Ngô Hải Nam

Giới thiệu về bản thân

cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều=))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

`2:x-1/3=2/5`

`=>2:x=2/5+1/3`

`=>2:x=6/15+5/15`

`=>2:x=11/15`

`=>x=2:11/15`

\(\Rightarrow x=2\times\dfrac{15}{11}\)

`=>x=30/11`

đổi 24cm=0,24m

độ dài đường chéo còn lại là

`360:0,24xx2=3000(m)`

đề bài là gì vậy ạ?

3 thể là lỏng, đá, khí

\(x\in\left\{-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\right\}\)

\(=>\left[{}\begin{matrix}2x-3=7\\2x-3=-7\end{matrix}\right.\left[{}\begin{matrix}2x=7+3\\2x=-7+3\end{matrix}\right.\left[{}\begin{matrix}2x=10\\2x=-4\end{matrix}\right.\left[{}\begin{matrix}x=10:2\\x=-4:2\end{matrix}\right.\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-2\end{matrix}\right.\)

\(x:38=1532\\ x=1532\cdot38\\ x=58216\)