Tất cảToán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9

alibaba nguyễn 21/04 lúc 13:44
Thống kê hỏi đáp

Theo Euler thì đồ thị này có nhiều hơn 2 đỉnh lẻ nên không tồn tại đường đi qua tất cả các cây cầu mà không phải lặp lại.

Thế có nghĩa là không có cách nào? Chưa chắc. Nếu quan sát kỹ bức tranh ta sẽ thấy có vài chiếc thuyền nhỏ trên sông vì thế ta có thể sử dụng những con thuyền này để có thể đi được qua tất cả các cây cầu mà không lặp lại.

Thế là bài toán đã được giải quyết. :D

tth 21/04 lúc 20:26
Thống kê hỏi đáp

Theo định lí Euler thì đồ thị trên có nhiều hơn 2 đỉnh lẻ nên không tồn tại đường đi qua tất cả các cây cầu mà không phải lập lại

Thế có nghĩa là không có cách nào chăng? Chưa chắc đâu nha! Nếu quan sát kĩ bức tranh chúng ta sẽ có vài chiếc thuyền nhỏ trên sông vì thế ta có thể sử dụng những con thuyền nàu để đi qua tất cả chiếc cầu mà không lặp lại.

  Ps: Cỡ này anh không online nhiều nên không thể giải bài thường xuyên được. Em thông cảm! Có gì nhờ người khác giúp nha!

alibaba nguyễn 21/04 lúc 13:47
Thống kê hỏi đáp

PS: Bổ xung: Bài toán chỉ có thể giải được nếu không có nút bậc lẻ chứ không phải là không nhiều hơn 2 nút bậc lẻ. Mình ghi nhầm.

alibaba nguyễn 21/04 lúc 12:06
Thống kê hỏi đáp

\(\sqrt{3x^2-6x-6}=3\sqrt{\left(2-x\right)^5}+\left(7x-19\right)\sqrt{2-x}\)

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}3x^2-6x-6\ge0\\2-x\ge0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\le1-\sqrt{3}\)

Ta có:

\(\frac{\sqrt{3x^2-6x-6}}{\sqrt{2-x}}=3\left(2-x\right)^2+\left(7x-19\right)\) (điều kiện \(x\le\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{109}}{6}\))

\(\Leftrightarrow\frac{3x^2-6x-6}{2-x}=9x^4-30x^3-17x^2+70x+49\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-8\right)\left(3x^3-11x^2+4+13\right)=0\)

(Kết hợp với điều kiện ta suy ra) 

\(\Leftrightarrow x=-1\)

tth 21/04 lúc 20:36
Thống kê hỏi đáp

x = 1 nha bạn

Cách giải y hệt bạn alibaba nguyễn. Các bạn làm theo nha

Đúng 100%

Đúng 100%

Luong The Vinh 5 giờ trước (14:57)
Thống kê hỏi đáp x = 1 nha
alibaba nguyễn 21/04 lúc 15:33
Thống kê hỏi đáp

Ta có: \(\hept{\begin{cases}a^2+b^2+1=2\left(a+b\right)\\c^2+d^2+36=12\left(c+d\right)\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2=1\\\left(c-6\right)^2+\left(d-6\right)^2=36\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\) Đường tròn tâm \(\hept{\begin{cases}I\left(1;1\right)\\R=1\end{cases}}\), đương tròn tâm \(\hept{\begin{cases}I'\left(6;6\right)\\R'=6\end{cases}}\)

Gọi \(\hept{\begin{cases}A\left(a;b\right)\in\left(I\right)\\B\left(c;d\right)\in\left(I'\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow AB=\sqrt{\left(a-c\right)^2+\left(b-d\right)^2}\)

Vì \(II'=\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}>6+1=7=R+R'\)

Kẽ II' cắt đường tròn (I) và (I') tại M, N, P, Q.

