Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

Wrecking Ball Hôm qua lúc 23:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

15độ x y A B C H

Ta chứng minh: cos 75o và sin 15o = \(\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}\)

Định lý hàm cos:

a2 = b2 + c2 - 2bccos (75) = b2 + c2 - 2bc\(\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}\)(1)

Ta có GT: \(c+\sqrt{2}b=a\Leftrightarrow c^2+2b^2+2\sqrt{2}bc=4a^2\)(2)

Từ (1) và (2), ta có: \(\Rightarrow2\left(\frac{b}{c}-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2=0\)

<=> b = \(\sqrt{\frac{3}{2}}\)c

<=> \(\left(\sqrt{3}-1\right)\)a = c = \(\sqrt{\frac{2}{3}}\)b

Sử dụng (*) và định lí hàm cos ta có: cosB = \(\frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}=\frac{\left(\sqrt{3}-1\right)a^2}{2\left(\sqrt{3}-1\right)a^2}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 15/03 lúc 21:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D E

Về phía ngoài của \(\Delta\)ABC vẽ \(\Delta\)ACD vuông cân tại C.

Trên nửa mặt phẳng bờ AD không chứa B và C vẽ \(\Delta\)ADE đều.

Dễ dàng tính được: \(\widehat{BAC}=180^0-\left(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}\right)=180^0-105^0=75^0\)

Do \(\Delta\)ACD vuông cân tại C => \(\widehat{CAD}=45^0\)\(\Delta\)ADE đều => \(\widehat{DAE}=60^0\)

=> \(\widehat{ABC}+\widehat{CAD}+\widehat{DAE}=75^0+45^0+60^0=180^0\)

=> 3 điểm B;A;E là 3 điểm thẳng hàng => \(AB+AE=BE\)(1)

Xét \(\Delta\)ACD: \(\widehat{ACD}=90^0;AC=CD\)=> \(AD^2=AC^2+CD^2=2.AC^2\)(ĐL Pytago)

=> \(AD=\sqrt{2}.AC\). Mà \(\Delta\)ADE đều => AD=AE\(\Rightarrow AE=\sqrt{2}.AC\)(2)

Từ (1) và (2) => \(BE=AB+AC.\sqrt{2}\).

Lại có: \(AB+AC.\sqrt{2}=2BC\)=> \(BE=2.BC\)

Ta thấy: EA=ED; CA=CD => E và C thuộc đường trung trực của AD => EC\(\perp\)AD (3)

=> \(\widehat{AEC}=30^0\)hay \(\widehat{BEC}=30^0\)

Xét \(\Delta\)ECB có: \(\widehat{BEC}=30^0\)\(BE=2.BC\)=> \(\Delta\)ECB vuông tại C hay EC\(\perp\)BC  (4)

Từ (3) và (4) => AD // BC => \(\widehat{BCA}=\widehat{CAD}\)(So le trong). Mà \(\widehat{CAD}=45^0\)\(\Rightarrow\widehat{BCA}=45^0.\)

Vậy \(\widehat{BCA}=45^0\).

.

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 15/03 lúc 20:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

De cho gon dat ^BAC = A = 75°; ^ABC = B; ^ACB = C; BC = a; CA = b; AB = c 
cosA = cos75° = cos(45° + 30°) = cos45°cos30° - sin45°sin30° = ( √6 - √2)/4 
Theo gia thiet vs theo dinh ly hs cosin 
{ c + b√2 = 2a (1) 
{ a² = b² + c² - 2bc.cosA 
<=> 
{ 2b² + c² + 2√2bc = 4a² 
{ 4b² + 4c² - 2(√6 - √2)bc = 4a² 
Tru 2 pt cho nhau : 
2b² + 3c² - 2√6bc = 0 <=> (√2b - √3c)² = 0 <=> √2b - √3c = 0 
<=> √2sinB - √3sinC = 0 (theo dinh ly hs sin) 
<=> sinC = √2.sinB/√3 (1) 
Mat khac : 
C = 105° - B <=> sinC = sin(105° - B) = sin105°cosB - cos105°sinB (2) 
voi sin105° = sin75° = √(1 - cos²75°) = (2 + √3)/4 (3) 
cos105° = - cos75° = (√2 - √6)/4 (4) 
Thay (1); (3); (4) vao (2) rut gon ta co : 
tanB = (3 + 2√3)/(√6 + √2) = (√6 + 3√2)/4 
=> B; C 

