Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

6 tháng 6 lúc 17:17

C

27 tháng 5 lúc 13:55

I never knew love, Somehow
Pretty sick of that vow
Swallowing down, That pain
Wearing the crown, Unchained

Closing my eyes, I hear your sigh oh
Catching the light, Still hear your whine
Watching you lie, Losing my mind
Wishing you’d die, Don’t even try oh

This is goodbye, Drying that tear oh
Wing it and drive, Get away from here
Still asking why, why, why, why, why, why?

There’s no one at all … Ah ah ah

27 tháng 5 lúc 14:37

sao hôm nay toàn hát

10 tháng 5 lúc 14:15

Diện tích ban đầu của tờ bìa S = 3/4 x 1/5 (m2)

Người ta dùng hết 1/3 vậy diện tích còn lại là là:

2/3 x S = 2/3 x 3/4 x 1/5 

= 1/10  (m2)

9 tháng 5 lúc 20:42

11 tháng 5 lúc 6:26

Đéo hiểu kiểu gì

5 tháng 5 lúc 21:07

Bn bấm vào đúng là đc

5 tháng 5 lúc 21:25

Bt tick cái j đã chứ

4 tháng 5 lúc 20:37

Đổi 14kg=14000g
Một hộp có số gam kẹo là:
      5840 : 73 = 80 (g)
14kg kẹo thì chia đều vào số hộp như thế là:
     14000 : 80 = 175 (hộp)
                       Đáp số: 175 hộp.

4 tháng 5 lúc 20:40

1 hộp kẹo có số gam kẹo là :

          5840 : 73 = 80 ( gam kẹo )

Đổi 14 kg = 14000 g 

14000 g kẹo chia đều vào số hộp là :

         14000 : 80 = 175 ( hộp kẹo )

                          Đ/S : 175 hộp kẹo

Cho mình chữ đúng

29 tháng 4 lúc 17:39

Bài mái trường mến yêu nhé

29 tháng 4 lúc 21:36

Bài em vẫn nhớ trường xưa nha bạn

28 tháng 4 lúc 19:26

?

28 tháng 4 lúc 19:41

:((

24 tháng 4 lúc 20:23

Hoa hải đường của Jack j97 à bn