Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vhth _ new. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vhth _ new CTV

vhth _ new
on lại! thấy nhớ quá

Luyện toán

2 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 342

vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:02:03
vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:55:57

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.27 - Tổng điểm 131

vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:03:44

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.94 - Tổng điểm 556

vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:48:13
vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:54:00
vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 22:56:08
vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:28:27
vhth _ new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:42:09

Điểm thi