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 14/03 lúc 15:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Ta có \(\Delta ABH\) có góc ngoài là \(\widehat{DBH}\)

=> \(\widehat{DBH}\)\(=90^o+\widehat{BAH}\)

Ta có \(\Delta DBH\)

=> \(180^o-\widehat{DBH}\)\(=\widehat{BDH}+\widehat{BHD}\)

\(\widehat{DBH}=90^o+\widehat{BAH}\)(CMT)\(;\) \(\widehat{BDH}=\widehat{BHD}\)(vì tam giác BHD cân tại B do BH=BD)

=> \(180^o-90^o-\widehat{BAH}=2\widehat{BHD}\)

=> \(\frac{90^o-\widehat{BAH}}{2}=\widehat{BHD}\)

\(\widehat{BHD}=\widehat{MHC}\)( 2 góc đối đỉnh)

=>\(\frac{90^o-\widehat{BAH}}{2}=\widehat{MHC}\)(*)

Ta có: \(\Delta ABH\) vuông tại H

=> \(\widehat{BAH}+\widehat{ABC}=90^o\)

=> \(90^o-\widehat{BAH}=\widehat{ABC}\)

\(\widehat{ABC}=2\widehat{ACB}\)(GT)

=> \(90^o-\widehat{BAH}=\widehat{2ACB}\)

=>\(\frac{90^o-\widehat{BAH}}{2}=\widehat{ACB}\)(**)

Từ *;** => \(\widehat{MHC}=\widehat{ACB}\)

=> Tam giác MHC cân tại M

b, Ta có: \(\Delta ACH\) vuông tại H

=> \(\widehat{HAC}+\widehat{ACB}=90^o\)(1)

Ta có: \(\widehat{AHM}+\widehat{MHC}=90^o\)(2)

Từ 1;2 =>\(\widehat{HAC}+\widehat{ACB}=\widehat{AHM}+\widehat{MHC}\)

\(\widehat{ACB}=\widehat{MHC}\)(CMT)

=> \(\widehat{HAC}=\widehat{AHM}\)

=> Tam giác HAM cân tại M

=> \(MH=MA\)

\(MH=MC\)(Tam giác MHC cân tại M chứng minh trên )

=> \(MA=MC\)

=> M là trung điểm của AC

Đọc tiếp...
Đặng Thị Thuỳ Dương 14/03 lúc 18:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cám ơn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hung Hôm qua lúc 12:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

m chinh la trung diem cua ac

Đọc tiếp...
tth CTV 15/03 lúc 14:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số bộ được bày bán là x. Ta có:

\(90x+110=110x-90\)(nghìn)

Từ đó ta suy ra được: \(90x+200=110x\)

Mà \(200=20x\)

\(\Rightarrow x=200:20=10\)(bộ)

Đáp số: 10 bộ

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam CTV Hôm qua lúc 22:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số bộ được bày bán là : \(k\)\(\left(k\ne0;k\inℤ\right)\)

Vì bán với giá 90 nghìn đồng 1 bộ thì lỗ 110 nghìn đồng còn bán với giá 110 nghìn đồng 1 bộ thì lời 90 nghìn đồng nên :

\(90k+110=110k-90\)

\(\Rightarrow90k+110+90=110k\)

\(\Rightarrow90k+200=110k\)

\(\Rightarrow200=110k-90k\)

\(\Rightarrow200=20k\)

\(\Leftrightarrow20k=200\)

\(\Rightarrow k=200:20\)

\(\Rightarrow k=10\)

Vậy có 10 bộ được bày bán

Đọc tiếp...
quỳnh anh hà quỳnh anh 15/03 lúc 19:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tại sao 200=20a vậy

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 13/03 lúc 13:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy \(x=2017\)không là nghiệm của phương trình.

