Lương Thị Vân Anh

Giới thiệu về bản thân

^ ^
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ta có 3m + 2022

Nếu m = 0 ⇒ 3+ 2022 = 2023 

Mà số chính phương không có chữ số tận cùng là 3 ( loại )

Nếu m ≥ 1 ⇒ 3m + 2022 chia 3 dư 2 ( 3m ⋮ 3; 2022 chia 3 dư 2 )

Mà số chính phương chia 3 chỉ dư 0 hoặc 1 ( loại )

Vậy không có số tự nhiên nào thỏa mãn 3m + 2022 là số chính phương

5x + 1 + 5x + 2 = 150 

⇒ 5x . ( 51 + 52 ) = 150

⇒ 5x . 30 = 150

⇒ 5x = 150 : 30 = 5 = 51

Vậy x = 1

a) Ta có 2x + 2x + 1 + 2x + 2 = 56

⇒ 2x ( 1 + 21 + 22 ) = 56

⇒ 2x . 7 = 56

⇒ 2x = 56 : 7 = 8 = 23

Vậy x = 3

b) Ta có 3x + 3x + 2 + 3x + 3 = 111

⇒ 3x ( 1 + 32 + 33 ) = 111

⇒ 3x . 37 = 111

⇒ 3x = 111 : 37 = 3 = 31

Vậy x = 1

( 5x - 9 ) . 7 + 3 = 80

( 5x - 9 ) . 7 = 80 - 3 = 77

5x - 9 = 77 : 7 = 11

5x = 11 + 9 = 20

x = 20 : 5 = 4

Ta có A = 105 - 56 = 55( 25 - 5) = 55 . 27 

A ⋮ 27 vì 27 ⋮ 27

Vậy A ⋮ 27

Ta có ( x - 3 )2 + ( y - 4 )2 + ( x2 - xz )2020 = 0

Vì ( x - 3 )2 ≥ 0 với ∀x

    ( y - 4 )2 ≥ 0 với ∀y

    ( x2 - xz )2020 ≥ 0 với ∀x; ∀z

⇒ ( x - 3 )2 + ( y - 4 )2 + ( x2 - xz )2020 ≥ 0

Dấu " = " xảy ra khi

\(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-3\right)^2=0\\\left(y-4\right)^2=0\\\left(x^2-xz\right)^{2020}=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-3=0\\y-4=0\\x^2-xz=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=4\\z=3\end{matrix}\right.\)

Vậy x = 3; y = 4; z = 3

a) Ta có C = 1 + 4 + 4+ ... + 46

              4C = 4( 1 + 4 + 4+ ... + 46 )

                    = 4 + 42 + 43 + ... + 47

b) Ta có C = 1 + 4 + 4+ ... + 46

              4C = 4 + 42 + 43 + ... + 47

⇒ 4C - C = ( 4 + 42 + 43 + ... + 47 ) - ( 1 + 4 + 4+ ... + 46 )

⇒ 3C = 4 + 42 + 43 + ... + 47 - 1 - 4 - 42 - ... - 46

⇒ 3C = 47 - 1

⇒ C = \(\dfrac{4^7-1}{3}\) ( đpcm )

Ta có 21 + 2+ 2+ 2+ ... + 22019

        = ( 21 + 2+ 2+ 2) + ( 25 + 2+ 27 + 28 ) + ... + ( 22016 + 22017 + 22018 + 22019 )

        = 21( 1 + 21 + 22 + 23 ) + 25( 1 + 21 + 22 + 23 ) + ... + 22016( 1 + 21 + 22 + 23 ) 

        = 21 . 15 + 25 . 15 + ... + 22016 . 15

        = [ 15( 21 + 25 + ... + 22016 )] ⋮ 3 vì 15 ⋮ 3

Vậy ( 21 + 2+ 2+ 2+ ... + 22019 ) ⋮ 3

\(\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{11}\cdot\dfrac{1}{7}-\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{14}{11}\)

\(=\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{1}{11}-\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{14}{11}\)

\(=\dfrac{5}{7}\cdot\left(\dfrac{6}{11}+\dfrac{1}{11}-\dfrac{14}{11}\right)\)

\(=\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-7}{11}=\dfrac{-5}{11}\)

36% của 175 là : 175 : 100 x 36 = 63