Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 giờ trước (14:16)

Số nu gen tham gia quá trình phiên mã là 1259.3 nu
Số ribosome tham gia vào quá trình dịch mã là 8970.

1 tháng 10 lúc 10:02

a, - Hiện tượng: Sau khi cho nước vào thấy có hơi màu tím thoát ra.

- Giải thích: Sau khi thêm nước, phản ứng giữa Al và I2 xảy ra, tỏa nhiệt mạnh là I2 thăng hoa.

b, PT: \(2Al+3I_2\underrightarrow{^{H_2O}}2AlI_3\)

Vai trò chất tham gia: Al là chất khử, I2 là chất oxy hóa, H2O là xúc tác.

c, - Do iot có độ âm điện nhỏ, bán kính nguyên tử lớn nên COI2 kém bền → không tồn tại.

1 tháng 10 lúc 9:54

a, Gọi: ZX = a

Vì 6 nguyên tố liên tiếp nhau và X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất.

⇒ a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5) = 63

⇒ a = 8 = ZX

⇒ ZY = 9, ZR = 10, ZA = 11, ZB = 12, ZM = 13

b, X2-, Y-, R, A+, B2+, M3+ đều có 10e.

⇒ Cấu hình e: 1s22s22p6.

- So sánh bán kính: rX2- > rY- > rR > rA+ > rB2+ > rM3+

Giải thích: Do điện tích hạt nhân tỉ lệ nghịch với bán kính.

 

1 tháng 10 lúc 9:47

M có CTPT dạng X2Y3.

Ta có: P = E (Do nguyên tử trung hòa về điện.)

- Trong M, tổng số hạt là 224.

⇒ 2.2PX + 2NX + 3.2PY + 3NY = 224 (1)

- Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72 hạt.

⇒ 2.2PX + 3.2PY - 2NX - 3NY = 72 (2)

- Tổng số hạt trong X3+ ít hơn trong Y2- là 13 hạt.

⇒ (2PY + NY + 2) - (2PX + NX - 3) = 13 (3)

- Số khối của Y lớn hơn X là 5.

⇒ (PY + NY) - (PX + NX) = 5 (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}P_X=E_X=13\\N_X=14\\P_Y=E_Y=16\\N_Y=16\end{matrix}\right.\)

⇒ X là Al, Y là S.

Vậy: CTPT của M là Al2S3.