Ta có:

\(\frac{1+\frac{x-2018}{2017-x}+\left(\frac{x-2018}{2017-x}\right)^2}{1-\frac{x-2018}{2017-x}+\left(\frac{x-2018}{2017-x}\right)}=\frac{13}{37}\)

Đặt \(\frac{x-2018}{2017-x}=a\)

\(\Rightarrow\frac{1+a+a^2}{1-a+a^2}=\frac{13}{37}\)

\(\Leftrightarrow24a^2+50a+24=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-\frac{3}{4}\\a=-\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 13/03 lúc 12:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì số dư là số dư lớn nhất có thể của phép chia nên số chia của phép chia đó là:

124 + 1 = 125

Thử lại:

208749 : 125 = 1669 ( dư 124 )

1669 . 125 + 124 = 208749 ( thỏa mãn )

Vậy số chia của phép tính đó là: 125

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam CTV 13/03 lúc 20:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì số dư lớn nhất có thể luôn kém hơn số chia 1 đơn vị mà số dư lón nhất có thể ở đây là 124 nên số chia của phép chia trên là : 

                                            124 + 1 = 125

Ta có :

208749 : 125 = 1669 ( dư 124 )

Vì số dư là 124 và số chia là 125 nên phép chia trên thỏa mã đề bài

Vậy số chia cần tìm là : 125

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trinh 3 giờ trước (21:46)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vì số dư là 124 nên số chia là

124+1=125

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 4 giờ trước (20:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABM có:

AB+BM>AD                      (1)

xét tam giác AMB có:

AC+CM>AD                      (2)

từ (1) và (2) ta có: AB+BM+AC+CM>2AD

=>AB+AC+BC=2AD

\(\Rightarrow\frac{AB+AC+BC}{2}>AD.\)

chứng minh gần tương tự ta được \(\frac{AB+AC-BC}{2}< AD.\)

suy ra đpcm

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 13/03 lúc 19:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\Delta ABM\)

=> AB + BM > AD ( BĐT tam giác) (1)

Ta có :\(\Delta AMC\)

=> AC + CM > AD ( BĐT tam giác) (2)

Từ 1;2 => AB + BM + AC + CM > 2AD

=> AB + AC +BC > 2AD

=> \(AB + AC + BC \over 2 \)> AD (*)

Ta có: \(\Delta ABM\)

=> AB - BM < AD ( hệ quả BĐT tam giác) (3)

Ta có :\(\Delta AMC\)

=> AC - CM < AD ( hệ quả BĐT tam giác) (4)

Từ 3;4 => AB - BM + AC - CM < 2AD

=> AB + AC - BC < 2AD

=> \(AB + AC - BC \over 2 \)< AD (**)

Từ *;** => \(AB + AC - BC \over 2\) < AD < \(AB + AC + BC \over 2 \)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 12/03 lúc 18:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của n là:\(a^x.b^y\left(a,y\ne0\right)\)

Ta có \(n^2=a^{2x}.b^{2y}\)có (2x+1)(2y+1) ước số nên (2x+1)(2y+1)=21 ước

Giả sử \(\orbr{\begin{cases}x< y\\x=y\end{cases}}\)

Ta được x=1, y=3

\(n^3=a^{3x}.b^{3y}\)có (3x+1)(3y+1)ước

=> Có 4.10=40 ước

Đọc tiếp...
Yummy Nguyễn 13/03 lúc 18:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
bà xem lại bài đi
Đọc tiếp...
mimicalie 12/03 lúc 21:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
31 ước số bạn chúc các ban thành viên trên o.l.m học giỏi
Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 12/03 lúc 18:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C x H I

Trên BC lấy điểm H sao cho ^BAH=600

Xét \(\Delta\)ABH: ^ABH=^BAH=600 => \(\Delta\)ABH là tam giác đều

=> AB=AH=BH (1)

Ta có: ^ABI=^ABC-^CBx=600-150=450.

