Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

9 giờ trước (23:45)

\(\left(3x-6\right)3=34\\ \Leftrightarrow3x-6=\dfrac{34}{3}\\ \Leftrightarrow3x=\dfrac{34}{3}+6\\ \Leftrightarrow3x=\dfrac{52}{3}\\ \Rightarrow x=\dfrac{52}{3}:3=\dfrac{52}{9}\)

Đs....

9 giờ trước (23:45)

\(\left(3x-6\right)3=34\\ \Leftrightarrow3x-6=\dfrac{34}{3}\\ \Leftrightarrow3x=\dfrac{34}{3}+6\\ \Leftrightarrow3x=\dfrac{52}{3}\\ \Rightarrow x=\dfrac{52}{3}:3=\dfrac{52}{9}\)

9 giờ trước (23:48)

Bài toán khi biết tổng và hiệu của hai số

Đội thứ nhất đào được đoạn đường dài: \(\dfrac{900-164}{2}=368m\)

Đội thứ 2 đào được đoạn đường dài: \(\dfrac{900+164}{2}=532m\)

Đs....

9 giờ trước (23:51)

Bài toán về trung bình cộng

Độ dài cuộn vải trắng là: 150 - 30 = 120 m

Trung bình mỗi cuộn vải dài là: \(\dfrac{150+120}{2}=135m\)

Đs....

10 giờ trước (22:40)

`1` bao gạo có số `kg` gạo là: `170:3=170/3(kg)`

`9` bao gạo như thế đựng tất cả số `kg` gạo là: \(170/3\times9=510(kg)\)