Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

1 giờ trước (22:18)

Lúc đó,/ bạn Lan/ đang chơi trốn tìm

TN            CN                   VN

Hôm sau,/ anh ấy/ đã chuẩn bị để đi nước Mỹ

    TN            CN                VN

Trên lớp,/ cả lớp/ đang học bài

    TN          CN           VN

Ở ngoài sân/, các bạn/ đang rất hăng say tập thể thao

      TN               CN                     VN

Năm sau,/ gia đình bạn Gia/ có dự kiến đi TH.Hồ Chí Minh

     TN                  CN                              VN

Ở nhà,/ bạn Ngô Sĩ Nam Tử Vương Nguyễn Hứa Nhất Trịnh Giang/

 TN                                               CN

đang nói " phi phai, sống rai thành huyền thoại".

                          VN

Ở NET/, Tú/ có NY đang múa FLO

   TN      CN           VN

Ở lớp,/ MA GAMING/ đang không thể cản bước

  TN           CN                          VN

Giữa sân,/ SUPER IDOL/ đang hát

   TN               CN                 VN

Ở nhà,/ thầy Huấn/ đang nói đạo lí

  TN         CN                 VN

1 giờ trước (22:20)

mấy câu cuối sai sai làm sao í

2 giờ trước (21:51)

Túi thứ hai đựng nhiều hơn : \(\left(24:\dfrac{1}{3}\right)-24=48\) (kg)

2 giờ trước (21:54)

túi hai đựng số ki-lô-gam gạo là

24: 1/3 = 72(kg)

túi hai đựng nhiều hơn túi một số ki-lô-gam gạo là

72 - 24 = 48(kg)

đs...

 

2 giờ trước (21:46)

Gọi số cần tìm là abc

3abc = abc x 13

3000 + abc = abc x 13

3000 = abc x 12

abc = 3000 : 12

abc = 250

Số đó là 250

2 giờ trước (21:51)

khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số ban đầu là 3000 đơn vị.

tỉ số của số ban đầu với số mới là 1: 13=1/13

số ban đầu là 3000 : (13-1) = 250

đs....

2 giờ trước (21:09)

        1/2 , 2/3 , 4/5, 5/6

=> 15/30; 20/30 ; 24/30 ; 25/30 

=>  25/30 ; 24/30 ; 20/30; 15/30

=> 5/6 ; 4/5 ; 2/3 ; 1/2 

 

2 giờ trước (21:10)

Viết các phân số theo thứ tự giảm dần:                                                            1/2 , 2/3 , 4/5, 5/6

2 giờ trước (21:03)

5/4, 125/125, 2015/2019

2 giờ trước (21:05)

\(\dfrac{5}{4};\dfrac{125}{125};\dfrac{2015}{2019}\)

3 giờ trước (20:56)

Tổng của 2 số là 2020 x 2 = 4040

Giữa chúng cách nhau 3 số chẵn nên chúng hơn nhau : 8 đơn vị 

Số lớn là : ( 4040 + 8 ) ; 2 = 2024

Số bé là : 4040 - 2024 = 2016 

2 giờ trước (21:18)

Tổng của 2 số là 2020 x 2 = 4040

Giữa chúng cách nhau 3 số chẵn nên chúng hơn nhau : 8 đơn vị 

Số lớn là : ( 4040 + 8 ) ; 2 = 2024

Số bé là : 4040 - 2024 = 2016 

3 giờ trước (20:51)

Trong `2` giờ đầu đi được số `km` :

`60 xx 2=120(km)`

Trong `3` giờ sau đi được số `km` là :

`55 xx 3 = 165(km)`

Cả `2` giờ đầu đi được số `km` là :

`165+120=285(km)`

Giờ cuối cùng đi được :

`285+65=350(km)`

Trong `6` giờ đầu đi được số `km` :

`350+285=635(km)`

D/s...

3 giờ trước (20:53)

2 giờ đầu ô tô đi được số km là:

         2 x 60 = 120 ( km)

3 giờ sau ô tô đi được số km là:            

                3 x 55 = 165 ( km)

Giờ cuối cùng ô tô đi được số km là:

              120 - 65 = 55 ( km)

Trong 6 giờ ô tô đi được số km là:

         55 + 120 + 165 = 340 ( km)

                                  Đáp số;..................

3 giờ trước (20:30)

    3268 + 1743 - 268 + 257

=  (3268 - 268) + ( 1743+ 257)

= 3000 + 2000

=5000

3 giờ trước (20:30)

`3268+1743-268+257`

`=(3268-268)+(1743+257)`

`=3000+(1743+257)`

`=3000 + 2000`

`=5000`

3 giờ trước (20:28)

`5/7 : 1/2`

`=5/7 xx 2`

`=(5xx2)/7`

`=10/7`

3 giờ trước (20:28)

\(\dfrac{5}{7}\)\(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{5}{7}\)\(\dfrac{2}{1}\) = \(\dfrac{10}{7}\)