Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 1 lúc 8:23

0,57 = 57%

0,3 = 30%

0,234 = 23,4%

1,35 = 135 %

10 tháng 1 lúc 8:51

Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

0,57      0,3     0,234       1,35

Trả lời

0,57 = 0, 57 x100 % = 57% 

0,3 =  0, 3 x100 % = 30%

...

 

3 tháng 1 lúc 20:13

105,48 x 1,6 x (1,25 x 5 - 1,25 : 0,2)   
= 168,768 x 0 = 0

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
3 tháng 1 lúc 20:13

\(105,48\times1,6\times\left(1,25\times5-1,25\div0,2\right)\)

\(=168,768\times\left(6,25-6,25\right)\)

\(=168,768\times0\\ =0\)

11 tháng 12 2022 lúc 7:13

Số chẵn nhỏ nhất nhỏ hơn 100 là 0

Số chẵn lớn nhất nhỏ hơn 100 là 98

Số số hạng trong tổng là ( 98 - 2 ) : 2 + 1 = 49 ( số hạng )

Tổng của dãy là ( 98 + 2 ) x 49 : 2 = 2450

11 tháng 12 2022 lúc 9:46

Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 100 là các số tự nhiên thuộc dãy số dưới đây :

            0; 2; 4; 6; 8; .......;98

Dãy số trên là dãy số cách đều với khoảng cách là: 2- 0 = 2

dãy số trên có số số hạng là : ( 98 - 0): 2 + 1 = 50 (số)

tổng các số thuộc dãy số trên là : ( 98 + 0) x 50 : 2 = 2450

vậy tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 100 là 2450

 

26 tháng 11 2022 lúc 23:16

loading...  ĐÂY LÀ TUI

26 tháng 11 2022 lúc 21:21

Ước mơ, lớp 5, OK chưa
 

 

26 tháng 11 2022 lúc 21:42

Bài Ước mơ trong Âm nhạc lớp 5

22 tháng 11 2022 lúc 20:12

Văn Cao

 

22 tháng 11 2022 lúc 20:16

Nhạc sĩ Văn Cao nhé bạn ^^

18 tháng 11 2022 lúc 14:56
  • Khi nghe tác phẩm The Blue Danube, em nhận biết được âm thanh của những nhạc cụ là: Violon, Piano, Sáo, Saxophone,….