Lương Thị Vân Anh

Giới thiệu về bản thân

^ ^

Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi nên mẹ hơn con 32 tuổi

Tuổi con 2 năm trước là ( 48 - 32 ) : 2 = 8 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là 8 + 2 = 10 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là 10 + 32 = 42 ( tuổi )

Từ trang 1 đến trang 9 có ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 trang có 1 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 có ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 trang có 2 chữ số

Từ trang 100 đến trang 500 có ( 500 - 100 ) : 1 + 1 = 401 trang có 3 chữ số

Số chữ số để đánh dấu trang sách là 9 x 1 + 90 x 2 + 401 x 3 = 1392 chữ số

369 x 25 + 369 x 74 + 369

= 369 x 25 + 369 x 74 + 369 x 1

= 369 x ( 25 + 74 + 1 )

= 369 x 100

= 36900

Số dầu lấy ra là 256,8 : 10 = 25,68 ( l )

Số dầu còn lại là 256,8 - 25,68 = 231,12 ( l )

0,125 x 0,4 x 784 x 8 x 0,25

= ( 0,125 x 8 ) x ( 0,4 x 0,25 ) x 784

= 1 x 0,1 x 784

= 78,4

A = 4 + 42 + 43 + 44 + ... + 42022

A = ( 4 + 42 + 43 ) + ( 44 + 45 + 46 ) + ... + ( 42020 + 42021 + 42022 )

A = 4( 1 + 4 + 42 ) + 44( 1 + 4 + 42 ) + ... + 42020( 1 + 4 + 42 ) 

A = 4 . 21 + 44 . 21 + ... + 42020 . 21

A = 21( 4 + 44 + ... + 42020 ) ⋮ 21 vì 21 ⋮ 21

Vậy A ⋮ 21 ⇒ A - 1 không chia hết cho 21

( 15,68 + 1,84 ) x 3,5

= 17,52 x 3,5

= 61,32

24 x 93 + 6 x 68 x 4 - 24 x 61

= 24 x 93 + 24 x 68 - 24 x 61

= 24 x ( 93 + 68 - 61 )

= 24 x 100

= 2400

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

Số bé lẻ nhất có 2 chữ số là 11

Số bé là ( 999 - 11 ) : 2 = 494

Số lớn là 494 + 11 = 505