K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia

Bạn muốn mình làm gì với đoạn văn Tiếng Anh trên?

18 giờ trước (7:37)

Bạn cần giúp gì nhỉ

\(\left(x+2y\right)^3-x^2+4y^2\)

\(=\left(x+2y\right)^3-\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)\)

\(=\left(x+2y\right)\left[\left(x+2y\right)^2-\left(x-2y\right)\right]\)

\(=\left(x+2y\right)\left(x^2+4xy+4y^2-x+2y\right)\)

a: \(x^2+4x+4=\left(x+2\right)^2\)

b: \(9x^2+6x+1=\left(3x+1\right)^2\)

c: \(x^2+\left(-4y^2\right)=\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)\)

\(\left(x-2\right)^2+\left(x-1\right)\left(x+5\right)\)

\(=x^2-4x+4+x^2+5x-x-5\)

\(=2x^2-1\)

19 tháng 7

to carry

themselves

used to

from

for

playing

When

to open

Hôm kia

to carry

themselves

used to

from

for

playing

When

to open

19 tháng 7

1 There aren't as many theaters in a small city as there are in a big city

2 There isn't as much noise in the country as there is in a city

Hôm kia

1 There aren't as many theaters in a small city as there are in a big city

2 There isn't as much noise in the country as there is in a city

Hôm kia

Hanging out

19 tháng 7

Cụm danh từ: hai cây phong, một đứa bé.

Cụm động từ: nhìn đi, biết rõ, trèo lên cao.

Cụm tính từ: thật là cao, đôi mắt hân hoan.