Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Gọi số cần tìm là \(\overline{abc}\), trong đó a, b, c là các chữ số và a khác 0.

Nếu tăng chữ số hàng trăm lên n đơn vị đồng thời giảm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị đi n đơn vị thì ta được số:

\(\overline{\left(a+n\right)\left(b-n\right)\left(c-n\right)}\)

Theo bài ra ta có:

\(\overline{\left(a+n\right)\left(b-n\right)\left(c-n\right)}=n.\overline{abc}\)

\(100\left(a+n\right)+10\left(b-n\right)+c-n=n\left(100a+10b+c\right)\)

\(100a+10b+c-100na-10nb-nc+89n=0\)

\(100a\left(1-n\right)+10b\left(1-n\right)+c\left(1-n\right)+89n=0\)

\(\left(100a+10b+c\right)\left(1-n\right)=-89n\)

\(\overline{abc}\left(n-1\right)=89n\)

Do 89 là số nguyên tố nên \(\orbr{\begin{cases}\overline{abc}\inƯ\left(89\right)\\n-1\inƯ\left(89\right)\end{cases}}\)

Do \(\overline{abc}>100\) nên \(\overline{abc}\) không thể là ước 89.

Vậy nên \(n-1\inƯ\left(89\right)\)

Do n < 9 nên n - 1 = 1 hay n = 2.

Từ đó suy ra \(\overline{abc}=89.2=178\) 

Vậy số cần tìm là 178.

Đọc tiếp...

Gọi số cần tìm là abc,

trong đó a, b, c là các chữ số và a khác 0.

Nếu tăng chữ số hàng trăm lên n đơn vị đồng thời giảm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị đi n đơn vị thì ta được số:

a + n b − n c − n

Theo bài ra ta có: a + n b − n c − n = n.abc

100 a + n + 10 b − n + c − n

= n 100a + 10b + c 100a + 10b + c − 100na − 10nb − nc + 89n

= 0 100a 1 − n + 10b 1 − n + c 1 − n + 89n = 0 100a + 10b + c 1 − n

= −89n abc n − 1 = 89n

Do 89 là số nguyên tố nên  abc ∈ Ư 89 n − 1 ∈ Ư 89

Do abc > 100 nên abc không thể là ước 89.

Vậy nên n − 1 ∈ Ư 89 Do n < 9 nên n - 1 = 1 hay n = 2.

Từ đó suy ra abc = 89.2 = 178

Vậy số cần tìm là 178. 

Đọc tiếp...

Em làm thế này có được không ạ ?

Gọi số cần tìm là : \(\overline{abc}\)

Ta có :

\(\overline{abc}.n=\overline{\left(a+n\right)b\left(c-n\right)}\)

\(\overline{abc}.n=\overline{abc}+n.100-n\)

\(\overline{abc}.n-\overline{abc}=n.99\)( tìm số hạng trong 1 tổng )

\(\overline{abc}.\left(n-1\right)=n.99\)

Vì \(n\)không chia hết cho \(\left(n-1\right)\)nên \(99⋮\left(n-1\right)\)

Vì \(n< 10\)để \(\overline{abc}.n\)có 3 chữ số nên \(\left(n-1\right)< 9\)

99 chỉ chia hết cho các số 1 ; 3 là các số nhỏ hơn 9 

Nếu \(n-1=1\)thì \(n=1+1=2\). Ta có : \(\overline{abc}=2.99:\left(2-1\right)=198:1=198\)

Thử lại : \(198.2=396\)( đúng )

Nếu \(n-1=3\)thì \(n=3+1=4\). Ta có : \(\overline{abc}=4.99:\left(4-1\right)=396:3=132\)

Thử lại : \(132.\left(2-4\right)=132.\left(-2\right)=-264\)( sai )

Vậy số cần tìm là : \(198\)

Đọc tiếp...

Dear Liu!

