Tất cảToán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9

Thắng Nguyễn CTV 13 giờ trước (11:53)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(VT^2=\left(\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}\right)^2\)

\(\le\left(1+1\right)\left(x-3+5-x\right)=4\)

\(\Rightarrow VT^2\le4\Rightarrow VT\le2\left(1\right)\)

Lại có: \(VP=x^2-8x+18=x^2-8x+16+2\)

\(=\left(x-4\right)^2+2\ge2\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right);\left(2\right)\Rightarrow VT\le VP=2\)

Xảy ra khi \(VT=VP=2\Rightarrow x=4\)

alibaba nguyễn CTV 8 giờ trước (16:48)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\sqrt{2\sqrt{3\sqrt{4...\sqrt{2000}}}}\)

\(< \sqrt{2\sqrt{3\sqrt{4...\sqrt{2000.2002}}}}\)

\(=\sqrt{2\sqrt{3\sqrt{4...\sqrt{1999\sqrt{2001^2-1}}}}}\)

\(< \sqrt{2\sqrt{3\sqrt{4...\sqrt{1999.2001}}}}\)

\(........................................\)

\(< \sqrt{2.4}=\sqrt{8}< 3\)

GV Quản lý 14 giờ trước (11:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trước hết ta tính số tiền còn lại của Mai và Hổng. Tổng tiền còn lại của hai bạn là 20600đ, Mai hơn Hồng 1600đ nên đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu.

Số tiền còn lại của Hồng là: (20600 - 1600) : 2 = 9 500đ  (lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2)

Số tiền còn lại của Mai là: 9500 + 1600 = 11 100đ.

Mai đã tiêu 4/5 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/5 số tiền mang đi và bằng 11 100đ. Vậy số tiền Mai mang đi là:

   11 100 x 5 = 55 500 (đ)

Hồng đã tiêu 2/3 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/3 số tiền mang đi và ứng với 9 500đ. Vậy số tiền Hồng mang đi là:

  9 500 x 3 = 28 500 (đ)

ĐS: 55 500đ và 28 500đ

Sakura kun sky fc11 14 giờ trước (11:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của bạn Mai là 1/5 với số tiền 11 100đ ( 20 600 + 1 600 ) : 2 
Vậy số tiền Mai đã mang đi mua sách là : 55 500đ 
Số tiền còn lại của bạn Hồng là 1/3 với số tiền 9 500đ ( 20 600 - 1 600 ) : 2 
Vậy Số tiền của bạn Hồng đã mang đi mua sách là : 28 500 đ 

Nguyen Van Chien 6 giờ trước (18:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tiền của Hồng sau khi mua là:

(20600-1600):2=9500(đồng)

Số tiền Hồng mang đi là:

9500 x 3=28500(đồng)

Tương tự vs Mai nhé

GV Quản lý 17 giờ trước (08:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi nửa quãng đường là \(x\) thì cả quãng đường là \(2x\).

Thời gian người đó đ nửa quãng đường đầu là: \(\frac{x}{45}\), đi nửa quãng đường sau là \(\frac{x}{v_2}\) .

Thời gian người đó đi cả quãng đường là: \(\frac{2x}{36}\).

Vậy ta có: \(\frac{x}{45}+\frac{x}{v_2}=\frac{2x}{36}\)

   \(\Rightarrow\frac{1}{45}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{18}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{v_2}=\frac{1}{18}-\frac{1}{45}=\frac{1}{30}\)

\(\Rightarrow v_2=30\)

Ngo Tung Lam 7 giờ trước (17:33)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường :

 \(v_{tb}=\frac{S}{\frac{S}{2.v_1}+\frac{S}{2.v_2}}=\frac{2.v_1.v_2}{v_1+v_2}=\left(km\backslash h\right)\)

Mà : \(v_{tb}=36km\backslash h;v_1=45km\backslash\text{h}\)

\(\Rightarrow v_2=30km\backslash h\)

Vậy : \(v_2=30km\backslash h\)

Ngo Tung Lam 12 giờ trước (12:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường : 

vtb=S / S2.v1+S2.v2=2.v1.v2 / v1+v2.(km/h)
Mà vtb = 8, v1 = 12 nên v2 = 6 km/h.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16 giờ trước (09:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết ta có thể viết \(f\left(x\right)=g\left(x\right)\left(x+1\right)+5\)    (1) 

Và \(f\left(x\right)=h\left(x\right)\left(x-2\right)+7\)   (2) 

Do (x + 1)(x - 2) là đa thức bậc 2 nên số dư là đa thức bậc 1. Tức là:

\(f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)t\left(x\right)+ax+b\)    (Với g(x) , h(x), t(x) là các đa thức)

Ta có \(f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)t\left(x\right)+a\left(x+1\right)+b-a=\left(x+1\right)\left[\left(x-2\right)t\left(x\right)+a\right]+b-a\)

Theo (1) thì b - a = 5.

