Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 1 lúc 8:39

đây là báo cáo về cuộc phỏng vấn của tôi với phong.Anh ấy lm việc ở trường tiểu học lê hồng phong.Cô ấy làm việc ở bệnh viện Thanh Nhàn.phong có anh trai nhưng anh ấy ko có chị.Anh trai anh ấy làm việc ở 1 nhà máy ô tô.Và như bạn đã biết,Phong là 1 học sinh lớp 4A.Cảm ơn đã đọc.

mk dịnh ko chẩn lắm đâu!

Hôm kia lúc 22:37

Đây là báo cáo về cuộc phỏng vấn của tôi với Phong. Cha ông là một giáo viên. Anh làm việc tại trường tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ anh ấy là một y tá. Cô làm việc tại bệnh viện Thanh Nhàn. Phong có một anh trai nhưng anh ấy không có em gái. Anh trai của anh ấy là công nhân trong một nhà máy ô tô. Và như các bạn đã biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cảm ơn bạn đã đọc .

 

10 tháng 1 lúc 8:16

nửa chu vi mảnh đất HCN là :
49 : 2 = 24,5 (m)
chiều dài mảnh đất là : 
(24,5 + 7,5) : 2 = 16 (m)
chiều rộng mảnh đất là :
(24,5 - 7,5) : 2 = 8,5 (m)
diện tích vường hoa nhà trường là : 
16 x 8,5 = 136 (m2)
diện tích trồng hoa hồng là :
136 x 15% = 20,4 (m2)
đáp số : 20,4 m2

10 tháng 1 lúc 8:17

xin lỗi mình lộn phép tính xíu

diện tích trồng hoa hồng là :

136 x 15,5% = 21,08 (m2)

26 tháng 12 2022 lúc 22:58

1 organizations

2 building

3 nearer

4 resources

5 fossil fuels

25 tháng 12 2022 lúc 21:10

1.I participated in outdoor activities at school such as planting more trees and garbage

2.I like green fishing activities

3.I like that action because it helps to freshen the air

24 tháng 12 2022 lúc 12:43

yesterday, they collected rubbish on the streets

24 tháng 12 2022 lúc 12:48

yesterday, they collected rubbish on the streets

1. I often chat………my friends in the evening. A. at                               B. of                          C. with                               D. to 2. A: How much is it? - B:…… …………………………………………….       A.There are many             B. 25,000 VND         C. Oh, it’s delicious           D. There are three. 3.Art is my …….subject – I love painting and drawing so much! A.ẹnjoy                 B. love           C. favourite                        D. paint 4.Today...
Đọc tiếp

1. I often chat………my friends in the evening.

A. at                               B. of                          C. with                               D. to

2. A: How much is it? - B:…… …………………………………………….   

   A.There are many             B. 25,000 VND     

   C. Oh, it’s delicious           D. There are three.

3.Art is my …….subject – I love painting and drawing so much!

A.ẹnjoy                 B. love           C. favourite                        D. paint

4.Today is the ……… day in this summer.

A. hotest                       B. hottest                   C. hot                D. hotter

5. Is there …………..poster on the wall? 

A. a                              B. an                          C. some                  D. any

6. Mary: Excuse me, can you tell me the time, please?

     Peter:……………….

A. Yes, please     B. No, thanks     C. Sorry. I’m using it    D. Yes, of course.        

 

7. Diana is in the art club. She likes painting pictures, and everyone enjoys them. She is very ___________ .

A. shy                  B. kind               C. funny                    D. creative

8.  Do you and Vui play volleyball ? Yes, ..................

 A. we do                       B. they do                  C.you do                    D. I do

9.There are many chairs in the kitchen, __________ there is only one in my bedroom.

A. so                           B. because                        C. but              D. in

10. My father works _________ a factory.

A. in                            B. with                              C. on                     D. by

 

Mọi người giúp mình với nha, mình đang cần rất gấp

 

9
22 tháng 12 2022 lúc 16:11

1.C

2.B

3.C

4.B

5.D

6.D

7.D

8.A

9. C

10.A

22 tháng 12 2022 lúc 16:18
    Đoàn Trần Quỳnh Hương cảm ơn bạn nha!
3 tháng 12 2022 lúc 20:23

giúp mình với nhanh nha