Lê Michael

Giới thiệu về bản thân

Không nhận kết bạn từ kết kì ai.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất `?cm`

Viết thêm số mấy vậy bạn?

\(15.\dfrac{4}{25}=\dfrac{15.4}{25}=\dfrac{60}{25}=\dfrac{12}{5}\)

Khoảng cách : `10`

Số hạng :

`(100-10) : 10 + 1 = 10(số-hạng)`

Tổng :

`(100 + 10).10 : 2 = 550`

____________________________

Khoảng cách : `2`

Só hạng :

`(200-2):2 +1 = 100(só-hạng)`

Tổng :

`(200+2) . 100 : 2 = 10100`

\(\dfrac{5}{6}+\dfrac{3}{4}+2=\dfrac{5.2}{6.2}+\dfrac{3.3}{4.2}+\dfrac{2.12}{1.12}=\dfrac{10}{12}+\dfrac{9}{12}+\dfrac{24}{12}=\dfrac{10+9+24}{12}=\dfrac{43}{12}\)

Bài `1` thiếu đề nhé bạn!

`21/35+18/45=3/5+2/5=(3+2)/5=5/5=1`