Toru

Giới thiệu về bản thân

Từ bên hoc24 sang. Mong mọi người giúp đỡ nhiều!
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}a+b-c=x\\b+c-a=y\\c+a-b=z\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{x+z}{2}\\b=\dfrac{x+y}{2}\\c=\dfrac{y+z}{2}\end{matrix}\right.\)

Khi đó: 

\(B=\dfrac{x+z}{2}.\left(\dfrac{x+y}{2}-\dfrac{y+z}{2}\right).y^2+\dfrac{y+z}{2}.\left(\dfrac{x+z}{2}-\dfrac{x+y}{2}\right).x^2\\ =\dfrac{x+z}{2}.\dfrac{x-z}{2}.y^2+\dfrac{y+z}{2}.\dfrac{z-y}{2}.x^2\\ =\dfrac{1}{4}y^2\left(x^2-z^2\right)+\dfrac{1}{4}x^2\left(z^2-y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}\left(x^2y^2-y^2z^2+z^2x^2-x^2y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}z^2\left(x^2-y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}z^2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\\ =\dfrac{1}{4}.\left(c+a-b\right)^2\left[\left(a+b-c\right)-\left(b+c-a\right)\right]\left[\left(a+b-c\right)^2+\left(b+c-a\right)\right]\\ =\dfrac{1}{4}\left(c+a-b\right)^2\left(2a-2c\right).2b\\ =b\left(a-c\right)\left(c+a-b\right)^2\)

#$\mathtt{Toru}$

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}a+b-c=x\\b+c-a=y\\c+a-b=z\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{x+z}{2}\\b=\dfrac{x+y}{2}\\c=\dfrac{y+z}{2}\end{matrix}\right.\)

Khi đó: 

\(B=\dfrac{x+z}{2}.\left(\dfrac{x+y}{2}-\dfrac{y+z}{2}\right).y^2+\dfrac{y+z}{2}.\left(\dfrac{x+z}{2}-\dfrac{x+y}{2}\right).x^2\\ =\dfrac{x+z}{2}.\dfrac{x-z}{2}.y^2+\dfrac{y+z}{2}.\dfrac{z-y}{2}.x^2\\ =\dfrac{1}{4}y^2\left(x^2-z^2\right)+\dfrac{1}{4}x^2\left(z^2-y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}\left(x^2y^2-y^2z^2+z^2x^2-x^2y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}z^2\left(x^2-y^2\right)\\ =\dfrac{1}{4}z^2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\\ =\dfrac{1}{4}.\left(c+a-b\right)^2\left[\left(a+b-c\right)-\left(b+c-a\right)\right]\left[\left(a+b-c\right)^2+\left(b+c-a\right)\right]\\ =\dfrac{1}{4}\left(c+a-b\right)^2\left(2a-2c\right).2b\\ =b\left(a-c\right)\left(c+a-b\right)^2\)

#$\mathtt{Toru}$

+, a: Mở rộng trạng ngữ (tinh sương trong lành)

+, b: Mở rộng trạng ngữ (nhấp nhô sóng lúa vàng)

+, c: Mở rộng chủ ngữ (đen, kia)

Em đăng kí nhận thẻ cào.

Em đăng kí nhận quà khảo sát.

\(a,\text{ }\dfrac{3^4.4^4}{6^4}=\dfrac{\left(3.4\right)^4}{6^4}=\dfrac{12^4}{6^4}=2^4=16\\ b,\text{ }\dfrac{15^3}{10^3}=\dfrac{\left(3.5\right)^3}{\left(2.5\right)^3}=\dfrac{3^3}{2^3}=\dfrac{27}{8}\\ c,\text{ }\dfrac{4^2.12^5}{9^2.2^{10}}=\dfrac{\left(2^2\right)^2.\left(2^2.3\right)^5}{\left(3^2\right)^2.2^{10}}\\ =\dfrac{2^4.2^{10}.3^5}{3^4.2^{10}}=2^4.3=16.3=48\\ d,\text{ }\dfrac{6^2+5.2^2+4}{15}=\dfrac{\left(36+4\right)+5.4}{15}\\ =\dfrac{40+20}{15}=\dfrac{60}{15}=4\)

Tổng tiền thưởng của em là 470 000 đồng trên OLM và 269 000 đồng trên Hoc24 ạ.

6; từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng

\(\dfrac{x}{2}-\left(\dfrac{3}{5}-\dfrac{13}{5}\right)=-\left(\dfrac{7}{5}-\dfrac{7}{10}\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{2}-\left(-2\right)=-\dfrac{7}{10}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{2}=-\dfrac{7}{10}+(-2)\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{2}=-\dfrac{27}{10}\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{27}{10}\times2=-\dfrac{27}{5}\)

@ Phạm Lê Minh Vương

Bạn làm sai đề rồi, -(7/5-7/10) chứ không phải (-7/5-7/10), nên các kết quả bên dưới của bạn cũng sai hết.