DangTung

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của DangTung

Tổng chiều dài và rộng :

   `96:2=48(m)`

Chiều rộng :

   `(48-8):2=20(m)`

Chiều dài : 

    `20+8=28(m)`

Diện tích sân HCN :

    \(28\times20=560\left(m^2\right)\)

Số nguyên âm lớn nhất là : `-1`

Do đó : `x+23=-1`

`=>x=-1-23`

`=>x=-24` (thỏa mãn)

Cả 3 ngày đội công nhân sửa được :

      \(40\times3=120\left(m\right)\)

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được :

      \(34,5+2,4=36,9\left(m\right)\)

Vậy ngày thứ ba đội công nhân sửa được :

     \(120-34,5-36,9=48,6\left(m\right)\)

Cạnh hình vuông :

      `800:4=200(m)`

Diện tích khu đất HV :

      \(200\times200=40000\left(m^2\right)\)

 

Vì :  \(\left|x-2\right|\ge0\forall x\\ =>-6.\left|x-2\right|\le0\\ =>-6.\left|x-2\right|+8\le8\\ Hay:A=8-6.\left|x-2\right|\le8\)

Dấu ''='' xảy ra khi : `|x-2|=0=>x=2`

Vậy giá trị lớn nhất biểu thức `A` là : `8` tại `x=2`

\(\dfrac{4}{9}=\dfrac{4\times7}{9\times7}=\dfrac{28}{63}\)

Vậy phân số phải tìm là : \(\dfrac{28}{63}\)

`A=(3+3^{2})+(3^{3}+3^{4})+(3^{5}+3^{6})+...+(3^{59}+3^{60})`

`=3.(1+3)+3^{3}.(1+3)+3^{5}.(1+3)+...+3^{59}.(1+3)`

`=3.4+3^{3}.4+3^{5}.4+...+3^{59}.4`

`=4.(3+3^{3}+3^{5}+...+3^{59})\vdots 4`

\(x-\sqrt{x+1}-1=0\\ =>\sqrt{x+1}=x-1\\ < =>\left\{{}\begin{matrix}x+1=\left(x-1\right)^2\\x-1\ge0\end{matrix}\right.\\ < =>\left\{{}\begin{matrix}x+1=x^2-2x+1\\x\ge1\end{matrix}\right.\\ < =>\left\{{}\begin{matrix}x^2-3x=0\\x\ge1\end{matrix}\right.\\ < =>\left\{{}\begin{matrix}x\left(x-3\right)=0\\x\ge1\end{matrix}\right.\\ < =>\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=3\end{matrix}\right.\\x\ge1\end{matrix}\right.< =>x=3\)

Vậy \(S=\left\{3\right\}\)

`a)15x^{3}-x=0`

`=>x(15x^{2}-1)=0`

`=>x=0` hoặc `15x^{2}-1=0`

`=>x=0` hoặc \(x^2=\dfrac{1}{15}\)

`=>x=0` hoặc \(x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{15}}=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{15}\)

`b)(3x-2).(x+3)+(x^{2}-9)=0`

`=>(3x-2).(x+3)+(x-3)(x+3)=0`

`=>(x+3)(3x-2+x-3)=0`

`=>x+3=0` hoặc `4x-5=0`

`=>x=-3` hoặc `x=5/4`

Tổng hai số :

     \(36\times2=72\)

Số lớn là :

     `(72+8):2=40`