Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 giờ trước (22:34)

Bài 1: \(\overline{abcd}\) ⋮ 101 

 ⇒ \(\overline{ab}\) \(\times\) 100 + \(\overline{cd}\) ⋮ 101

 \(\overline{ab}\) \(\times\) 101 -  \(\overline{ab}\)  + \(\overline{cd}\) ⋮ 101

  \(\overline{ab}\) \(\times\) 101 - (\(\overline{ab}\) - \(\overline{cd}\)) ⋮ 101

                     \(\overline{ab}\) - \(\overline{cd}\)  ⋮ 101 (đpcm)

 

2 giờ trước (22:46)

238.(- 41)+ 41.138

giúp mình với huhu

làm ơn

3 giờ trước (21:59)

loading... 

3 giờ trước (22:05)

C. -2014

3 giờ trước (21:53)

anh chị cứu em

 

1 giờ trước (23:56)

Bài thơ "Yêu lắm quê hương ơi" gợi cho chúng ta về những hình ảnh quê hương gần gũi, gắn bó với một thời tuổi thơ của chúng ta. Đó là bức tranh thủy mặc, dòng sông, con đò, cánh đồng mà gặt, cánh cò, khói bếp, cầu vồng, cánh võng, cánh diều, đàn trâu, cỏ lau... Đặc biệt những hình ảnh ấy kết hợp với điệp cấu trúc "Em yêu" càng cho thấy tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho cảnh vật, sự vật của quê hương mình. Đan cài trong tình yêu quê hương còn là tình cảm đối với cha mẹ và phát triển lên thành tình yêu đất nước. Dẫu đi năm châu bốn bể thì tình cảm đối với quê hương sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm vĩ đại ấy đã được vun đắp từ tình yêu những điều nhỏ bé trong trái tim của tác giả.

3 giờ trước (21:51)

17(15-16)+16(17-20)

= 17. (-1) + 16.3

= -17 + 48

= 31

3 giờ trước (21:50)

15 × (4 - 7) - 15 × (5 - 3)

= 15 × (-3) - 15 × 2

= 15 × (-3 - 2)

= -15 × 5 

= -75

--------

73 × (8 - 59) - 59 × (8 - 73)

= 73 × 8 - 73 × 59 - 59 × 8 + 59 × 73

= 8 × (73 - 59) + 73 × (59 - 59)

= 8 × 14 + 73 × 0

= 8 × 14

= 112

3 giờ trước (21:57)

15 x (4-7) - 15 x (5-3)

= 15 x (-3) - 15 x (-2)

= 15 x (-3 - (-2))

= 15 x (-1)

= -15

73 x (8-59) - 59 x (8-73)

= 73 x 8 - 59 x 73 - 59 x (-65)

= 73 x 8 - 59 x (73 - (-65))

= 73 x 8 - 59 x 8

= 8 x (73-59)

= 8 x 14

= 112

 

3 giờ trước (21:58)

Gọi x (học sinh) là số học sinh cần tìm (x ∈ ℕ và 200 < x < 350)

Do khi xếp hàng 10; 15; 18 đều vừa đủ nên x ∈ BC(10; 15; 18)

Ta có:

10 = 2.5

15 = 3.5

18 = 2.3²

⇒ BCNN(10; 15; 18) = 2.3².5 = 90

⇒ x ∈ BC(10; 15; 18) = B(90) = {0; 90; 180; 270; 360; ...}

Mà 200 < x < 350

⇒ x = 270

Vậy số học sinh cần tìm là 270 học sinh

3 giờ trước (21:59)

tìm bcnn của 10,15,18 rồi nhân thứ tự với 1, 2, 3 đề tìm số nhỏ hơn hoặc = 200 và > hoặc = 350

 

3 giờ trước (21:59)

60 ngày

 

3 giờ trước (22:01)

Gọi x (ngày) là số ngày cần tìm (x ∈ ℕ*)

Số ngày ít nhất để ba con tàu gặp nhau là BCNN(15; 20; 12)

Ta có:

12 = 2².3

15 = 3.5

20 = 2².5

⇒ x = BCNN(15; 20; 12) = 2².3.5 = 60

Vậy sau 60 ngày thì ba con tàu cập bến cùng nhau