Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

2 giờ trước (21:32)

1 ngày đắp được : 180:4=45 (m)
 

2 giờ trước (21:32)

Trong một ngày đội công nhân đắp đước sốm đường là:

                          180 : 4 = 45 ( m)

                                     Đáp số:.................

3 giờ trước (20:26)

Trả lời :

Số gà còn lại sau khi mẹ Hoa đã bán là :
150 x \(\dfrac{1}{5}\)= 30 ( con gà )
Mẹ Hoa đã bán số con gà là : 
150 - 30 = 120 ( con gà )
  Đáp số : 120 con gà.
#G.Nhuu?

3 giờ trước (20:26)

          mẹ hoa đã bán số con gà là:

                      150 x 1/5 = 30 (con gà)

                                        đáp số:.........

chúc bạn hok tốt nhé.

4 giờ trước (19:19)

Mỗi xe trở được số kg muối là:

       81020 : 5 = 16 204 ( kg)

Đợt đầu chở được số kg muối là:

         16 204 x 2 = 32 408 ( kg)

                          Đáp số:................

Minh Hồng
Minh Hồng Giáo viên
13 giờ trước (10:16)

\(\dfrac{1}{3}\) số công nhân tổ thứ nhất bằng \(\dfrac{1}{4}\) số công nhân tổ thứ hai nên số công nhân tổ thứ nhất bằng \(\dfrac{3}{4}\) số công nhân tổ thứ hai.

Biểu diễn bằng sơ đồ: Tổ thứ nhất chiếm 3 phần, tổ thứ hai chiếm 4 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)

Số công nhân tổ thứ nhất là: \(63:7\times3=27\) (công nhân)

Số công nhân tổ thứ hai là: \(63-27=36\) (công nhân)

13 giờ trước (10:55)

63

14 giờ trước (9:49)

chia số gạo bao thứ nhất thành 5 phần thì số gạo bao thứ hai là 7 phần

Hiệu số phần bằng nhau là

7-5=2 phần

Giá trị 1 phần là

14:2=7 kg

Số gạo bao thứ nhất là

7x5=35 kg 

Số gạo bao thứ hai là

7x7=49 kg

14 giờ trước (9:41)

Đeo kính

 

14 giờ trước (9:23)

Tổng ngày 2 và ngày 3 minh hái được số quả cam là:

             84 - 24 = 60 ( quả)

Ngày hai Minh hái được số quả là:

               60 : 2 = 30 ( quả) 

                        Đáp số:............

giải thích thêm: Bởi vì ngày 2 và ngày 3 Minh hái được số quả cam là như nhau nên số cam của ngày 2 cũng bằng số cam của ngày 3 nên ta chia 2.

                             

12 giờ trước (12:04)

Số cam Minh hái được ở ngày thứ2 và ngày thứ3 là:

             84-24=60(quả)                                                       

Ngày thứ2 Minh hái được số quả là :   

           60 : 2=30(quả)

                    Đáp số:30 quả cam

15 giờ trước (8:30)

Ngày thứ hai bán được số chiếc ti-vi là:

                        3564 x 2 = 7128  ( chiếc )

Ngày thứ ba bán được số chiếc ti - vi là:

               15 720 - ( 3564 + 7128 ) = 5028 ( chiếc )

                                                       Đáp số:.................

        

15 giờ trước (8:33)

Ngày thứ 2 bán đc số chiếc TV là : 3564 x2 = 7128 ( chiếc ) / Ngày thứ 3 bán đc số chiếc TV là : 15720 - ( 3564 + 7128 ) = 5028 ( chiếc ) / Đ/S :.....

Hôm qua lúc 22:46

120