Komuro Tairoku

Giới thiệu về bản thân

#DatNe https://hoc24.vn/vip/14978693035204
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a/Diện tích kính để làm bể cá:
\(8,4\times8,4\times5=352,8\left(dm^2\right)\)
b/Thể tích nước nếu đổ đầy bể cá đó:
\(8,4\times8,4\times8,4=592,704\left(dm^3\right)=592,704\left(l\right)\)

\(\dfrac{8}{9}\times\dfrac{7}{18}=\dfrac{56}{162}=\dfrac{28}{81}\)

\(6-x=\dfrac{9}{4}-\dfrac{7}{8}\)
\(6-x=\dfrac{18}{8}-\dfrac{7}{8}\)
\(6-x=\dfrac{11}{8}\)
\(x=6-\dfrac{11}{8}\)
\(x=\dfrac{48}{8}-\dfrac{11}{8}\)
\(x=\dfrac{37}{8}\)
#DatNe

\(1\dfrac{2}{3}\)giờ > \(100,5\) giây
\(\dfrac{1}{12}\)tuần = \(840\) phút
Giải thích:
\(1\dfrac{2}{3}\) giờ = 100 phút = 6000 giây > 100,5 giây
\(\dfrac{1}{12}\)tuần = \(\dfrac{7}{12}\) ngày = \(14\) giờ = \(840\) phút
#DatNe

\(\dfrac{9}{4}\times\dfrac{15}{11}+\dfrac{3}{4}:\dfrac{11}{7}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times3\times\dfrac{15}{11}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{7}{11}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{45}{11}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{7}{11}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times\left(\dfrac{45}{11}+\dfrac{7}{11}-\dfrac{8}{11}\right)\)
\(=\dfrac{3}{4}\times4\)
\(=3\)

Chiều cao mảnh vườn:
\(12\times\dfrac{2}{3}=8\left(m\right)\)
Diện tích mảnh vườn:
\(12\times8=96\left(m^2\right)\)
#DatNe

a/Độ dài quãng đường AB:
\(50\times2=100\left(km\right)\)
b/Vận tốc của xe máy:
\(50\times40:100=20\)(km/giờ)
Thời gian để xe máy đi từ A đến B:
\(100:20=5\)(giờ)
#DatNe

Tổng của số đó với 26:
\(45+26=71\)
Số đó là:
\(71-26=45\)
Hiệu của số đó với 26:
\(45-26=19\)
#DatNe

\(1\dfrac{1}{4}\)\(=1,25=125\%\)
\(1\dfrac{15}{8}=1+1,875=2,875=287,5\%\)
#DatNe

\(\dfrac{11}{34}+\dfrac{5}{23}+\dfrac{23}{34}+\dfrac{18}{23}\)
\(=\left(\dfrac{11}{34}+\dfrac{23}{34}\right)+\left(\dfrac{5}{23}+\dfrac{18}{23}\right)\)
\(=1+1\)
\(=2\)
#DatNe