số là: 50x2+51x3=253 chữ số

 Đ/số: 10100,253 chữ số      nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...

Đáp số:10100,253 chữ số

Đọc tiếp...
a)Dãy số trên có số hạng là : (150-50):1+1=(số hạng)Tổng các số số hạng ở xảy số trên là :(150+50)×101:2=10100 b)dãy số trên có 50 số có 2 chử số là:50×2+51×3=253 Đ/số :10100,253 chử số nhớ k cho mình nha
Đọc tiếp...

giúp mình nha undefined

Đọc tiếp...

Được cập nhật 18 tháng 10 lúc 23:33

44

\(u_k=u_{k-1}+4\left(k-1\right)+3=u_{k-2}+4\left(k-2\right)+4\left(k-1\right)+2.3=...\)

\(u_1+4\left(1+2+...+k-1\right)+3\left(k-1\right)=\left(2k+3\right)\left(k-1\right)\)

\(\Rightarrow lim\frac{\sqrt{u_{kn}}}{n}=lim\frac{\sqrt{\left(2km+3\right)\left(kn-1\right)}}{n}=k\sqrt{2}\)

Do đó :

\(\frac{a^{2019}+b}{c}=lim\frac{\sqrt{u_n}+\sqrt{u_{4n}}+\sqrt{u_{4^2n}}+...+\sqrt{u_{4^{2018}n}}}{\sqrt{u_n}+\sqrt{u_{2n}}+\sqrt{u_{2^2n}}+...+\sqrt{u_{2^{2018}n}}}\)

\(=lim\frac{\sqrt{2}\left(1+4+4^2+...+4^{2018}\right)}{\sqrt{2}\left(1+2+2^2+...+2^{2018}\right)}\)

\(=lim\frac{\frac{4^{2019}-1}{4-1}}{\frac{2^{2019}-1}{2-1}}=\frac{2^{2019}+1}{3}\)

\(\Rightarrow S=a+b-c=2+1-3=0\)

Đọc tiếp...

mình giải giúp bạn phần đầu phần sau bạn tự giải nha

Đọc tiếp...

KHÔNG BIẾT NỬA???????????

Đọc tiếp...

Chiều rộng 10 cọc tương đương 9 khoảng

Chiều dài 16 cọc tương đương 15 khoảng

Tổng của chiều dài và chiều rộng là 240:2 = 120m chia ra 15+9=24 khoảng nên mỗi khoảng là 120:24=5m. Từ đó tính được chiều dài: 5x15=75m, chiều rộng 5x9=45m.

Vậy diện tích là: 75x45=3375 mét vuông.

Đọc tiếp...

ok chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

From: ( your email ) 

To: (write your family's email )

Subject: Hello from Hanoi!

Hi,

My name is Pham Huy Duc. I'm 12 years old and I live in Ha Noi, in Vietnam. My mom's name is Nguyen Le, she is a maths teacher. My dad's name is Anh Tuan, he is an engineer. I have one younger sister. Her name is Lan Phuong. She's 10 years old.

Đọc tiếp...

FROM : NGUYEN PHUC LAM

TO   :NGO THI LAN HUONG

Subject: hello I'm from HOA BINH

 Hello

My name is Nguyen Phuc Lam.I'm 11 years old.I live in Hoa Binh province.My mom's name is Bui Thi Lieu,she is a worker.My dad's name is Nguyen The Hiep,he is a doctor and my younger brother nem is Nguyen Nhat Nam,he studing at Cuu Long primary school

I love my family very much.

 

Phải là: my younger brother's name is.... He studies ....

Đọc tiếp...

From:doanphamminhhang@gmal.com

To:everyone@gmai.com

Subject:Hello from Vietnam!

Hi

My name is Minh Hang.I'm 10 years old and I live in Vietnam .My mother's name is Xuan and my father's name is Hoai .

                                                                                                                         Hang

Đọc tiếp...

Lan không đạt điểm 10 , 9 => Lan được điểm 8 

Quân không đạt điểm 9 , 8 => Quân được điểm 10 

Hùng không đạt điểm 8 , 10 => Hùng đạt điểm 9 

Tuấn không đạt điểm 9 , 8 => Tuấn đạt điểm 10 

Đọc tiếp...

Lan được điểm 8 

Tuấn được điểm 10

Hùng được điểm 9 

Quân được điểm 10

Cho 1 tích nha Leonard Daniel Arnold

Đọc tiếp...

lan được 8 điểm

tuấn được 10 điểm

hùng được 9 điểm

quân được 10 điểm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: