Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 phút trước

\(2^5=32\)

2 phút trước

25 = 33232.

 3 x 15 x 4 + 12 x 19 + 6 x 66 x 2

= 12 x15 + 12 x 19 + 12 x 66

= 12 x( 15 + 19 + 66)

= 12 x 100 

= 1200

 3x 15 x4 +12 x 19 + 6 x 66 x2  

=180 + 228 + 792

=408+792

=1200

Gọi số đó là x

Ta có:

x−248=968−809

x−248=159

x=159+248

x=407

Vậy số cần tìm là 407.

Chúc em hok tốt nha!

hiệu của 968 và 809 là 

968 - 809 =159

số cần tìm là

159 + 248 = 407

đs....

=> 4 x (x-36)=126-12

=> x-36=114 : 4

=> x= 28,5 + 36=64,5

Chúc em hok tốt nha!
10 phút trước

\(12+4x-144-126=0\)

\(4x-258=0\)

\(x=64,5\)

5 từ ghép có tiếng anh:
+ anh dũng,
+ anh hào,
+ anh minh,
+ anh tài,
+ tinh anh.
- 5 từ ghép có tiếng hùng:
+ hùng cường,
+ hùng khí,
+ hùng tráng,
+ hùng vĩ,
+ oai hùng

Chúc em hok tốt nha!

16 phút trước

`7/8 - 3/8 . ( 1 - 2/3)`

`= 7/8 - 3/8 . ( 3/3 - 2/3)`

` = 7/8 - 3/8 . 1/3`

`= 7/8 - 1/8`

` = 6/8`

` = 3/4`

13 phút trước

\(\dfrac{7}{8}-\dfrac{3}{8}-\dfrac{3}{8}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{7-3}{8}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}\)

21 phút trước

Diện tích hình vuông có cạnh `6cm` :

`6 xx 6 = 36 (cm^2)`

Diện tích hình vuông có canhj `8cm` :

`8 xx 8 = 64 (cm^2)`

Diện tích hình vuông lớn :

`64 + 36 = 100 (cm^2)`

Mà : `10xx10 = 100`

`=>` Cạnh hình vuông lớn là : `10cm`

`=> A`

diện tích hình vuông lớn là

6x6 + 8x8 = 100(cm2)

vì 10 x 10 = 100

cạnh hình vuông lớn là 10cm

chọn A.10cm

 

A = \(\dfrac{1}{12}\) + \(\dfrac{1}{2\times3}\) + \(\dfrac{1}{3\times4}\) + \(\dfrac{1}{4\times5}\)+\(\dfrac{1}{5\times6}\)+\(\dfrac{1}{6\times7}\)+\(\dfrac{1}{7\times8}\)

A = \(\dfrac{1}{12}\) + \(\dfrac{1}{2}\) - \(\dfrac{1}{3}\)\(\dfrac{1}{3}\)\(\dfrac{1}{4}\)\(\dfrac{1}{4}\)\(\dfrac{1}{5}\)+\(\dfrac{1}{5}\)-\(\dfrac{1}{6}\)+\(\dfrac{1}{6}\)-\(\dfrac{1}{7}\)+\(\dfrac{1}{7}\)-\(\dfrac{1}{8}\)

A = \(\dfrac{1}{12}\)\(\dfrac{1}{2}\)\(\dfrac{1}{8}\)

A = \(\dfrac{2}{24}\)\(\dfrac{12}{24}\) - \(\dfrac{3}{24}\)

A =  \(\dfrac{11}{24}\)

năm không nhuận gồm 12 tháng và dư không ngày

năm nào chả có 12 tháng làm gì có ngày nào dư ra  dù là nhuận hay không

năm nhuận gồm 366 ngày 

vì 366 : 7 = 52 dư 2 

vậy năm nhuận có 52 tuần dư 2 ngày

c, năm 2015 so với năm 2022 ít hơn 

2022 - 2015 = 7(năm)

trong đó có hai năm nhuận là 2016 và 2020

vậy từ 1 tháng 6 năm 2015 đến 1 tháng 6 năm 2022 có số ngày là

365 x (7-2) + 366 x 2 = 2557 (ngày)

2557 : 7 =  365 (dư 2)

vậy ngày 1 tháng 6 năm 2015 là thứ 

thứ 4  - 2 = thứ 2 (không tin thì mở lịch kiểm tra ok)

đs.....