Xét \(\Delta\)BAI: ^BI=900; ^ABI=450 => \(\Delta\)BAI vuông cân tại A => AB=AI (2)

Từ (1);(2) => AH=AI

Tính được ^BAC=1800-600-450=750 => ^HAC=750-^BAH=750-600=150 => ^HAC=150 (3)

Lại có: ^IAC=^BAH-^BAC=900-750=150 (4)

Từ (3) và (4) => ^HAC=^IAC

Xét \(\Delta\)AHC và  \(\Delta\)AIC: AH=AI; ^HAC=^IAC; AC chung

=> \(\Delta\)AHC=\(\Delta\)AIC (c.g.c) => ^ACH=^ACI.

Vì ^ACH=450 => ^ACI=450 => ^ACH+^ACI=^ICH=900 hay ^ICB=900

Vậy ^ICB=900.

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 12/03 lúc 18:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chỗ ^IAC=^BAH-^BAC bạn sửa thành ^IAC=^BAI-^BAC nhé. Mình gõ nhầm đấy.

Đọc tiếp...
letrunghieu 13/03 lúc 18:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

saiaiii

dgfdg 
  
  
Đọc tiếp...
GV Quản lý 09/03/2018 lúc 15:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ACD có AO, CE là hai đường trung tuyến cắt nhau tại I => I là trọng tâm => \(IO=\frac{1}{2}IA\) và \(IA=\frac{2}{3}OA\)

Tương tự: J là trong tâm tam giác BCD => \(OJ=\frac{1}{2}JE\) và \(JB=\frac{2}{3}OB\).

Theo giả thiết OA = OB => IA = JB và IJ = OI + OJ = AI = JB.

Đọc tiếp...
tôn nữ mai phương Hôm qua lúc 18:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

e cám ơn nhiều ạ

Đọc tiếp...
tth CTV 09/03/2018 lúc 14:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta chứng minh bài toán khái quát hóa cảu của bài toán trên bằng cách thay số 2009 bởi số dương k cho trước

Ta có: \(\frac{S_{AME}}{S_{ABD}}=\frac{AM}{AB}.\frac{AE}{AD};\frac{S_{ANE}}{S_{ACD}}=\frac{AN}{AC}.\frac{AE}{AD}\)

Cộng theo vế hai đẳng thức trên, với chú ý \(S_{ABD}=S_{ACD}=\frac{1}{2}S_{ABC}\), ta được:

\(\frac{2S_{AMN}}{S_{ABC}}=\frac{AE}{AD}\left(\frac{AM}{AB}+\frac{AN}{AC}\right)\)

\(\Leftrightarrow2\frac{AM}{AB}.\frac{AN}{AC}=\frac{AE}{AD}\left(\frac{AM}{AB}+\frac{AN}{AC}\right)\)

Chia cả hai vế cho \(\frac{AM}{AB}.\frac{AN}{AC}\) ta được:

 \(\Leftrightarrow2=\frac{AE}{AD}\frac{\left(\frac{AM}{AB}+\frac{AN}{AC}\right)}{\frac{AM}{AB}.\frac{AN}{AC}}\)

 \(\Leftrightarrow2=\frac{AE}{AD}\left(\frac{AC}{AN}+\frac{AB}{AM}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2AD}{AE}=\frac{AB}{AM}+\frac{AC}{AN}=k\) (1)

\(\Leftrightarrow AE=\frac{2AD}{k}\)

Từ đó AE không đổi nên E là điểm cố định. Tức là đường thẳng d luôn đ qua cố định   (đpcm)

Đọc tiếp...
tth CTV 09/03/2018 lúc 15:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn xóa chỗ: "Chia cả hai vế....ta được:" với xóa chỗ \(\Leftrightarrow2=\frac{AE}{AD}\frac{\left(\frac{AM}{AB}+\frac{AN}{AC}\right)}{\frac{AM}{AB}.\frac{AN}{AC}}\).  Giờ nhìn kĩ lại mới thấy mình ghi chỗ đó dư, mà đã dư lại còn sai nữa chứ =(((

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn minh quân 11/03/2018 lúc 19:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tui chưa học nên ko bit cho

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Duy Anh 10/03/2018 lúc 08:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử an + bn và ab là 2 số nguyên tố cùng nhau.

