Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Mọi người giúp mình với ạ =(((

Part 2Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the word given. Do not change the word given in any way. You must use between THREE and FIVE words including the word given.

6. He is said to be a good pianist.                                                                                                                               REPUTATION

 He has_______________________________________a good pianist.

7. It’s unusual for Linda to get angry with her kids.                                                                          TEMPER

 Linda hardly ever ____________________________________ her kids.

8. The boy does whatever his father wants in an obedient way.                                            ATTENDANCE

→ The boy ____________________________________________his father.

9. You must accept the fact that she has left you.                                                                                          RESIGN

You must _____________________________the fact that she has left you.

10. He thought very hard in order to remember the answer.                                                  RACKED

   He __________________________________ remember the answer.

 

1
11 tháng 6 lúc 21:05
Công thức phân tử Công thức cấu tạo
\(LiF\) \(Li^+\text{----}F^-\)
\(BF_3\) B F F F <
\(CH_3CHO\) CH 3 CH O
\(C_2H_5OH\) \(CH_3-CH_2-OH\)
\(C_6H_6\)
\(Al\left(OH\right)_3\) Al HO OH OH <

 

11 tháng 6 lúc 20:44
Công thức phân tử Công thức cấu tạo
\(O_3\) \(O=O\rightarrow O\)
\(SO_2\) \(O=S\rightarrow O\)
\(SO\) \(S=O\)
\(N_2O\) \(N\equiv N\rightarrow O\)
\(Cl_2\) \(Cl-Cl\)
\(ClF\) \(Cl-F\)
\(Br_2\) \(Br-Br\)

 

11 tháng 6 lúc 20:37
Công thức phân tử Công thức cấu tạo
\(O_2\) \(O=O\)
\(CO\) C O <
\(CO_2\) \(O=C=O\)
\(N_2\) \(N\equiv N\)
\(H_2O\) \(H-O-H\)
\(H_2S\) \(H-S-H\)

 

Mấu chốt của thành đạt là ở đâu? Có người nói thành đạt là do gặp thời, có người lại cho là do hoàn cảnh bức bách, có người cho là do có điều  kiện được học tập, có  người lại cho là do có tài năng trời cho. Các ý kiến đó mỗi ý chỉ nói tới một nguyên nhân, mà lại đều là nguyên nhân khách quan, họ quên mất nguyên nhân chủ quan của con người.

    Thật vậy. Gặp thời tức  là gặp  may, có cơ hội, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thì  cơ hội cũng sẽ qua đi. Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí; có người lại gồng mình vượt qua. Điều kiện học tập cũng vậy, có người được cha mẹ tạo cho mọi điều kiện thuận lợi, nhưng lại mải chơi, ăn diện, kết quả học tập  rất bình thường. Nói tới tài năng thì ai cũng  có một chút tài, nhưng đó chỉ mới là một khả năng tiềm tàng, nếu không  tìm cách phát huy thì nó cũng bị thui chột. Rút cuộc mấu chốt của thành đạt là ở bản thân chủ  quan  mỗi người, ở tinh thần kiên trì phấn đấu, học tập không mệt mỏi, lại phải trau dồi đạo đức cho tốt đẹp.  Không nên quên rằng, thành đạt tức là làm được một cái gì có ích cho mọi người, cho xã hội, được xã hội thừa nhận.
 

a)Văn  bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu:"Không nên quên rằng, thành đạt tức là làm được một cái gì có ích cho mọi người, cho xã hội, được xã hội thừa nhận"
c) Xác định phép liên kết được dùng trong phần trích sau:"Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí; có người lại gồng mình vượt qua"
d) Theo tác giả, khi gặp “hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục”, con người có những cách ứng xử nào?

0
7 tháng 6 lúc 9:07

I want to be an interpreter when I grow up. Because I have loved foreign languages since I was a child, I always watch English movies in my free time, I have a passion for some other foreign languages like : Chinese, Japanese, Korean,... And I like reading English books, too. I often practice speaking English in front of the mirror, and I usually study vocabulary regularly every day. So, When I grow up, I want to be an interpreter.