Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

2 giờ trước (21:13)

1 Japanese

2 chatting

3 pratice

4 because

5 songs

2 giờ trước (21:17)

\(1.\) Japanese

\(2.\) chatting

\(3.\) paractice

\(4.\) because

\(5.\) songs

7 giờ trước (15:59)

learn ,knowledge , hard - working

7 giờ trước (16:00)

Học hỏi: Learn

Hiểu biết: Knowledge

Siêng năng: Hard

We have geography every wednesday

(thì hiện tại đơn)

13 giờ trước (10:09)

have

13 giờ trước (9:41)

Đeo kính

 

Hôm qua lúc 21:31

9. I and Lan are in class 6B

10. Is yours father a works?

Hôm qua lúc 21:32

9. I and Lan are in class 6B

10. Is yours father a works?
nhớ tick nha

 

Hôm qua lúc 20:28

Now be your book

Be have her not larger

This be her pen

Is his black pen

They be in room

Hôm qua lúc 20:31

Now be your book

Be have her not larger

This be her pen

Is his black pen

They be in room