Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

13 giờ trước (19:37)

em tham khảo ở đây nhé: https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-thi%E1%BA%BFu%20th%E1%BB%91n#:~:text=Kh%C3%B4ng%20c%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%A7%20so%20v%E1%BB%9Bi%20nhu%20c%E1%BA%A7u.

thiếu nhiều so với nhu cầu (nói khái quát)
Hôm kia lúc 17:03

\(a)2,6,14,30,...\)

Quy luật: 

\(2+4=6\)

\(6+4\times2=14\)

\(14+4\times2\times2=30\)

\(b)10,14,18,...\)

Quy luật:

\(10+4=14\)

\(14+4=18\)

 

Hôm kia lúc 18:13

`2,6,14,30,...`

Quy luật :

`1 xx 1 + 2 = 2`

`2 xx 2 + 2 = 6`

`6 xx 2 + 2 = 14`

`14 xx 2 +2 = 30`

`=>` Số trước `xx2 + 2`

__________________________________

`10,14,8,....`

`10 + 4 = 14`

`14 - 4 = 8`

`=>` Số tiếp theo `+ 4` hoặc là ` - 4`

21 tháng 6 lúc 16:34

93

22 tháng 6 lúc 9:42

93

21 tháng 6 lúc 8:39

số có ba chữ số thỏa mãn đề bài có dạng  \(\overline{2ab}\)

trong đó a,b là các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

có 10 cách chọn a 

có 10 cách chọn b

số các số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2 là 10x10 = 100 (số)

kiểm tra lại kết quả bài toán  các số thỏa mãn đề bài là các số thuộc dãy số sau 200, 201, 202 .........299

dãy số trên có số số hạng là (299 - 200) : 1 + 1 = 100 (đúng)

18 tháng 6 lúc 12:02

15 + 2 x X = 29

 2 x X = 29 - 15

2 x  X = 14

X  = 14:2

X = 7

22 - 3 x X = 4

3 x X = 22 - 4 

3x X = 18

X = 18 : 3

X = 6

8 + X x 4 = 24

X x 4 = 24 - 8

X x 4 = 16

X = 16: 4

X = 4

15  - X : 2 = 11

X : 2 = 15 - 11

X : 2 = 4

X = 4 x 2 

X = 8

5 + 5 : X = 10

5: X = 10 - 5

5: X = 5

X = 5: 5 

X = 1

3 x X + 12 = 24

3 x X = 24 - 12

3 x X = 12

X = 12: 3

X = 4

X : 4 - 2  = 14

X : 4 = 14 + 2

X : 4 = 16

X = 16 x 4 

X = 64

 

 

17 tháng 6 lúc 21:54

x : 36 = 6 

x        = 6 x 36 

x        = 216

17 tháng 6 lúc 22:04

x : 36 = 6 

       x = 6 x 36 

       x = 216

17 tháng 6 lúc 21:47

x=28x7

x=196

Áp dụng công thức tìm số bị chia nhé. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

17 tháng 6 lúc 21:56

x : 7 = 28 

x      = 28 x 7

x      = 195

17 tháng 6 lúc 21:45

x=15x3

x=45 em nhé hok tốt nha

17 tháng 6 lúc 21:46

x:15=3

x=3x15

x=45

Áp dụng công thức tìm số bị chia nhé. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

18 tháng 6 lúc 10:58

Hello, my name is Han. I'm ten years old. This is my family.  This is my father. He's forty years old. He's fat and tall. he is a worker. This is my mother. She's forty years old too. She is slim. She's a tailors. And this is my sister. She's eight years old and younger than me. My family is alway happy. I love my family so much.
"Tick cho chị nhé"
☘~ Học tốt ~☘

20 tháng 6 lúc 7:53

Hello,my name is Peter.Today,i want to talk about my family.There are 5 people in my family.This is my father,he's 40 years old.This is my mother,she's 38 years old.This is my sister,she's 8 years old.This is my brother,he's 2 years old.And me,i am 11 years old.My family always happy.I love my family.

🍀~ Học tốt ~🍀

15 tháng 6 lúc 15:52

?

15 tháng 6 lúc 16:29

Trong chuồng có số chân bò là : 16 : 4 = 4 ( con bò )

                                                               Đáp số; 4 con bò .