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have to submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important to plan time to wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted to go and leaving may be very close together. Second, do 1 have to present my financial documents; for example proof of funds, to prove that I am able to pay for my education? And last, do I need to obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring and what I should leave at home? 

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon. 

                                                                                                     Regards, 

                                                                                                     Mai Anh

Đọc tiếp...

Mong cô duyệt bài ạ:

Dear Duc Son,

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you.

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have to submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important to plan time to wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted to go and leaving may be very close together. Second, do 1 have to present my financial documents; for example proof of funds, to prove that I am able to pay for my education? And last, do I need to obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring and what I should leave at home?

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Dang Phong

Đọc tiếp...

I strongly support the use of personal electronic devices in learning because we can’t miss its definite advantages.

First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can access Internet to download data and store information and textbooks, which save amounts of money for paper books and time. This also means their backpacks are lighter but contain bigger data.

Secondly, modern technology tools improve their study results because of a wide variety of useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps. These apps are not boring but exciting them with colorful designed-courses, funny methods and attractive contents. Furthermore, students can study any time, anywhere as long as their devices are connected to Internet.

Last but not least, smartphones help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying. All types of entertainment are now combined in a small portable equipment, which is convenient for the owners to relax anywhere.

In conclusion, personal electronic devices bring more benefits than harm to students. I suggest that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class.

NỘI DUNG DỊCH:

Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong học tập vì chúng ta không thể bỏ lỡ những lợi thế rõ ràng của nó.

Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và học tập. Sinh viên có thể truy cập Internet để tải dữ liệu và lưu trữ thông tin và sách giáo khoa, giúp tiết kiệm số tiền cho sách và tiết kiệm thời gian. Điều này cũng có nghĩa là ba lô của họ nhẹ hơn nhưng chứa dữ liệu lớn hơn.

Thứ hai, các công cụ công nghệ hiện đại cải thiện kết quả học tập của họ nhờ vào nhiều ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các phương tiện truyền thông khác như từ điển, đánh vần, dịch và các ứng dụng khác. Những ứng dụng này không phải gây nhàm chán mà còn thú vị với các khóa học được thiết kế đầy màu sắc, phương pháp vui nhộn và nội dung hấp dẫn. Hơn nữa, sinh viên có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào miễn là thiết bị của họ được kết nối với Internet.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điện thoại thông minh giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi các trò chơi khi họ thấy chán hoặc mệt mỏi vì học. Tất cả các loại giải trí hiện nay được kết hợp trong một thiết bị cầm tay nhỏ, thuận tiện cho các chủ sở hữu thư giãn ở bất cứ đâu.

Tóm lại, các thiết bị điện tử cá nhân mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cho phép và khuyến khích sử dụng các thiết bị này trong học tập cả trong và ngoài lớp học.

                                                           CÔ DUYỆT CHO EM VỚI

Đọc tiếp...

In the age of technology booming, application of electronic devices in education has become a common sense. However, using electronic devices in schooling can bring about both advantages and disadvantages. In terms of benefits, students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops and other devices. Taking smartphone as an example, with diverse educational applications, students can not only access to wider range of knowledge but also learn it in a more interesting way. Moreover, electronic devices offer students abundant information resources with convenience. All information and textbooks needed for schooling can be easily stored in electronic devices which can save students time and make their backpacks lighter. Another advantage is that electronic devices can help them communicate with each other and relax by listening to music and playing games when they are bored and stressed out. In terms of drawbacks, electronic devices can distract students from their studies as they may use them to play games, text and chat in lesson time. Additionally, students have access to inappropriate information, videos and pictures. Furthermore, Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them. In short, although the benefits of electronic devices in classroom are undeniable, it is necessary for us to consider and set proper rules over using electronic devices at school.

Đọc tiếp...
trung bình cộng của các số 545,328,624,295 là bao nhiêu
Đọc tiếp...

tyue5jrifrdnmhu9yh-98tryjg-9uhj5ytrg

Đọc tiếp...
trung bình cộng của các số 545,328,624,295 là bao nhiêu
Đọc tiếp...