Ta có: \(NP\le AB\le MQ\)

\(\Leftrightarrow II'-\left(R+R'\right)\le AB\le II'+\left(R+R'\right)\)

\(\Leftrightarrow5\sqrt{2}-7\le AB\le5\sqrt{2}+7\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{2}-1\right)^3\le AB\le\left(\sqrt{2}+1\right)^3\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{2}-1\right)^6\le\left(a-c\right)^2+\left(b-d\right)^2\le\left(\sqrt{2}+1\right)^6\)

alibaba nguyễn 21/04 lúc 10:24
Thống kê hỏi đáp

Ta có:

\(\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2y^2+xy\left(x+y\right)+x^2+y^2+xy+x+y+1\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+2xy+2=x^2y^2+3\)

Ta lại có:

\(\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)=\left(y^2-x^2\right)+\left(y-x\right)\)

\(=\left(y-x\right)\left(x+y+1\right)=-2\left(x-y\right)\)

Theo đề bài ta có: (sửa đề luôn)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{x}{\left(y-1\right)\left(y^2+y+1\right)}-\frac{y}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{-1}{y^2+y+1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)}{\left(x^2+x+1\right)\left(y^2+y+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=-\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

alibaba nguyễn 21/04 lúc 15:54
Thống kê hỏi đáp

Sửa đề: \(A=5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^n+2^n\right)=25^n+5^n-18^n-12^n\)

Chứng minh A chia hết cho 7: (mình dùng ký hiệu \(\exists\)làm ký hiệu đồng dư nhé)

\(\hept{\begin{cases}25\exists4\left(mod7\right)\\18\exists\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}25^n\exists4^n\left(mod7\right)\\18^n\exists4^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25^n-18^n⋮7\)

Ta lại có: 

\(\hept{\begin{cases}5\exists5\left(mod7\right)\\12\exists5\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}5^n\exists5^n\left(mod7\right)\\12^n\exists5^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow5^n-12^n⋮7\)

Từ đây ta có \(A⋮7\)

Tương tự ta cũng chứng minh được \(A⋮13\)

Vì 7 và 13 nguyên tố cùng nhau nên 

\(\Rightarrow A⋮7.13=91\)

alibaba nguyễn 21/04 lúc 11:01
Thống kê hỏi đáp

Ta có:

\(y^3=\left(x-2\right)^4-x^4\)

\(\Leftrightarrow y^3=-8\left(x-1\right)\left(x^2-2x+2\right)\)

\(\Rightarrow\)y là số chẵn

Đặt \(y=-2k\left(k\in Z\right)\)

\(\Rightarrow-8k^3=-8\left(x-1\right)\left(x^2-2x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow k^3=\left(x-1\right)\left(x^2-2x+2\right)\)

Đễ dàng chứng minh được \(\left(x-1\right);\left(x^2-2x+2\right)\) nguyên tố cùng nhau

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1=m^3\\x^2-2x+2=n^3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow n^3=m^6+1\)

Ta lại có: \(m^6< m^6+1\le\left(m^2+1\right)^3\)

\(\Rightarrow m^6+1=\left(m^2+1\right)^3\)

\(\Leftrightarrow m^2\left(m^2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow m=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}}\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21/04 lúc 14:09
Thống kê hỏi đáp

Gọi 6 số đã cho là a, b, c, d, e, f.

Ta chứng minh cả 6 số đều lớn hơn 1. Không mất tính tổng quát, giả sử a < 1.

Vì tổng của a với 4 trong 5 số còn lại lớn hơn 9 nên tổng của 4 số này > 8. (1)

Ta có b + c + d + e + f < 10, vì c + d + e + f  > 8 (do (1)) nên b < 2. Tương tự c, d, e, f < 2.

Do đó c + d + e + f < 8 trái với (1). Suy ra điều giả sử sai hay tất cả các số đã cho đều lớn hơn 1.