Ta cũng có :

\(f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)t\left(x\right)+a\left(x-2\right)+b+2a=\left(x-2\right)\left[\left(x+1\right)t\left(x\right)+a\right]+b+2a\)

Theo (2) thì b + 2a = 7.

Từ đó ta tìm được \(a=\frac{2}{3};b=\frac{17}{3}\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16 giờ trước (09:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổ 1 góp bằng \(\frac{1}{2}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 1 góp bằng \(\frac{1}{3}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 2 góp bằng \(\frac{1}{3}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 2 góp bằng \(\frac{1}{4}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 3 góp bằng \(\frac{1}{4}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 3 góp bằng \(\frac{1}{5}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 4 góp được số phần giấy vụn của lớp là:

         \(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{13}{60}\) ( số giấy vụ cả lớp)

Vậy số ki-lo-gam giấy vụn lớp 5A góp được là:

     \(13:\frac{13}{60}=60\left(kg\right)\)

                          Đáp số: 60 kg

       

GV Quản lý 18/09 lúc 14:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Rừ 7h sáng đến 2h chiều (tức 14h) thời gian dài là:

     14 - 7 = 7 (giờ)

Người đi từ A giờ đầu đi 15 km, giờ thứ hai đi được 14km, ..., giờ thứ bảy đi được: 9km.

Sau 7 giờ người thứ nhất đi được là: 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 = 84 (km).

Quáng đường AB dài 84 km

Cô nàng Thiên Yết 18/09 lúc 15:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                Đổi : 2 giờ chiều = 14 giờ chiều

Người đó đi từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều hết số thời gian là :

                14 - 7 = 7 ( giờ )

Ta có : Người đi từ A giờ đầu đi được : 15 km

            Người đi từ A giờ hai đi được : 14 km

            Người đi từ A giờ ba đi được : 13 km

            Cứ như thế cho đến giờ thứ bảy đi được : 9 km

Quãng đường AB dài số km là :

       15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 = 84 ( km )

                           Đ/s : 84 km.

            

tth 18/09 lúc 16:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 tth  CTV 1 tiếng trước
 Báo cáo sai phạm

Giải

Đổi: 2 h chiều = 14 giờ

Từ 7 h sáng đến 2 h chiều có số thời gian:

14 - 8 = 6 giờ

Suy ra giờ 2 người A đi được:

15 - 1 = 14 km

GIờ 3 người A đi:

14 - 1 = 13 km

Giờ 4 đi được:

13 - 1 = 12 km

Giờ 5 đi được số km:

12 - 1 = 11 km

Giờ 6 người đó đi được:

11 - 1 = 10 km

Ngược lại với người B giờ đầu đi được 10 km , các giờ sau đi được lần lượt: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ;14 ; 15 km

=> Quãng đường AB dài:

10 + 11 + 12+ 13 + 14 + 15 = 84 km

Đs:

Nguyễn Võ Anh Nguyên 10/08/2017 lúc 16:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mỗi biểu thức trong dấu căn có dạng:

\(1+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{\left(k+1\right)^2}\)   ( Với \(k\ge2\))

Ta có:

\(1+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{\left(k+1\right)^2}=\frac{k^2\left(k+1\right)^2+\left(k+1\right)^2+k^2}{k^2\left(k+1\right)^2}=\frac{k^4+2k^3+k^2+k^2+2k+1+k^2}{k^2\left(k+1\right)^2}\)

\(=\frac{k^4+2k^2\left(k+1\right)+\left(k+1\right)^2}{k^2\left(k+1\right)^2}=\frac{\left(k^2+k+1\right)^2}{\left(k\left(k+1\right)\right)^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{\left(k+1\right)^2}}=\frac{k^2+k+1}{k^2+k}=1+\frac{1}{k\left(k+1\right)}=1+\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\)

\(\Rightarrow S=1+1-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+1+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}=2014-\frac{1}{2014}\)

