Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

37 phút trước

a. Có 5+4+3+2+1= 15 đoạn

58 phút trước

\(5^{10}+5^{11}+5^{12}\)

\(=5\left(5^9+5^{10}+5^{11}\right)⋮5\)

⇒ \(5^{10}+5^{11}+5^{12}⋮5\)

50 phút trước

510 chia hết cho 5

511 chia hết cho 5

512 chia hết cho 5

=> 510 + 511 + 512 chia hết cho 5

1 giờ trước (22:06)

nhanh lên nha mik gấp lắm

 

1 giờ trước (21:42)

\(\dfrac{8}{7}:\dfrac{24}{21}-x=\dfrac{15}{30}\)

\(1-x=\dfrac{1}{2}\)

\(x=1-\dfrac{1}{2}\)

\(x=\dfrac{1}{2}\)

 

1 giờ trước (21:42)

\(\dfrac{8}{7}:\dfrac{24}{21-x}=\dfrac{15}{30}=\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{24}{21-x}=\dfrac{8}{7}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{16}{7}\)

\(336-16x=168\)

\(16x=168\)

\(x=\dfrac{21}{2}\)

2 giờ trước (21:35)

1350 ; 1530 ; 1035; 3501; 3510;3051;3105;5013;5310;5130;5031

1 giờ trước (21:41)

-                             1035,1053,1305,1350,1503,1530,3015,3051,3105,3150,3501,3510,5013,5031,5103,5130,5301,5310.

2 giờ trước (21:30)

+) \(2004^{10}+2004^9\)

\(=2004^9\left(2004+1\right)=2004^9.2005\)

+) \(2005^{10}=2005^9.2005\)

Mà \(2005^9>2004^9\)

\(\Rightarrow2004^{10}+2004^9< 2005^{10}\)

2 giờ trước (21:31)

200410+20049=20049(2004+1)
=20049.2005<20059.2005=200510
Nên 

2 giờ trước (21:26)

0,2 . x - 75 : 2,5 = 6,08 : 0,04

<=> 0,2x - 30 = 152

<=> 0,2x = 182

<=> x = 910

2 giờ trước (21:30)

0,2 x x - 75 : 2,5 = 6,08 : 0,04

0,2 x x - 50 = 152

0,2 x x = 152 + 50

0,2 x x = 202

x = 202 : 0,2

x = 1010

2 giờ trước (21:24)

4/9 x X + 14/9 x X = 13,2 : 0,01

= 4/9 x X + 14/9 x X = 1320 

= X . ( 4/9 + 14/9) = 1320

= X . 2 = 1320

= X = 1320 : 2

= X = 660 

 

2 giờ trước (21:28)

4/9 x X + 14/9 x X = 13,2 : 0,01

= 4/9 x X + 14/9 x X = 1320 

= X . ( 4/9 + 14/9) = 1320

= X . 2 = 1320

= X = 1320 : 2

= X = 660 

 

2 giờ trước (21:22)

giải thích j bn

2 giờ trước (21:27)

=15.38+763.15

=15.(38+763)=15.\left(38+\dfrac{76}{3}\right)

=15.1903=15.\dfrac{190}{3}

=950=950