Vậy tích của 6 số đó luôn lớn hơn 1. (đpcm)

quản thị thùy dương 21/04 lúc 12:49
Thống kê hỏi đáp

là một phân số là 10/9 . vì 10/9 > 1 

NHÉ , KẾT BẠN KHÔNG

ke ___ bac ___ tinh 21/04 lúc 17:51
Thống kê hỏi đáp

có phải : là một phân số = 10/9

              vi 10/9>1

alibaba nguyễn 21/04 lúc 08:26
Thống kê hỏi đáp

Ta có: 

\(A=\sqrt{5+\sqrt{17}}-\sqrt{5-\sqrt{17}}\)

\(\Leftrightarrow A^2=10-2\sqrt{25-17}=10-4\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow A=\sqrt{10-4\sqrt{2}}\)

Ta lại có:

\(B=\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow B^2=6-2\sqrt{9-5}=2\)

\(\Leftrightarrow B=\sqrt{2}\)

Thế vô biểu thức ban đầu ta được

\(\frac{\sqrt{5+\sqrt{17}}-\sqrt{5-\sqrt{17}}-\sqrt{10-4\sqrt{2}}+4}{\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}+2-\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{10-4\sqrt{2}}-\sqrt{10-4\sqrt{2}}+4}{\sqrt{2}+2-\sqrt{2}}=\frac{4}{2}=2\)

Chàng trai dũng cảm 21/04 lúc 18:22
Thống kê hỏi đáp

kết bn quả bằng 2 nha bn

ke ___ bac ___ tinh 21/04 lúc 11:33
Thống kê hỏi đáp

ta có :

\(A=\sqrt{5+\sqrt{17}}-\sqrt{5-\sqrt{17}}\)

\(\Leftrightarrow A^2=10-2\sqrt{25-17=10-4\sqrt{2}}\)

\(\Leftrightarrow A=\sqrt{10-4\sqrt{2}}\)

ta lại có :

\(B=\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow B^2=6-2\sqrt{9-5}=2\)

\(\Leftrightarrow B=\sqrt{2}\)

the vo bieu thuc ban dau ta duoc

\(\frac{\sqrt{5+\sqrt{17}}-\sqrt{5-\sqrt{17}}-\sqrt{10-4\sqrt{2}}+4}{\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}+2=\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{10-4\sqrt{2}}-\sqrt{10-4\sqrt{2}}+4}{\sqrt{2}+2-\sqrt{2}}=\frac{4}{2}=2\)

alibaba nguyễn 17/04/2017 lúc 19:03
Thống kê hỏi đáp

Ta có:

x2​y + y2z + z2x + zx2 + yz2 + xy2 - x3 - y3 - z3 > 0

\(\Leftrightarrow\)(x2y + zx2 - x3) + (y2z + xy2 - y3) + (z2x + z2y - z3) > 0

\(\Leftrightarrow\)x2(y + z - x) + y2(z + x - y) + z2(x + y - z) > 0 (đúng)

Vì x,y,z là 3 cạnh của tam giác nên tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh còng lại.

ke ___ bac ___ tinh 21/04 lúc 11:46
Thống kê hỏi đáp

ta có :

\(x^2y+y^2z+z^2x+zx^2+yz^2+xy^2-x^3-y^3-z^3>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2y+zx^2-x^3\right)+\left(y^2z+xy^2-y^3\right)+\left(z^2x+z^2y-z^3>0\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(y+z-x\right)+y^2\left(z+x-y\right)+z^2\left(x+y-z\right)>0\left(dung\right)\)

vì x;y;z là 3 cạnh của tam giác nên tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại

Hoàng Thanh Ngân 19/04 lúc 18:53
Thống kê hỏi đáp

mk mới học lớp 5 thôi nên ko giúp đc gì, thông cảm nha! chúc cậu học giỏi

Le Thi Phuong Hoa 07/01/2015 lúc 20:35
Thống kê hỏi đáp

a/c/m tứ giác AEDF là hcn ( 3 góc vuông)