An Nhiên 18/09 lúc 10:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nối BD. Gọi O là trung điểm DB
Xét tam giác ABD
Có: M là trung điểm AB ( gt)
O là trung điểm DB ( cách lấy O)
\(\Rightarrow\) OM là đường trung bình  ABD
\(\Rightarrow\)OM // AD, OM = \(\frac{1}{2}\) AD ( đl)
\(\Rightarrow\)góc AEM = OMN ( 2 góc đồng vị) (1)
Tương tự ta chứng minh được ON là đường trung bình tam giác DBC
\(\Rightarrow\) ON // BC; BC
\(\Rightarrow\)góc OMN = MFB ( 2 góc so le trong) (2)
Mà AD = Bc (gt)
\(\Rightarrow\)OM=ON ( \(\frac{1}{2}\)AD)
Xét OMN
có OM = ON
\(\Rightarrow\) Tam giác OMN cân tại O ( đn)
\(\Rightarrow\) góc OMN = ONM ( đl) (3)
Từ (1); (2); (3) \Rightarrow góc AEM = MFB ( đpc/m)

alibaba nguyễn CTV 18/09 lúc 11:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(1+2+...+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{1+2+...+n}=\frac{1}{\frac{n\left(n+1\right)}{2}}=\frac{2}{n\left(n+1\right)}\)

Áp dụng vào bài toán ta được

\(\frac{12.2012}{\frac{1}{1}+\frac{1}{1+2}+...+\frac{1}{1+2+...+2012}}\)

\(=\frac{12.2012}{\frac{2}{1.2}+\frac{2}{2.3}+...+\frac{2}{2012.2013}}\)

\(=\frac{6.2012}{\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2013}}\)

\(=\frac{6.2012}{\frac{1}{1}-\frac{1}{2013}}=\frac{6.2012}{\frac{2012}{2013}}=6.2013=12078\)

Kurokawa Neko 18/09 lúc 12:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D E F O G H K

Trên tia đối của ED lấy điểm K sao cho E là trung điểm của DK.

Xét \(\Delta\)DAE=\(\Delta\)KBE (c.g.c) => AD=BK (2 cạnh tương ứng)

Mà AD=BC => BK=BC => \(\Delta\)BKC cân tại B => ^BCK=(1800-^KBC)/2 (1)

Lại có: ^DAE=^KBE (2 góc tương ứng) => AD//BK (2 góc so le trg bằng nhau)

hay OH//BK => ^HOG=^KBC ( Đồng vị) (2)

E là trung điểm DK; F là trung điểm DC => EF là đường trung bình \(\Delta\)DKC

=> EF//KC hay HG//KC => ^OGH=^BCK (3)

Thay (2) và (3) vào (1); ta được: ^OGH=(1800-^HOG)/2 => \(\Delta\)HOG cân tại O

=> OG=OH (đpcm)

vũ tiền châu 16/09 lúc 23:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

với \(x+y+z=3\Rightarrow3x=x\left(x+y+z\right)=x^2+xy+xz\Rightarrow3x+yz=\left(x+y\right)\left(x+z\right)\)

tương tự mấy cái kia nhé

Áp dụng bđt bu nhi a ta có \(\left(x+y\right)\left(x+z\right)\ge\left(\sqrt{xz}+\sqrt{xy}\right)^2\Rightarrow\sqrt{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}\ge\sqrt{xz}+\sqrt{xy}\)

=> \(x+\sqrt{3x+yz}\ge x+\sqrt{xy}+\sqrt{xz}=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\)

=> \(\frac{x}{x+\sqrt{3x+yz}}\le\frac{x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}\) 

tương tự mấy cái kia rồi cộng vào ta có 

\(A\le\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}=1\) (ĐPCM)

cu Shin 17/09 lúc 20:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

=1 

 kb với mk đi nào

Ngô Xuân Tiền 17/09 lúc 19:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bằng 1

Ngô Xuân Tiền 17/09 lúc 19:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là 2

Nguyễn Hiển Vinh 17/09 lúc 15:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
AHHHHIIII
Hattori Hejji 16/09 lúc 21:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1) TH1: x<0

\(\Rightarrow\)-x + 1-x -x-2=5

\(\Leftrightarrow\)-3x=6

\(\Leftrightarrow\)x=-2(nhận)

TH2:

BẠn tự làm tiếp nha xét trường hợp đó

máy mình gần cạn pin rồi thông cảm nha!

