Dang Tung

Giới thiệu về bản thân

Mình muốn đổi coin lấy tiền tài khoản, b nào muốn đổi nhắn riêng mình nhé. Mình cảm ơn ạ.
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) \(\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{5}\)

b) \(25\%=\dfrac{25}{100}=\dfrac{1}{4}\)

c) 45,7

d) 120 + 15 = 135

\(60\%x+\dfrac{2}{3}x=-76\\ \Rightarrow\dfrac{60}{100}x+\dfrac{2}{3}x=-76\\ \Rightarrow\dfrac{3}{5}x+\dfrac{2}{3}x=-76\\ \Rightarrow\dfrac{9}{15}x+\dfrac{10}{15}x=-76\\ \Rightarrow\dfrac{19}{15}x=-76\\ x=-76:\dfrac{19}{15}\\ x=-60\)

Theo đề, suy ra: \(x-1\inƯC\left(12;28\right)\)

Mà: \(12=2^2.3,28=2^2.7\\ \RightarrowƯCLN\left(12;28\right)=2^2=4\)

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(4\right)=\left\{1;-1;2;-2;4;-4\right\}\Rightarrow x\in\left\{2;0;3;-1;5;-3\right\}\)

Sửa đề: \(\left(5x-3\right)\left(2x-c\right)=ax^2+bx+21\left(1\right)\) hoặc \(\left(5x-3\right)\left(2x-c\right)=ax^2+bx-21\left(2\right)\)

Kiểu đề 1:

\(\left(1\right)\Leftrightarrow10x^2-5xc-6x+3c=ax^2+bx+21\\ \Leftrightarrow10x^2+x\left(-5c-6\right)+3c=ax^2+bx+21\)

Đồng nhất hệ số: \(\left\{{}\begin{matrix}a=10\\-5c-6=b\\3c=21\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=10\\c=7\\-5.7-6=b\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=10\\c=7\\b=-41\end{matrix}\right.\)

Kiểu đề 2:

\(\left(2\right)\Leftrightarrow10x^2+x\left(-5c-6\right)+3c=ax^2+bx-21\)

Đồng nhất hệ số: \(\left\{{}\begin{matrix}a=10\\-5c-6=b\\3c=-21\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=10\\c=-7\\-5.\left(-7\right)-6=b\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=10\\c=-7\\b=29\end{matrix}\right.\)

Bạn xem lại đề nhé.

\(C=\sqrt{11+4\sqrt{6}}-\sqrt{5-2\sqrt{6}}=\sqrt{8+2.2\sqrt{2}.\sqrt{3}+3}-\sqrt{3-2.\sqrt{3}.\sqrt{2}+2}\\ =\sqrt{\left(2\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}\\ =\left|2\sqrt{2}+\sqrt{3}\right|-\left|\sqrt{3}-\sqrt{2}\right|\\ =2\sqrt{2}+\sqrt{3}-\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\\ =2\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{3}+\sqrt{2}\\ =3\sqrt{2}\)

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 số, nên sẽ cần đánh: 9x1=9 (chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có (99-10):1+1=90(số), nên sẽ cần đánh: 90x2=180(chữ số)

Từ trang 1 đến trang 99 cần đánh số chữ số là:

9+180=189(chữ số)

Còn phải đánh số chữ số nữa là:

216 - 189 = 27 (chữ số)

Số chữ số còn phải đánh tương ứng với:

27 : 3 = 9( số có 3 chữ số)

Quyển sách dày số trang là:

99+9=108(trang)

Đ/S:108trang

Với mọi số thực x, y ta luôn có:

\(\left|x-1\right|\ge0,\left|y+3\right|\ge0\\ \Rightarrow\left|x-1\right|+\left|y+3\right|\ge0\\ \Rightarrow\left|x-1\right|+\left|y+3\right|+2021\ge2021\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left|x-1\right|=\left|y+3\right|=0\\ \Rightarrow x-1=y+3=0\\ \Rightarrow x=1,y=-3\)

Vậy GTNN của bt là: 2021 tại x=1 và y=-3

\(G=3y^2+15y-12=3\left(y^2+5y\right)-12\\ =3\left(y^2+2.y.\dfrac{5}{2}+\dfrac{25}{4}\right)-3.\dfrac{25}{4}-12\\ =3\left(y+\dfrac{5}{2}\right)^2-\dfrac{123}{4}\)

Với mọi số thực y, ta luôn có:

\(\left(y+\dfrac{5}{2}\right)^2\ge0\Rightarrow3\left(y+\dfrac{5}{2}\right)^2\ge0\\ \Rightarrow G=3\left(y+\dfrac{5}{2}\right)^2-\dfrac{123}{4}\ge-\dfrac{123}{4}\)

Dấu = xảy ra khi: \(y+\dfrac{5}{2}=0\Leftrightarrow y=-\dfrac{5}{2}\)

Vậy: GTNN của G là: \(-\dfrac{123}{4}\) tại \(y=-\dfrac{5}{2}\)

Chu vi hình vuông cạnh 6cm là:

   6 x 4 = 24 (cm)

Do đó chu vi hình chữ nhật cũng là 24cm

Nửa chu vi HCN là:

  24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng HCN là:

  12 - 7 = 5 (cm)

Diện tích HCN là:

   \(5\times7=35\left(cm^2\right)\)

  Đáp số: \(35cm^2\)