Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

12 giờ trước (22:15)

Mới lớp 8 thôi , sai thông cảm =))

a) Ta có : \(B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{20-2\sqrt{x}}{x-25}\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{3\left(\sqrt{x}-5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}+\dfrac{20-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-5\right)\left(\sqrt{x}+5\right)}\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{3\left(\sqrt{x}-5\right)+20-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{3\sqrt{x}-15+20-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{\sqrt{x}-5}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+5}\)

b) Ta có : \(P=3.\dfrac{1}{\sqrt{x}+5}:\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5}\)

\(\Rightarrow P=\dfrac{3}{\sqrt{x}+5}.\dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+2}\)

\(\Rightarrow P=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}\)

Để P ∈ Z thì \(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}\) ∈ Z

\(\Leftrightarrow3⋮\sqrt{x}+2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}+2\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\in\left\{-5;-3;-1;1\right\}\)

\(\Leftrightarrow x=1\left(\text{do }\sqrt{x}>0\right)\)

11 giờ trước (22:54)

a)\(B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{3}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{20-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+5\right).\left(\sqrt{x}-5\right)}\) 

chép sai đề à bn

cùng lớp 9 nhưng đề bài nhì nhằng quá

13 giờ trước (20:34)

   \(\sqrt{1-x}+\sqrt{4-4x}-12=0\)  (ĐKXĐ: x khác 1)

<=> \(\sqrt{1-x}+2\sqrt{1-x}-12=0\)

<=>\(3\sqrt{1-x}=12\)

<=>\(\sqrt{1-x}=4\)

<=>1-x=16
<=>x=-15(TMDK)

hnamyuh
hnamyuh CTVVIP
20 giờ trước (14:22)

a)

$Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2$
$FeO + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2O$
Theo PTHH : 

$n_{Fe} = n_{H_2}  = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)$
$m_{Fe} = 0,2.56 = 11,2(gam)$
$m_{FeO} = 18,4 - 11,2 = 7,2(gam)$
b) $n_{FeO} = 0,1(mol)$

Theo PTHH : $n_{H_2SO_4} = n_{Fe} + n_{FeO} = 0,3(mol)$
$m_{dd\ H_2SO_4} = \dfrac{0,3.98}{7\%} = 420(gam)$
c) $m_{dd\ sau\ pư} = 18,4  + 420 - 0,2.2 = 438(gam)$
$n_{FeSO_4} = n_{Fe} + n_{FeO} = 0,3(mol)$
$C\%_{FeSO_4} = \dfrac{0,3.152}{438}.100\% =10,4\%$

20 giờ trước (13:43)

Fe+H2SO4→FeSO4+H2FeO+H2SO4→FeSO4+H2O

nH2=4,48/22,4=0,2(mol)

=>nFe=0,2(mol)=>mFe=0,2.56=11,2(g)

=>mFeO=18,4-11,2=7,2(g)

b)nH2SO4=nH2=0,2(mol)

=>mH2SO4 7%=0,2.98=19,6(g)

=>mH2SO4 =19,6:7%=280(g)

c)mFeSO4=0,2.152=30,4(g)

mdd sau pư=18,4+280-0,2.2=298(g)

=>C%FeSO4=30,4298.100%=10,2%

hnamyuh
hnamyuh CTVVIP
21 giờ trước (12:51)

a) $n_{K_2O} = \dfrac{9,4}{94} = 0,1(mol)$
$K_2O + H_2O \to 2KOH$
$n_{KOH} = 2n_{K_2O} = 0,2(mol)$
$C_{M_{KOH}} = \dfrac{0,2}{0,2} = 1M$

b)

$2KOH + H_2SO_4 \to K_2SO_4 + 2H_2O$
Ta thấy : 

$n_{KOH} : 2 < n_{H_2SO_4} : 1$ nên $H_2SO_4$ dư

$n_{K_2SO_4} = n_{H_2SO_4\ pư} = \dfrac{1}{2}n_{KOH} = 0,1(mol)$
$n_{H_2SO_4\ dư} = 0,2 - 0,1 = 0,1(mol)$

$m_{dd KOH} = 1,14.200 = 228(gam) ; m_{dd\ H_2SO_4} = 1,12.200 = 224(gam)$
$m_{dd\ sau\ pư} = 228 + 224 = 452(gam)$
$C\%_{K_2SO_4} = \dfrac{0,1.174}{452}.100\% = 3,84\%$

$C\%_{H_2SO_4\ dư} = \dfrac{0,1.98}{452}.100\% = 2,17\%$