Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 giờ trước (11:13)

loading...  loading...  loading...  loading...  

15 giờ trước (22:12)

1: \(x^4+3x^2-4=0\)

=>\(x^4+4x^2-x^2-4=0\)

=>\(\left(x^2+4\right)\left(x^2-1\right)=0\)

=>\(x^2-1=0\)

=>\(x^2=1\)

=>\(x=\pm1\)

2: \(\left(x^2-2x\right)^2+\left|x^2-2x\right|-2=0\)

=>\(\left(\left|x^2-2x\right|\right)^2+\left|x^2-2x\right|-2=0\)

=>\(\left(\left|x^2-2x\right|+2\right)\left(\left|x^2-2x\right|-1\right)=0\)

=>\(\left|x^2-2x\right|-1=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x^2-2x=1\\x^2-2x=-1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x^2-2x-1=0\\x^2-2x+1=0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}\left(x-1\right)^2-2=0\\\left(x-1\right)^2=0\end{matrix}\right.\)

=>\(x\in\left\{1;\pm\sqrt{2}+1\right\}\)

3: ĐKXĐ: \(x\notin\left\{-2;-1\right\}\)

\(\dfrac{x}{x+2}< \dfrac{x}{x+1}\)

=>\(\dfrac{x}{x+2}-\dfrac{x}{x+1}< 0\)

=>\(\dfrac{x\left(x+1\right)-x\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}< 0\)

=>\(\dfrac{-x}{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}< 0\)

=>\(\dfrac{x}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}>0\)

TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}x>0\\\left(x+1\right)\left(x+2\right)>0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x>0\\\left[{}\begin{matrix}x>-1\\x< -2\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

=>\(x>0\)

TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}x< 0\\\left(x+1\right)\left(x+2\right)< 0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x< 0\\-2< x< -1\end{matrix}\right.\)

=>-2<x<-1

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
14 giờ trước (22:13)

1.

$x^4+3x^2-4=0$

$\Leftrightarrow (x^4-x^2)+(4x^2-4)=0$

$\Leftrightarrow x^2(x^2-1)+4(x^2-1)=0$

$\Leftrightarrow (x^2-1)(x^2+4)=0$

$\Leftrightarrow x^2-1=0$ hoặc $x^2+4=0$

Nếu $x^2-1=0\Leftrightarrow x^2=1\Leftrightarrow x=\pm 1$

Nếu $x^2+4=0\Leftrightarrow x^2=-4<0$ (vô lý)

Vậy pt có nghiệm $x=1$ hoặc $x=-1$

38 phút trước

Thông tin về biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1943 đến 2020 có thể khá khó khăn vì dữ liệu chính xác và đầy đủ không luôn có sẵn. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê cho thấy sự giảm diện tích rừng tự nhiên tại Việt Nam trong suốt nhiều năm.

Trong giai đoạn 1943-1975, Việt Nam trải qua nhiều thách thức về môi trường do chiến tranh và các hoạt động khai thác lâm sản không bền vững. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm của diện tích rừng tự nhiên.

Từ những năm 1980 đến 2010, Việt Nam đã thực hiện các chính sách và biện pháp bảo vệ môi trường và rừng tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục có sự giảm diện tích rừng do mở rộng đất đai cho nhu cầu phát triển kinh tế, lâm nghiệp, và các hoạt động khác.

Giai đoạn từ năm 2010 đến 2020, có một số nỗ lực cải thiện quản lý rừng và tái sinh rừng, nhưng vẫn còn đối mặt với thách thức từ sự phá rừng và biến đổi khí hậu.

Tóm lại, trong nhiều giai đoạn, Việt Nam đã gặp phải sự giảm diện tích rừng tự nhiên. Các nỗ lực bảo vệ môi trường và tái tạo rừng đang được triển khai, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để duy trì và phục hồi diện tích rừng tự nhiên của quốc gia.

 

  I. Pronunciation Câu 1. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?      A. complete B. get C. pension D. event Câu 2. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?      A. about B. ahead C. adopt D. compare Câu 3. Which word has a different stress pattern from that of the others?      A. license B. pension      C. account D. girlfriend Câu 4. Which word has a different stress pattern from that of the...
Đọc tiếp

 

I. Pronunciation Câu 1. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?      A. complete B. get C. pension D. event Câu 2. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?      A. about B. ahead C. adopt D. compare Câu 3. Which word has a different stress pattern from that of the others?      A. license B. pension      C. account D. girlfriend Câu 4. Which word has a different stress pattern from that of the others?      A. hopefully B. probably      C. definitely D. degree II. Choose the answer (A, B, C or D) that best fits the space in each question. Câu 5. “Are you busy over the next few days?” – “________”      A. Our business is getting difficult nowadays.      B. Yes, I will be free for a few days.      C. Definitely. I’m going to make a presentation with the director.      D. No, I don’t mind waiting for days. Câu 6. “What will happen if you have a two-month vacation?” – “ ________”      A. I don’t have much free time.      B. I’ll start up a business this year.      C. I’ll go to London. I love its historical buildings.      D. I think it’s important to think again. Câu 7. I guess there will be more chances _________ a new ecosystem.      A. to explore B. exploring      C. explore D. explored Câu 8. If he _________ to the new job well, he will get promotion soon.      A. adapts B. alters C. picks D. bends Câu 9. If we continue to turn on the lights all the time, the bill _______ enormous.      A. will be B. would be C. is D. was Câu 10. We should _______ a sport such as badminton, soccer or jogging to keep us fit and healthy.      A. take over B. take up      C. take after D. take off  
6
15 giờ trước (21:32)

gạch chân đi bạn

15 giờ trước (21:33)

Bạn nên viết câu hỏi rõ ra một chút

14 giờ trước (23:00)

1 No, it isn't

2 The Coriolis effect made by the Earth's rotation makes the wind rotate

3 Yes, we can

4 In the Atlantic

6 It depends on its location

14 giờ trước (23:02)

D

I

1 Too much carbon dioxide in hte atmosphere causes global warming

2 We should protect endangered species

3 If you don't study harder, you will fail the upcoming exam

4 It too me the whole morning to brows online for a new laptop

5 When they have built a new road, the traffic will be better

6 Although it was raining heavily, Kathy still decided to go to school

14 giờ trước (23:04)

I

1 D

2 C

II

1 A

2B

3 A

4 C

5 A

III

1 arrives

2 was working

3 will have

4 using