Võ Ngọc Phương

Giới thiệu về bản thân

Văn là đời - Học văn là học làm người
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

ơ, cả hai đều giống nhau mà bạn

C. câu kể: Ai thế nào?

1. want / Tom / Mary / and / glasses / two / of / water.

⇒ Tom and Mary want two glasses of water.

2. children / for / her / oranges / and / some / apples / going / buy / to / is / Mrs.Lan.

⇒ Mrs.Lan is going to buy some apples and oranges for her children.

3. sister / my / going / is / to / live / country / the / in.

⇒ My sister is going to live in the country.

4. going / dinner / tonight / is / have / to / where / Lan?

⇒ Where is Lan going to have dinner toningt?

5. go / to / next / weekend / are / you / going / where?

⇒ Where are you going to go next weekend?

1. She does aerobics in her free time.

⇒ What does she do in her free time?

2. It's warm in the spring.

⇒ What is the weather like in the spring?

Chúc bạn học tốt

7. I'd like to drink a glass of lemonade, please.

4. She is going to her hometown to visit her grandparents.

Chúc bạn học tốt

\(56+33=89\)                    \(94+16=110\)                \(38+77=115\) 

Chúc bạn học tốt   

Vì một con mèo có 4 cái chân nên:

Tổng số chân của 33 con mèo là:

\(33\times4=132\) ( cái )

Chúc bạn học tốt