Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

17 giờ trước (14:27)

`a)(2x-3y)(x-2y)`

`=2x^2-4xy-3xy+6y^2=2x^2-7xy+6^2`

`b)(3x+2)^2-(x-1)(2x-3)`

`=9x^2+12x+4-2x^2+3x+2x-3=7x^2+17x+1`

`c)(x-2)^2-3(x-3)(x+3)-(x-2)`

`=x^2-4x+4-3x^2+27-x+2`

`=-2x^2-5x+33`

21 giờ trước (10:55)

x O y B C H t

Gọi H là hình chiếu của C trên Ox ta có

\(Oy\perp Ox;CH\perp Ox\) => Oy//CH

\(\Rightarrow\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AO}{OH}\) mà AB=BC \(\Rightarrow\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AO}{OH}=1\Rightarrow OH=AO=3cm\) => H cố định

Vây khi B chuyển động trên Oy thì C chạy trên tia \(Ht\perp Ox\)

Hôm qua lúc 21:07

a)Kẽm = 65

Đồng = 64

=>Kẽm nặng hơn đồng 65/64 lần

b) Kẽm=65

Lưu huỳnh = 32

=>Kẽm nặng hơn lưu huỳnh 65/32 lần

c)Kẽm= 65

Nitơ=14

=>Kẽm nặng hơn Nitơ 65/14 lần

d) Kẽm =65

Oxi=16

=>Kẽm nặng hơn Oxi 65/16 lần