Ngo Tung Lam 16/09 lúc 17:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là : A

Gọi số dư khi chia cho 29 là : p

Gọ số dư khi chia cho 31 là : q

Theo bài ra ta có :

31q + 2 = 29p + 5

Ở đây p > q vì nếu p \(\le\) q ta được : 31q - 29p + 3 = 0 là vô lý vì 31q - 29p+ 3 > 0 với giả thiết p \(\le\)q ( 29p \(\le\)29q \(< \)31q )

Vậy p = q . Ta có :

 29 ( p - q ) = 5 + 2q Vì A là nhỏ nhất nên với p ; q ở trên thì p - q nhỏ nhất = 1 thay lại vào ta được : q = ( 29 - 5 )  : 2 = 12  vậy p = 13 thay vào ta được : A = 29 x 13 + 5 = 382

Ngo Tung Lam 17/09 lúc 08:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải : 

Gọi số tự nhiên cần tìm là : a

a chia 31 thì dư 2 \(\Rightarrow\)\(a=31k+2\) với \(k\in N\)

a chia 29 thì dư 5 \(\Rightarrow a-5⋮29\)hay \(31k+2-5⋮29\)

\(\Rightarrow29k+2k-3⋮29\Rightarrow2k-3⋮29\)

Do đó : \(2k-3=29t\)( với \(t\in N\))

\(\Rightarrow k=\frac{29t+3}{2}\Rightarrow k⋮2\)

\(\Rightarrow29t\)là lẻ

\(\Rightarrow t\)là lẻ

Để \(a\)nhỏ nhất thì \(k\)nhỏ nhất 9

\(\Rightarrow t\)là số lẻ nhỏ nhất

Do đó \(t=1\)

Với \(t=1:k=\frac{29+3}{2}=16\Rightarrow a=31.16+2=498\)

Vậy số càn tìm là : 498

                          Đáp số : 498

p336 17/09 lúc 20:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

= 382 NH BN

NGUYỄN THẾ HIỆP 16/09 lúc 09:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một cách khác nhé!

Đặt a=2014, b=2015 => b-a=1

Khi đó: \(Q=\sqrt{a^2+a^2b^2+b^2}=\sqrt{\left(b-a\right)^2+a^2b^2+2ab}=\sqrt{a^2b^2+2ab+1}=\sqrt{\left(ab+1\right)^2}\)

\(=ab+1=2014.2015+1=4058211\)

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 17:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=x\Rightarrow2015=x+1\). Khi đó \(Q\)biến đổi về dạng :

\(Q=\sqrt{x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1^2\right)}\)

Mà : \(x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1\right)^2\)

\(=x^2+x^2\left(x^2+2x+1\right)+x^2+2x+1\)

\(=x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

\(=x^4+\left(2x^3+2x^2\right)+\left(x^2+2x+1\right)\)

\(=x^4+2x^2\left(x+1\right)+\left(x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+x+1\right)^2\)

Từ đó suy ra : \(Q=\sqrt{\left(x^2+x+1\right)^2}\)

\(=\left|x^2+x+1\right|\)

\(=x^2+x+1\)

Vậy \(Q\)là số nguyên vì x nguyên 

alibaba nguyễn CTV 15/09 lúc 16:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=a\) thì ta có:

\(Q=\sqrt{a^2+a^2.\left(a+1\right)^2+\left(a+1\right)^2}\)

\(=\sqrt{a^4+2a^3+3a^2+2a+1}\)

\(=\sqrt{\left(a^2+a+1\right)^2}=a^2+a+1\)

Vậy Q là số nguyên

tth 15/09 lúc 15:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt K = 23 + 24 + 25 + ... + 2100

K = 4 + (23 + 24 + 25) + ......... + (297 + 298 + 299 + 2100)

<=> K = 4 + (8 + 16 + 32) + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=>K = 4 + 56 + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=>K = 60 + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=> K = 60 + ... + 2.3768449e+30

<=> K = 2.3768449e+30 + ... + 60 + r 

=> r = 1.1789905e+27

=> r =  1

Đ/s:

Ps: Không chắc đâu nhé! Nhưng dù sao giúp bạn là mình vui rồi!

Phan Văn Hiếu 16/09 lúc 18:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

C= 2535301200456458802993406410744

1116 là kết quả của mk 

đúng ko sai

tth 15/09 lúc 15:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ab . cde = edcba

= (10a + b ) . (100c + 10d + e) = edcba

= 10 . (100 + 10) . (a + b + c + d + e) 

= 10 . 110 . (a + b + c + d + e)

=1100 . (a + b + c + d + e)

=> Số abcde có dạng 1100(a + b + c + d + e)

Và edcba có dạng 1100(e + d + c + b + a)

Sau đó làm tiếp tí nữa là xong! Mình mới học lớp 6 nên chỉ gợi ý cách làm cho bạn được thôi!

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: