Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

14 phút trước

a. \(2x\left(x+5\right)-3\left(x+5\right)=\left(x+5\right)\left(2x-3\right)\)

b. \(\left(x-2\right)^2y^2=\left(x-2\right)y\left(x-2\right)y\)

 

11 giờ trước (20:20)
Mr. Lee works more impolitely than Mr. Robin.

#hoctot

12 giờ trước (19:31)

Thủ pháp tương phản, kết hợp với nhân hóa, ẩn dụ, đã tạo nên nhiều hình ảnh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, đậm đà.

12 giờ trước (19:31)

bây giờ ? nha 

Xyz
Xyz CTVHS
15 giờ trước (16:57)

\(P=\dfrac{\left(2a-1\right)\left(3a+1\right)+\left(5-a\right)\left(3a-1\right)}{\left(3a-1\right)\left(3a+1\right)}\)

\(=\dfrac{6a^2-a-1-3a^2+16a-5}{9a^2-1}=\dfrac{3a^2+15a-6}{9a^2-1}\)

\(=\dfrac{\left(30a^2+15a\right)-\left(27a^2-3\right)-9}{9a^2-1}\)

\(=\dfrac{3\left(10a^2+5a\right)-9-3\left(9a^2-1\right)}{9a^2-1}\)

\(=\dfrac{3.3-9-3\left(9a^2-1\right)}{9a^2-1}=-3\) (vì 10a2 + 5a = 3)