Sời dễ thật sự

tự lm i

Đọc tiếp...

mimh cung can tra loi

Đọc tiếp...

mình cũng bí bài này qua à

Đọc tiếp...

mình không hiểu lắm

Đọc tiếp...

Giải

An đọc nhiều hơn Bình số ngày là:

7 - 2 = 5 (ngày)

Tỉ số trang sách An đọc một ngày so với Bình là \(\frac{10}{15}=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\)Số ngày An đọc so với Bình đọc \(=\frac{3}{2}\)

Coi số trang Bình đọc một ngày là 2 phần, số trang An đọc một ngày là 3 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 2 = 1 (phần)

Do đó, 5 ngày ứng với một phần

An đọc trong số ngày là:

5 x 3 = 15 (ngày)

Cuốn trách dày số trang là:

10 x 15 = 150 (trang)

                    Đ/S

Đọc tiếp...

minh cung giong ban ne

minh ghet bai nay lắm

Đọc tiếp...
GV Quản lý

3/4 tổ một bằng 1/2 tổ hai => Ta có sơ đồ sau:

8 người Tổ 1 Tổ 2

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Tổ 1 gồm 4 phần bằng nhau. Tổ 2 gồm 6 phần bằng nhau.

=> Hiệu số phần của tổ 2 và tổ 1 là: 6 - 4 = 2 (phần)

2 phần ứng với 8 người => Giá trị 1 phần là: 8 : 2 = 4 (người)

=> Tổ 1 có: 4 x 4 = 16 người

      Tổ 2 có: 6 x 4 = 24 người

Cả hai tổ có: 16 + 24 = 40 người.

Đọc tiếp...

Đáp số : cả hai tổ có : 40 người

To dong y vs y kien cua GV ( quan li ) !!b

Ai tyhey đúng chỗ 3 tk

Đọc tiếp...

cả hai tổ có 40công nhân

Đọc tiếp...

1  A;.I won"t feel well enough to go to station to meet him

B;I will meet him for you,how I recognize him

A;He small and he wearing a black cap

2..A:This place is dirty.B;I'm sorry.I will bring you another

3.In a few minutes'time when the clock will strickes six,I'm waiting for you here

4.If you calling her at six,she probably   practise  playing the piano

5.If he work hard,he will pass the entrane exam to the university.

6.If you come at the seven ,I"m working in my garden

7.we will be pleased ìf your school win the match

8.Tomorow  after noon at this time,I will flying to Carribean

9.

Đọc tiếp...

mình llười đọc quá nên ko làm hết đc ming bạn thông cảm nha

Đọc tiếp...

Đặt \(d=\left(a+b+2,2a+b+1\right)\).

\(\Rightarrow a^2=\left(a+b+2\right)\left(2a+b+1\right)⋮d^2\)

\(\Rightarrow a⋮d\).

\(\left(2a+b+1\right)-\left(a+b+2\right)=a-1⋮d\Rightarrow1⋮d\).

Do đó \(d=1\).

Suy ra \(a+b+2,2a+b+1\)đồng thời là các số chính phương. 

Đọc tiếp...

A=12−222+323−424+....+99299−1002100<29A=12-222+323-424+....+99299-1002100<29

A=12−24+36−48+....+...........<29A=12-24+36-48+....+...........<29

A=12−12+12−12+......+..........<29A=12-12+12-12+......+..........<29

A=0−0+0−0+.....+...........<29A=0-0+0-0+.....+...........<29

⇒A<29

Đọc tiếp...

