Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 20:24

`x:14=12,5`

`=>x=12,5xx14`

`=>x=175`

19 tháng 3 2023 lúc 20:24

\(x:14=12,5\)
\(x=12,5\times14\)
\(x=175\)
#DatNe

4 tháng 8 2016 lúc 22:17

[(14.x-25):5].12=108

=> (14.x-25):5=9

=> 14.x-25=45

=> 14.x=70

=> x=5 

4 tháng 8 2016 lúc 22:19

[(14.x-25):5].12=108

(14.x-25):5=108:12=9

14.x-25=9.5=45

14.x=45+25=70

x=70:14

x=5

7 tháng 9 2018 lúc 21:18

tính trừ bt nha bạn vế thương thì cũng tĩnh ra xong mới tính nha

7 tháng 10 2023 lúc 8:36

a, \(x\) + \(\dfrac{1}{4}\) - \(\dfrac{3}{8}\) = \(\dfrac{7}{12}\)

    \(x\) - \(\dfrac{1}{8}\) = \(\dfrac{7}{12}\)

    \(x\)       = \(\dfrac{7}{12}\) + \(\dfrac{1}{8}\)

     \(x\)      = \(\dfrac{17}{24}\)

    

18 tháng 6 2019 lúc 18:21

mong moi nguoi giup em can gap lam huhu

2 tháng 5 2019 lúc 20:32

5 ngày 14 giờ : 4 = 134 giờ : 4 = 33,5 giờ

Tìm x:

X x 3 - 12 = 26

X x 3        = 26 + 12

X x 3        = 38

X              = 38 : 3

X              = 12,66

2 tháng 5 2019 lúc 20:37

1) 5 ngày 14 giờ : 4 

= 134 giờ : 4 = 33,5 giờ

2) \(x\times3-12=26\)

\(x\times3=26+12\)

\(x\times3=38\)

\(x=38\div3\)

\(x=\approx12,67\)

8 tháng 7 2017 lúc 12:17

a) 4 × (5 - x) = x

20 - 4x = x

x + 4x = 20

5x = 20

x = 20 : 5

x = 4

b) 1/2 (x - 14) = 2

x - 14 = 2 : 1/2

x - 14 = 4

x = 4 +14

x = 18

c) 18/13 + 3 × x = 3

3x = 3 - 18/13 

3x = 21/13

x = 21/13 : 3

x = 7/13

d) đề khó hiểu

7 tháng 11 2021 lúc 21:45

Mình học lớp 5 rất là lâu rồi nhưng chưa thấy bài này bao giờ . Bạn học trường nào đấy ?

27 tháng 11 2016 lúc 18:34

1 x 3 x 5 + 2 x 6  x 10 + 4 x 12 x 20

=15 + 120 + 960 

= 135 + 960 

=1095 

 1 x5 x 7 + 2 x 10 x 14 + 4 x 20 x 28

=35 + 280 + 2240 

= 2555

k nha 

28 tháng 7 2017 lúc 16:15

????????????????????????????????????????????