Để tứ giác ADEF là hình vuông thì ad phải là tia phân giác của góc A

b/tứ giác ADEF là hcn nên AD=EF

=> 3AD + 4EF = 7AD

3AD + 4EF nhỏ nhất <=> AD nhỏ nhất 

<=> D là hình chiếu của A trên BC ,vì trong tam giác ,đg vuông góc là đg ngắn nhất)

le trang 6B 1 giờ trước (19:32)
Thống kê hỏi đáp

minh moi lop 6 thoi nen ko giup duoc gi chuc ban hoc gioi

le trang 6B Hôm qua lúc 16:55
Thống kê hỏi đáp

minh moi lop 6 thoi nen ko gi dc ban chuc ban lam bai tot

alibaba nguyễn 17/04/2017 lúc 19:53
Thống kê hỏi đáp

Thánh viết đề.

Sửa đề: Tìm Max của : 

\(N=2004-x^2-2y^2-2xy+6y\)

\(=-\left(x^2+2xy+y^2\right)-\left(y^2-6y+9\right)+2013\)

\(=2013-\left(x+y\right)^2-\left(y-3\right)^2\le2013\)

Hoàng Thanh Ngân 20/04 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp

mk mới lớp 5 nên ko giúp đc gì, chúc bạn học giỏi nha

alibaba nguyễn 17/04/2017 lúc 19:03
Thống kê hỏi đáp

Ta có:

x2​y + y2z + z2x + zx2 + yz2 + xy2 - x3 - y3 - z3 > 0

\(\Leftrightarrow\)(x2y + zx2 - x3) + (y2z + xy2 - y3) + (z2x + z2y - z3) > 0

\(\Leftrightarrow\)x2(y + z - x) + y2(z + x - y) + z2(x + y - z) > 0 (đúng)

Vì x,y,z là 3 cạnh của tam giác nên tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh còng lại.

ke ___ bac ___ tinh 21/04 lúc 11:46
Thống kê hỏi đáp

ta có :

\(x^2y+y^2z+z^2x+zx^2+yz^2+xy^2-x^3-y^3-z^3>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2y+zx^2-x^3\right)+\left(y^2z+xy^2-y^3\right)+\left(z^2x+z^2y-z^3>0\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(y+z-x\right)+y^2\left(z+x-y\right)+z^2\left(x+y-z\right)>0\left(dung\right)\)

vì x;y;z là 3 cạnh của tam giác nên tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại

Hoàng Thanh Ngân 19/04 lúc 18:53
Thống kê hỏi đáp

mk mới học lớp 5 thôi nên ko giúp đc gì, thông cảm nha! chúc cậu học giỏi

Thiên An 17/04/2017 lúc 20:22
Thống kê hỏi đáp

Ta có  \(\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}\) 

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a+b+c}-\frac{1}{c}=\frac{c-\left(a+b+c\right)}{c\left(a+b+c\right)}=\frac{-a-b}{c\left(a+b+c\right)}\)

\(\Leftrightarrow\) \(c\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)+ab\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left(a+b\right)\left(ca+cb+c^2+ab\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\hept{\begin{cases}a+b=0\\b+c=0\\c+a\end{cases}}=0\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=-b\\b=-c\\c=-a\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^3=-b^3\\b^3=-c^3\\c^3=-a^3\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^3+b^3=0\\b^3+c^3=0\\c^3+a^3=0\end{cases}}}\) 

(ko có kí hiệu hoặc cho 3 cái nên mk dùng kí hiệu và nhé)

Do đó \(A=\left(a^3+b^3\right)\left(b^3+c^3\right)\left(c^3+a^3\right)=0\)

Hoàng Thanh Ngân 20/04 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp

em mới học lớp 5 nên ko giúp đc gì, mong chị tha lỗi. chúc chị học giỏi nha

alibaba nguyễn 17/04/2017 lúc 19:53
Thống kê hỏi đáp

Thánh viết đề.

