Character Debate

Giới thiệu về bản thân

Từ bên hoc24 sang. Mong mọi người giúp đỡ nhiều!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(\dfrac{3}{9}=\dfrac{3:3}{9:3}=\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{27}{45}=\dfrac{27:9}{45:9}=\dfrac{3}{5}\)

\(\dfrac{18}{36}=\dfrac{18:18}{36:18}=\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{9}{27}=\dfrac{9:9}{27:9}=\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{8}{24}=\dfrac{8:8}{24:8}=\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{110}{220}=\dfrac{110:110}{220:110}=\dfrac{1}{2}\)

Thực hiện phép chia \(a\left(x\right)=x^3+2x^2+3x-1\) cho \(b\left(x\right)=x-2\), ta được:

\(a\left(x\right)=\left(x-2\right)\cdot Q\left(x\right)+r\)

\(\Rightarrow a\left(2\right)=\left(2-2\right)\cdot Q\left(2\right)+r=r\)

\(\Rightarrow r=2^3+2\cdot2^2+3\cdot2-1=21\)

Vậy số dư phép chia \(a\left(x\right)\) cho \(b\left(x\right)\) là \(21\).

\(7^{2x-6}=49\)

\(\Rightarrow7^{2x-6}=7^2\)

\(\Rightarrow2x-6=2\)

\(\Rightarrow2x=2+6\)

\(\Rightarrow2x=8\)

\(\Rightarrow x=8:2=4\)

Ta thấy: \(\left(x-y+3\right)^2\ge0\forall x;y\)

              \(\left|y-3\right|\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(x-y+3\right)^2+\left|y-3\right|\ge0\forall x;y\)

Mặt khác: \(\left(x-y+3\right)^2+\left|y-3\right|\le0\)

\(\Rightarrow\left(x-y+3\right)^2+\left|y-3\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(x-y+3\right)^2=0\\y-3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-y+3=0\\y=3\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-3+3=0\\y=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=3\end{matrix}\right.\)

Khi đó, biểu thức \(\left(x-2y+6\right)^{10}+27\) trở thành:

\(\left(0-2\cdot3+6\right)^{10}+27\)

\(=\left(-6+6\right)^{10}+27\)

\(=27\)

#Urushi