Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (22:31)

ai làm được mình tick

4 giờ trước (22:52)

d

5 giờ trước (22:14)

x*1+x*0.5+x*0.25+x*0.125=3793,125

x*[1+0.5+0.25+0.125]=3793,125

x*1.875=3793,125

x=3793.125:1.875

x=2023

6 giờ trước (21:02)

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

294 : 6 = 49(cm2)

Ta có: 49 = 7 x 7 

Vậy cạnh của hình lập phương lớn là 7 cm

Phải xếp số hình lập phương nhỏ là:

7 x 7 x 7 = 343(hình)

Đ/S: 343 hình

Chúc bạn học tốt

 

6 giờ trước (21:26)

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

294 : 6 = 49(cm2)

Ta có: 49 = 7 x 7 

Vậy cạnh của hình lập phương lớn là 7 cm

Phải xếp số hình lập phương nhỏ là:

7 x 7 x 7 = 343(hình)

Đ/S: 343 hình

8 giờ trước (19:34)

Thể tích của bể là:

     7,5x5x7=26,25 (dm3)

Đổi: 26,25 dm3=26,25 lít

Hiện tại trong bể đã có số lít nước là:

     26,25x80:100=21 (lít)

Phải đổ thêm số lít nước thì bể đầy là:

     26,25-21=5,25 (lít)

          Đáp số: 5,25 lít nước

8 giờ trước (19:23)

?

6 giờ trước (20:56)

?