\(A=\frac{1}{2}-\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}-\frac{4}{2^4}+...+\frac{99}{2^{99}}-\frac{100}{2^{100}}\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{2}{2}+\frac{3}{2^2}-\frac{4}{2^3}+\frac{5}{2^4}-\frac{6}{2^5}+\frac{7}{2^6}-...+\frac{99}{2^{98}}-\frac{100}{2^{99}}\)

Cộng vế theo vế ta được: \(3A=1+\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{2}\right)+\left(-\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^2}\right)+\left(\frac{3}{2^3}-\frac{4}{2^3}\right)+\left(-\frac{4}{2^4}+\frac{5}{2^4}\right)+...+\left(\frac{99}{2^{99}}-\frac{100}{2^{99}}\right)-\frac{100}{2^{100}}\)

\(\Rightarrow3A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}-\frac{1}{2^5}+...+\frac{1}{2^{98}}-\frac{1}{2^{99}}-\frac{100}{2^{100}}\)

Xét \(B=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}-\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^{98}}-\frac{1}{2^{99}}\)

\(\Rightarrow2B=2-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^4}+...+\frac{1}{2^{97}}-\frac{1}{2^{98}}\)

Cộng vế theo vế ta được: \(3B=2+\left(1-1\right)+\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^2}\right)+...+\left(\frac{1}{2^{98}}-\frac{1}{2^{98}}\right)-\frac{1}{2^{99}}\)

\(\Rightarrow3B=2-\frac{1}{2^{99}}< 2\Rightarrow B< \frac{2}{3}\)

Mà \(3A=B-\frac{100}{2^{100}}\Rightarrow3A< B< \frac{2}{3}\Rightarrow A< \frac{2}{9}\)

Đọc tiếp...

mình ko biết câu này nha

Đọc tiếp...

\(x=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}\)

\(\Leftrightarrow x^3=2+3+3\sqrt[3]{2.3}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow x^3-5=3\sqrt[3]{6}x\)

\(\Leftrightarrow x^9-15x^6+75x^3-125=162x^3\)

\(\Leftrightarrow x^9-15x^6-87x^3-125=0\)(1)

Nếu phương trình (1) có nghiệm hữu tỉ thì nghiệm đó có dạng \(\frac{p}{q}\)với \(p\)là ước của \(125\)\(q\)là ước của \(1\)

Do đó nếu (1) có nghiệm thì nghiệm đó chỉ có thể là thuộc tập hợp: \(\left\{-125,-25,-5,-1,1,5,25,125\right\}\).

Thử lần lượt các giá trị trên ta đều thấy không thỏa mãn. 

Do đó phương trình (1) không có nghiệm hữu tỉ. 

Mà \(x=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}\)là một nghiệm của phương trình (1). 

Do đó \(x=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}\)là số vô tỉ. 

Đọc tiếp...

VÌ : \(\sqrt{2}\)+\(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

=> ....

Mới lớp 8 nên ko bt gì hết ;-;

Đọc tiếp...

Chiều dài là:

(247+37):2=142(m)

Chiều rộng là:

142-37=105(m)

Diện tích khu đất là:

142x105=14910(m2)

Người ta thu được là:

14910:8x32=59640(kg)

Đáp số: 59640 kg khoai

Đúng nhé!

Đọc tiếp...

chiều dài là

(247 + 37) : 2 = 142 (m)

chiều rộng là

142 - 37 = 105 (m)

diện tích khu đất là

142 x 105 = 14910 (m2)

thửa ruộng thu hoạch được

14910 : 8 x 32 = 59640 kg = 596,4 tạ

Đọc tiếp...

chiều dài là:

(247+37):2=142(m)

chiều rộng là:

142-37=105(m)

diện tích khu đất là:

142x105=14910(mvuông)

người thu được là:

14910:8x32=59640(kg)

đáp số:59640kg khoai

đúng ủng hộ mình nhé

Đọc tiếp...

Em làm chậm, mong cô duyệt bài ạ:

Women are traditionally known as the roles of mothers and wives. However, today many women are ly to work outside, which has many drawbacks. One of the most important disadvantage is they they do not have enough time to take care of their family. They cannot prepare food or doing the housework. In addition, they will not have time to educate their children well. Another disadvantage is that they have no time to enjoy themselves or relax. They are too busy to finish their work and take care of their family, so they do not have time to make them become more beautiful. Moreover, their health will become worse because they will have to stay up late to complete their assignments. In conclusion, if mothers go to work, they will have many disadvantages.

