Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 giờ trước (21:47)

a) (x+1)/2=(x-1)/3

=> 3(x+1)=2(x-1)

<=>3x+3=2x-2

<=>x=-5

b) (x+2)/2=8/(x+2)

=>(x+2)^2=16

=> x+2=4 hoặc x+2=-4

=> x=2 hoặc x=-6

Vậy x\(\in\){2;-6}

4 giờ trước (21:49)

\(\dfrac{x+1}{2}\) = \(\dfrac{x-1}{3}\)

3.(\(x\) + 1) = (\(x\) - 1).\(2\) 

3\(x\) + 3    = 2\(x\) - 2

3\(x\) - 2\(x\)  = -3 - 2

      \(x\)     = - 5

\(\dfrac{x+2}{2}\) = \(\dfrac{8}{x+2}\)

(\(x\) + 2)2 = 8.2

(\(x\) + 2)2 = 16

\(\left[{}\begin{matrix}x+2=-4\\x+2=4\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}x=-6\\x=2\end{matrix}\right.\)

 

5 giờ trước (21:41)

a) Xét △ABE và △MBE:

BA=BM(gt)

BE: Cạnh chung

AE=ME (gt)

=> △ABE=△MBE (c.c.c)

b) Xét △ABK và △MBK:

BK:Cạnh chung

BA=BM(gt)

Góc ABK=góc MBK (△ABE=△MBE)

=> △ABK=△MBK (c.g.c)

=> Góc BAK=góc BMK=90o 

=> KM vuông góc với BC

5 giờ trước (21:12)

a)

FeO : Fe hóa trị 2

Fe2O3 : htri 3

b) CO2 

6 giờ trước (20:38)

A=2 

C=4