=> an + bn và ab cùng chia hết cho 1 số nguyên tố d.

=> an + bn + ab chia hết cho d.

=> a(an-1 + b) + bn chia hết cho d.

=> a(an-1 + b) chia hết cho d.

=> a chia hết cho d (1).

=> an-1 + b chia hết cho d => b chia hết cho d (2).

Từ (1) và (2) => a, b cùng chia hết cho 1 số nguyên tố d (trái với giả thiết a, b là 2 số nguyên tố cùng nhau).

=> an + bn và ab không là 2 số nguyên tố cùng nhau.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Nghĩa 13/03 lúc 14:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

là sao bạn, bạn ghi lại bài làm đi cho mình nhá

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Duy Anh 10/03/2018 lúc 08:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm:

Giả sử an + bn  không là 2 số nguyên tố cùng nhau. Còn kết quả bạn ghi lại cái đpcm

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam CTV 09/03/2018 lúc 20:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hai đường tròn này cắt nhau nhiều nhất tại 2 điểm phân biệt

Mỗi đường tròn cắt 4 đường tròn còn lại tại nhiều nhất :

      2 x 4 = 8 ( giao điểm )

Vậy có 5 đường tròn nên có nhiều nhất :

      8 x 5 = 40 ( giao điểm )

Nhưng như vậy mỗi giao điểm được tính 2 lần nên có thể có nhiều nhất : 

     40 : 2 = 20 ( giao điểm )

Vậy nếu ta di chuyển các đường tròn này sao cho không 2 đường tròn nào trùng nhau thì chúng cắt nhau tại nhiều nhất là 20 giao điểm

Đọc tiếp...
cute's baby's 25/02/2018 lúc 15:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hình như là 20 điểm thì  phải !

Đọc tiếp...
tth CTV 11/03/2018 lúc 13:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: 5 đường tròn cắt nhau tại 8 điểm

Suy ra,vì có 5 đường tròn nên nếu di chuyển thì số giao điểm nhiều nhất có thể là:

8 x 5 = 40 giao điểm

Nhưng vì nếu như thế thì mỗi giao điểm sẽ được tính 2 lần. Trong khi đó đề bài nói di chuyển sao cho không có đường tròn nò trụng nhau.

Vậy suy ra số giao điểm chúng cắt nhau nhiều nhất là:

\(\frac{40}{2}=20\)giao điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Đạt 13/06/2015 lúc 12:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vẫn là 70% người đang đứng vì có 25% người ngồi thì dứng lên và 25% người đang đứng ngối suống nên số phần trăm người đứng vẫn như thế .

Đọc tiếp...
tth CTV 09/03/2018 lúc 18:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt số người trong phòng là 100%

+ Gọi số người đứng ban đầu là a%

=> Số người ngồi là 100% - a%

+ Sau khi cho 25% người đang ngồi đứng lên và ngược lại với 25% người đang đứng thì:

Số người đang đứng = \(\frac{\left(100-a\right)}{\frac{\left(4+3a\right)}{4}}=70\%\)

\(\Leftrightarrow100-a+3a=280\)

\(\Leftrightarrow2a=180\)

\(\Leftrightarrow a\%=180:2=90\%\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 09/03/2018 lúc 10:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
GV Quản lý 09/03/2018 lúc 10:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử mỗi ngày đêm có \(a\) giờ, mỗi giờ có \(b\) phút, mỗi phút có \(c\) giây. 

\(a\) phải là số chẵn (vì có ngày và đêm).

Theo đề bài:

      \(a\times b=66\) (1)

      \(b\times c=93\)(2)

=> Cả 66 và 93 đều chia hết cho \(b\) => b = 3

=> a = 22; c = 31.

Vậy trên hành tinh đó một ngày đêm có 22 giờ, mỗi giờ có 3 phút, mỗi phút có 31 giây. 

