Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

9 giờ trước (22:50)

`(x-3)(2y-4)=0`

`=>{(x-3=0),(2y-4=0):}`

`=>{(x=3),(2y=4):}`

`=>{(x=3),(y=2):}`  (t/m `x,y in ZZ`)

Vậy `(x;y)=(3;2)`

9 giờ trước (22:55)

TL:
a,    (x-3)(2y-4)=0
  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\2y-4=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\2y=4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\y=2\end{matrix}\right.\)
Vậy x=2 ;x=3
HT!~!

⇔ 1999 + \(\overline{19a8}\) ⋮ 1997

⇔ 1999 + 1908 + 10a ⋮ 1997

⇔ 1997 + 2+ 1997 - 89 + 10a ⋮ 1997

⇔            10a - 87 ⋮ 1997

vì là chữ số thuộc hàng chục nên 0 ≤ a ≤ 9

⇔ -87 ≤ 10a - 87 ≤ 10x 9 - 87 = 3

vậy 10a - 87 không chia hết cho 1997

⇔ 1999 + \(\overline{19a8}\) không chia hết cho 1997 với mọi a ϵ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

hay không có giá trị nào của a thỏa mãn đề bài

 

11 giờ trước (21:03)

so sánh hã bạn?

11 giờ trước (21:22)

hello

 

15 giờ trước (16:30)

`x - ( 5/4 - 7/5) = 9/20`

`x- (-3)/20 = 9/20`

`x + 3/20  = 9/30`

`x = 9/30 - 3/20`

`x=6/20`

`x= 3/10`

__________________________

`9-x = 8/7 - (-7/8)`

`9 - x = 8/7 + 7/8`

`9 - x= 113/56`

`x = 9 - 113/56`

`x= 391/56`

15 giờ trước (16:31)

= x - ( -3/20) = 9/20

= x= 9/20 + ( -3/20)

= x=3/10

___________________________________

= 9-x=113/56

= x=9- 113/56

= x=391/56

16 giờ trước (15:55)

be=> are

16 giờ trước (15:56)

are

16 giờ trước (15:41)

`-1,2+(-0,8)+0,25+5,75-2021`

`=[-1,2+(-0,8)]+(0,25+5,75)-2021`

`=-2+6-2021`

`=4-2021=-2017`

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

`17/11-(6/5-16/11)+26/5`

`=17/11-6/5+16/11+26/5`

`=(17/11+16/11)+(-6/5+26/5)`

`=33/11+20/5`

`=3+4=9`

17 giờ trước (15:25)

24 x 8= 24x( 23)3 = 213

17 giờ trước (15:26)

`2^4 .8^3`

`=2^4 .(2^3)^3`

`=2^4 .2^9`

`=2^[4+9]=2^13`

21 giờ trước (10:39)

\(\left(x-2\right)^2=1\\ \left(x-2\right)^2=1^2\\ x-2=1\\ x=3\)

21 giờ trước (10:41)

\(\left(x-2\right)^2=1\)

\(\left[{}\begin{matrix}x-2=1\\x-2=-1\end{matrix}\right.\)

21 giờ trước (10:36)

 a, ( x - \(\dfrac{1}{2}\))0 = 0 ⇔ x - 1/2 = 0 ⇒ x =1/2

b, (x - 2)2 = 1 ⇒ x - 2 = 1 hoặc x -2 = -1

x -2 = 1 ⇒ x = 2 + 1 = 3

x - 2 = -1 ⇒ x = 2 - 1 = 1

vậy x ϵ {1; 3}

c, (2x - 1 )3 = - 8 ⇒ (2x - 1)3 = (-2)3 ⇒ 2x - 1 = -2

⇒ 2x = 1 - 2 = -1⇒ x = -1/2

d, (x + \(\dfrac{1}{2}\))2 = \(\dfrac{1}{16}\) ⇒ ( x+ \(\dfrac{1}{2}\))2  =( \(\dfrac{1}{4}\))2

                                x + \(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{1}{4}\) hoặc x + \(\dfrac{1}{2}\) = - \(\dfrac{1}{4}\)

x + \(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{1}{4}\)  ⇒ x = \(\dfrac{1}{4}\)-  \(\dfrac{1}{2}\)\(\dfrac{-1}{4}\)

x + \(\dfrac{1}{2}\) = - \(\dfrac{1}{4}\) ⇒  x = -\(\dfrac{1}{2}\) - \(\dfrac{1}{4}\) = \(\dfrac{-3}{4}\)

vậy x ϵ {-\(\dfrac{3}{4}\), - \(\dfrac{1}{4}\)}