Đọc tiếp...

Mothers should be greatly encouraged to work outside the home. First, working mothers contribute to household income. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children's growing needs. Life is getting more and more expensive, so women's salaries are becoming important to their household budgets. Second, working mothers are good educators for their children. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working, they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children. Finally, working mothers set good examples for their children. When children see how their parents work hard to support the families and share domes responsibilities, they will learn from them. Such family values as hard work, responsibility and love are ly to pass down from generation to generation. Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Đọc tiếp...

Besides benefits, being a working mother brings about some disadvantages.

Firstly, these mothers don’t spend enough time with children and family, which extend the distance between mothers and their children. As a result, children get freedom in excess when they don’t see mothers around to stop them from vices. This way they may fall in bad company and inculcate vices in them. Not only this, they might feel alone and find for company as mothers are not available for kids due to work.

Secondly, despite working to earn money, they still have to take care of families, which makes them even more tired and depressed with such a heavy burden. After working for 8 hours continuously in office creates fatigue and tiredness. The activeness vanishes the moment mother reaches home. But their housework’s still undone, and they are the ones who finish them. Although husband may share with their wives, but in most families, wives are still people who do all the chores.

Finally, working mothers can meet inequality in workplace, they may be paid fewer though they do the same work with men. Nowadays, harassment is a quite threatening problem in offices, which affects their work’s quality.

Clearly, mothers should consider choosing working or staying at home.

Đọc tiếp...
Giải hộ mình với

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...

Được cập nhật 16 tháng 7 lúc 9:44

30

Trả lời:

Hiệu mới là: 3241 + 59 = 3300

học tốt!

Đọc tiếp...

nếu tăng số bị trừ 59 đv và giữ nguyên số trừ thì hiệu tăng 59 đv vị

hiệu mới là : 3241 + 59 = 3300

đ/s: 3300

Đọc tiếp...

theo đề bài, ta có :

Nếu số bị trừ tăng lên 59 đơn vị thì hiệu sẽ tăng thêm 59 đơn vị.

=> Hiệu mới là :

3241 + 59 = 3300.

Vậy hiệu mới là 3300

Đáp số : 3300

Đọc tiếp...

để 3n+1/n+1 nguyên => 3n+1 chia hết cho(chc)  n+1

=>3n+1- 2(n+1) chc n+1

=>n-1 chc n+1=>n<0 =>n-1+(-2) chc n+1 => -2 chc n+1

ta có ; B (-2)={ 1;2;-1;-2}

(+) n+1 = 1 (loại)

(+) n+1 = 2 (loại)

(+) n+1 = -1 => n= -1 =.n-1:n+1 =2 ( thỏa mãn)

(+)n+1 = -2 => n=-3  => n-1: n+1 =2 ( thỏa mãn ) 

VẬY n thuộc {z} (số nào cũng đc)

 nhớ đúng nha!

Đọc tiếp...

có chút xíu lỗi : n thuộc số nguyên âm nha 

Đọc tiếp...

n thuộc số nguyên âm nha 

Đọc tiếp...

 Cho tam giác ABC đều. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD, ACE, BCF. Chứng minh:a) Ba điểm D, B, F thẳng hàng+ Ba điểm D, A, E thẳng hàng + Ba điểm E, C, F thẳng hàng b) AF= BE= CDc) Ba đường thẳng AF, BE, CD cùng đi qua một điểm.

 Cho tam giác ABC đều. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD, ACE, BCF. Chứng minh:a) Ba điểm D, B, F thẳng hàng+ Ba điểm D, A, E thẳng hàng + Ba điểm E, C, F thẳng hàng b) AF= BE= CDc) Ba đường thẳng AF, BE, CD cùng đi qua một điểm.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: