Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
10 phút trước

x(y + 1) - (y + 1) = 10

<=> (x - 1)(y + 1) = 10

Với x;y \(\inℤ\Rightarrow x-1\inℤ;y+1\inℤ\)

Lập bảng xét các trường hợp

x - 1 1 10 -10 -1
y + 1 10 1 -1 -10
x 2 11 -9 0
y 9 0 -2 -11

Vậy (x;y) = (2;9) ; (11;0) ; (-9;-2) ; (0;-11) 

9 phút trước

Ta có: x( y + 1) - ( y + 1) = 10

⇒ (x - 1)( y + 1) = 10
Vì (x - 1)( y + 1) = 10 

⇒ x - 1 và y + 1 ϵ Ư(10)

❤ Ư(10) ϵ ( 1; 2; 5; 10)

Ta lập bảng:

x - 1 1 2 5 10
y + 1 10 5 2 1
x 2 3 6 11
y 9 4 1 0

 

Vậy (x,y) = ((2;9);(3;4);(6;1);(11;0))

Có gì sai thì chỉ dùm mình :))

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
4 phút trước

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau 

\(\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{4}=\dfrac{2y-4}{6}=\dfrac{3z-9}{12}=\dfrac{\left(x-1\right)-\left(2y-4\right)+\left(3z-9\right)}{4-6+12}\)

\(=\dfrac{x-2y+3z-6}{10}=\dfrac{14-6}{10}=\dfrac{4}{5}\)

Khi đó ta được \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{4}{5}\\\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{4}{5}\\\dfrac{z-3}{4}=\dfrac{4}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{13}{5}\\y=\dfrac{22}{5}\\z=\dfrac{31}{5}\end{matrix}\right.\)

Khi đó ta được 

41 phút trước

Diện tích tam giác là:

\(\dfrac{1}{2}x6x4,5=13,5\left(m^2\right)\)

39 phút trước

Dt tam giác vuông `1/2×6×4,5=13,5(m^2)`

31 phút trước

2m = 20dm

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

Stp = (20+16)x2x13 +2x20x16 

=36x26+40x16 = 936 + 640 =1557(dm2)

55 phút trước

`A=4/[5.7]+4/[7.9]+4/[9.11]+...+4/[21.23]+4/[23.25]`

`A=2.(2/[5.7]+2/[7.9]+....+2/[23.25])`

`A=2.(1/5-1/7+1/7-1/9+....+1/23-1/25)`

`A=2.(1/5-1/25)`

`A=2. 4/25`

`A=8/25`

1 giờ trước (15:57)

Giúp mình với.