Với a = 2 => b = 33 (không thỏa mãn (2) do b là ước của 93

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 09/03/2018 lúc 12:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số giờ mỗi đêm là a, số phút mỗi giờ là b, số giây mỗi phút là c

\(\Rightarrow\)a là số chẵn( vì 1 ngày có ngày và đêm )

Theo đề bài ta có:

a x b = 66

b x c = 93

\(\Rightarrow\)66 và 93 \(⋮\)\(\Rightarrow\)b là ước của 66 và 93

\(\Rightarrow\) b có thể là 3

\(\Rightarrow\)a = 66 : 3 = 22 ; c = 93 : 3 = 31

Vậy trên hành tình đó 1 ngày có 22 giờ, mỗi giờ có 22 phút, mỗi phút có 31 giây

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 09/03/2018 lúc 11:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(a^2+b^2+c^2=1\)

\(\Rightarrow-1\le a,b,c\le1\)

Lấy 2 cái trên trừ nhau ta được

\(\left(a^2-a\right)+\left(b^2-b\right)+\left(c^2-c\right)=0\)

Ta có \(\left(a^2-a\right),\left(b^2-b\right),\left(c^2-c\right)\)cùng dấu nên dấu = xảy ra khi

\(\left(a,b,c\right)=\left(0,0,1;0,1,0;1,0,0\right)\)

\(\Rightarrow\)ĐPCM

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/03/2018 lúc 09:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Do I thuộc đường tròn (N) nên \(\widehat{AIB}=90^o\Rightarrow\widehat{BID}=90^o\)

Xét tứ giác BIDM có \(\widehat{BID}=\widehat{BMD}=90^o\)mà I, M lại là hai đỉnh đối nhau nên BIDM là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính BD.

b) Xét đường tròn (O), theo tính chất đường kính dây cung, do OC vuông góc DE nên M là trung điểm DE.

Xét tứ giác BDCE có hai đường chéo BC và ED vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên nó là hình thoi. Hay BE // DC

Lại có DC vuông góc với AC nên BE vuông góc AD.

Lại có IB vuông góc AD nên I, B, E thẳng hàng.

c) Ta có \(\widehat{NIB}=\widehat{NBI}\)  (Do tam giác NOB cân tại N)

Mà \(\widehat{NBI}=\widehat{MBE}\)  (Hai góc đối đỉnh)

Vậy nên \(\widehat{NIB}=\widehat{MBE}\)  (1)

Xét đường tròn đường kính BD có: \(\widehat{BIM}=\widehat{BDM}\)  (Góc nội tiếp)

BDCE là hình thoi nên BD = BE. Vậy thì \(\widehat{BDM}=\widehat{BEM}\)

Suy ra \(\widehat{BIM}=\widehat{BEM}\)    (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\widehat{NIM}=\widehat{NIB}+\widehat{BIM}=\widehat{EBM}+\widehat{BEM}=90^o\)

Hay MI là trung tiếp tuyến tại I của đường tròn (N)

d) 

Gọi J là giao điểm của E và PQ. Kẻ đường kính MH của đường tròn.

Khi đó thì MD = DM = ME.

Dễ thấy \(\Delta PDJ\sim\Delta JQE\left(g-g\right)\Rightarrow JE.JD=JQ.JP\)

\(\Rightarrow JD.JE=JM.JF\Rightarrow\frac{JD}{JM}=\frac{JF}{KC}\)

\(\Rightarrow\frac{JD}{JH}=\frac{JF-JD}{KE-JM}=\frac{DE}{ME}=1\)

\(\Rightarrow JM=FM\)

Hay PQ sắt  MD tại trung điểm I của PQ.

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 08/03/2018 lúc 15:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Do OA _|_DE tại M => MD=ME (đường kính vuông góc với dây chia đôi dây) 
=> ADBE là hình thoi vì có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường

 Ta có ^ADC =90o (do chắn đường kính AC) 
=> AD _|_CD 
mà BI _|_CD (cm trên) 
=> BI//AD (1*) 

Do ADBE là hình thoi => BE//AD (2*) 
Từ (1*, 2*) => I, B, E thẳng hàng 
 

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 08/03/2018 lúc 15:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: ^BIC = 90o (do chắn đk BC) 
mà ^OMD = 90o (do DE _|_AB) 
=> tg BDMI nội tiếp 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: