K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

DT
Hôm kia

\(1+tan^2\alpha=\dfrac{1}{cos^2\alpha}\Rightarrow1+2^2=\dfrac{1}{cos^2\alpha}\\ \Rightarrow5=\dfrac{1}{cos^2\alpha}\Rightarrow cos^2\alpha=\dfrac{1}{5}\)

Hôm kia

tôi quá mong manh

 

18 tháng 7

tìm chữ số tận cùng :7^1+7^2+...+7^50.giúp mình với ạ .Cảm ơn mọi người

 

19 tháng 7

bạn gửi câu hỏi nhầm chỗ rồi nhé!

\(0< a< \dfrac{\Omega}{2}\)

=>\(sina>0\)

=>\(sina=\sqrt{1-cos^2a}=\dfrac{4}{5}\)

\(\dfrac{3}{2}\Omega< b< 2\Omega\)

=>\(sinb< 0\)

=>\(sinb=-\sqrt{1-\left(\dfrac{12}{13}\right)^2}=-\dfrac{5}{13}\)

\(tana=\dfrac{sina}{cosa}=\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{3}\)

\(tanb=\dfrac{sinb}{cosb}=\dfrac{-5}{13}:\dfrac{12}{13}=-\dfrac{5}{12}\)

\(tan\left(a+b\right)=\dfrac{tana+tanb}{1-tana\cdot tanb}\)

\(=\dfrac{\dfrac{4}{3}+\dfrac{-5}{12}}{1-\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{-5}{12}}=\dfrac{11}{12}:\left(1+\dfrac{20}{36}\right)=\dfrac{11}{12}:\dfrac{14}{9}\)

\(=\dfrac{11}{12}\cdot\dfrac{9}{14}=\dfrac{11\cdot3}{4\cdot14}=\dfrac{33}{56}\)

18 tháng 7

Giúp em vs ạ 

11 tháng 7

d) \(A=3cm\)\(\omega=4\pi\left(rad/s\right)\)\(\varphi_0=\dfrac{\pi}{5}\left(rad\right)\)

Khi đó \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=0,5\left(s\right)\)

Cho \(x=1,5cm\Leftrightarrow\varphi=\pm\dfrac{\pi}{3}\left(rad\right)\) 

Thời gian vật đi qua vị trí \(x=1,5cm\) lần thứ ba là:

\(T+t_d=0,5+\dfrac{\Delta\varphi_d}{2\pi}.T\)

\(=0,5+\dfrac{\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{5}}{2\pi}.0,5\)

\(=\dfrac{8}{15}\left(s\right)\)

e) Thời gian cần tìm là:

\(t_e+19T=\dfrac{\Delta\varphi_e}{2\pi}.T+19.0,5\) 

\(=\dfrac{\dfrac{4\pi}{3}}{2\pi}.0,5+9.5=\dfrac{59}{6}\left(s\right)\)