Dang Tung

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Dang Tung
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

-x-5=12

-x=12+5

-x=17

x=-17

Vậy x thuộc {0;-2;1;±3;-5}loading...

\(2\times3\times4\times5\\ =\left(2\times5\right)\times\left(3\times4\right)\\ =10\times12=120\)

Xét tổng : 1+3+...+149+151

Số số hạng dãy trên :

  (151-1):2+1=76(số)

Tổng dãy trên :

   (151+1)x76:2=5738

Lại có : (-1)+(-3)+...+(-149)+(-151)

= -(1+3+...+149+151)

= -5738