Sửa đề: Tìm Max của : 

\(N=2004-x^2-2y^2-2xy+6y\)

\(=-\left(x^2+2xy+y^2\right)-\left(y^2-6y+9\right)+2013\)

\(=2013-\left(x+y\right)^2-\left(y-3\right)^2\le2013\)

Hoàng Thanh Ngân 20/04 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp

mk mới lớp 5 nên ko giúp đc gì, chúc bạn học giỏi nha

ngonhuminh 17/04/2017 lúc 19:11
Thống kê hỏi đáp

\(A=\frac{n\left(n+1\right)}{2};B=2n+1\\ \)

gọi d là ước lớn nhất của A và B

ta có

\(8A-B^2=4n^2+4n-\left(4n^2+4n+1\right)=1\)

Vậy \(d=+-1\) => A,B có ước lớn nhất là 1 =>dpcm 

Thiên An 17/04/2017 lúc 20:22
Thống kê hỏi đáp

Ta có  \(\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}\) 

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a+b+c}-\frac{1}{c}=\frac{c-\left(a+b+c\right)}{c\left(a+b+c\right)}=\frac{-a-b}{c\left(a+b+c\right)}\)

\(\Leftrightarrow\) \(c\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)+ab\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left(a+b\right)\left(ca+cb+c^2+ab\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\hept{\begin{cases}a+b=0\\b+c=0\\c+a\end{cases}}=0\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=-b\\b=-c\\c=-a\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^3=-b^3\\b^3=-c^3\\c^3=-a^3\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^3+b^3=0\\b^3+c^3=0\\c^3+a^3=0\end{cases}}}\) 

(ko có kí hiệu hoặc cho 3 cái nên mk dùng kí hiệu và nhé)

Do đó \(A=\left(a^3+b^3\right)\left(b^3+c^3\right)\left(c^3+a^3\right)=0\)

Hoàng Thanh Ngân 20/04 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp

em mới học lớp 5 nên ko giúp đc gì, mong chị tha lỗi. chúc chị học giỏi nha

alibaba nguyễn 18/04 lúc 08:27
Thống kê hỏi đáp

A B C H I K O

Ta có: 

\(\frac{OH}{AH}+\frac{OI}{BI}+\frac{OK}{CK}=\frac{\frac{OH.BC}{2}}{\frac{AH.BC}{2}}+\frac{\frac{OI.AC}{2}}{\frac{BI.AC}{2}}+\frac{\frac{OK.AB}{2}}{\frac{CK.AB}{2}}\)

\(=\frac{S_{BOC}}{S_{ABC}}+\frac{S_{COA}}{S_{ABC}}+\frac{S_{AOB}}{S_{ABC}}=\frac{S_{ABC}}{S_{ABC}}=1\)

Vũ Như Mai 19/04 lúc 13:47
Thống kê hỏi đáp

Đường cao không cần kí hiệu vuông góc ạ?!

ngonhuminh 17/04/2017 lúc 19:11
Thống kê hỏi đáp

\(A=\frac{n\left(n+1\right)}{2};B=2n+1\\ \)

gọi d là ước lớn nhất của A và B

ta có

\(8A-B^2=4n^2+4n-\left(4n^2+4n+1\right)=1\)

Vậy \(d=+-1\) => A,B có ước lớn nhất là 1 =>dpcm 

Phan Thanh Tịnh 17/04/2017 lúc 19:19
Thống kê hỏi đáp

Với mọi đa thức f(x),khi khai triển luôn có dạng : an.xn + an - 1.xn - 1 + an - 2.xn - 2 + ... + a2.x2 + a1.x + a0

\(\Rightarrow f\left(1\right)=a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+...+a_2+a_1+a_0\)là tổng các hệ số của f(x)

Đặt đa thức đã cho là f(x) thì tổng các hệ số của f(x) khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (khai triển) là :

f(1) = (3 - 4 + 1)2006.(3 + 4 + 1)2007 = 02006.72007 = 0

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: