Lương Thị Vân Anh

Giới thiệu về bản thân

^ ^
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số bé nhất chó 3 chữ số khác nhau là 102

Vì gấp đôi số bé được số lớn nên số lớn gấp đôi số bé

Ta có sơ đồ

Số bé  !___!
Số lớn !___!___! ( ngoặc tổng là 102 nha )

Số bé là 102 : ( 1 + 2 ) = 34

Số lớn là 34 x 2 = 68

Ta có C = \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+...+\dfrac{1}{2^{20}}\)

2C = 1 + \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+...+\dfrac{1}{2^{19}}\)

2C - C = ( 1 + \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+...+\dfrac{1}{2^{19}}\) ) - ( \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+...+\dfrac{1}{2^{20}}\) )

C = 1 - \(\dfrac{1}{2^{20}}=\dfrac{2^{20}-1}{2^{20}}\)

1 giờ 46 phút = \(\dfrac{53}{30}\) giờ

14,5 - 30,48 : y = 5,3 - 2,8

14,5 - 30,48 : y = 2,5

30,48 : y = 14,5 - 2,5 = 12

y = 30,48 : 12 = 2,54

15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường xe tải đi được trong 15 phút đầu là 0,25 x 64 = 16 ( km )

24 phút = 0,4 giờ

Quãng đường xe tải đi được trong 24 phút sau là 0,4 x 77 = 30,8 ( km )

Quãng đường xe tải đi được là 16 + 30,8 = 46,8 ( km )

Nếu không nghỉ dọc đường, ô tô đến B lúc 10 giờ 50 phút - 20 phút = 10 giờ 30 phút

Nếu không nghỉ dọc đường, thời gian ô tô đi từ A đến B là 10 giờ 30 phút - 7 giờ = 3 giờ 30 phút

 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Quãng đường AB là 44 x 3,5 = 154 ( km )

Thời gian máy bay bay từ A đến B là 1260 : 840 = 1,5 ( giờ )

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Máy bay cất cánh lúc 10 giờ 15 phút - 1 giờ 30 phút = 8 giờ 45 phút

7 x 4 + 7 x 8 + 7

= 7 x 4 + 7 x 8 + 7 x 1

= 7 x ( 4 + 8 + 1 )

= 7 x 13

= 91

Úi

2A = 3 - \(\dfrac{1}{729}=\dfrac{2186}{729}\) 

A = \(\dfrac{2186}{729}:2=\dfrac{1093}{729}\)

Đặt A = \(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{81}+\dfrac{1}{243}+\dfrac{1}{729}\)

3A = 3 + 1 + \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{81}+\dfrac{1}{243}\)

3A - A = ( 3 + 1 + \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{81}+\dfrac{1}{243}\) ) - ( \(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{81}+\dfrac{1}{243}+\dfrac{1}{729}\) )

2A = 3 - \(\dfrac{1}{729}=\dfrac{728}{729}\)

A = \(\dfrac{728}{729}:2=\dfrac{364}{729}\)