Komuro Tairoku

Giới thiệu về bản thân

Follow: https://hoc24.vn/vip/14978693035204
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Gọi hai số lẻ liên tiếp cần tìm lần lượt là x và x + 2
Theo đề bài, ta có:
\(x+x+2=20\)
\(\left(x+x\right)+2=20\)
\(2\times x=20-2\)
\(2\times x=18\)
\(x=18:2\)
\(=9\)
Vậy hai số lẻ liên tiếp cần tìm đó là 9 và 11
#Kễnh

Bán kính hình tròn:
\(37,68:3,14=12\left(cm\right)\)
Diện tích hình tròn:
\(12\times12\times3,14=452,16\left(cm^2\right)\)
Đáp số: 452,16 cm2
#Kễnh

Hiệu số phần bằng nhau:
\(7-4=3\)(phần)
Đoàn thứ nhất chở số bao là:
\(2148:3\times4=2864\)(bao)
Đoàn thứ hai chở số bao là:
\(2864+2148=5012\)(bao)
Đáp số: ...
#kễnh

Số túi bác Lê đóng được là:
\(84:5=16\)(túi) và còn thừa 4 kg
Đáp số: 16 túi và còn thừa 4 kg
#kễnh

Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là:
\(19,8\times1000000=19800000\left(cm\right)=198\left(km\right)\)
Đáp số: 198 km
#kễnh

Chiều dài hình chữ nhật:
\(36:\dfrac{3}{5}=60\left(cm\right)\)
Độ dài của sợi dây đó:
\(\left(36+60\right)\times2=192\left(cm\right)\)
Đáp số: 192 cm
#kễnh

Chiều cao của hình bình hành:
\(\dfrac{5}{8}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{5}{12}\left(m\right)\)
Đáp số:...
#DarkPegasus

\(\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{7.10}+\dfrac{1}{10.13}+...+\dfrac{1}{25.28}\)
\(=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{3}{4.7}+\dfrac{3}{7.10}+\dfrac{3}{10.13}+...+\dfrac{3}{25.28}\right)\)
\(=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{13}+...+\dfrac{1}{25}-\dfrac{1}{28}\right)\)
\(=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{28}\right)\)
\(=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3}{14}\)
\(=\dfrac{1}{14}\)
#NoSimp

Tổng số phần bằng nhau:
1 + 3 = 4 (phần)
Tuổi của mẹ hiện nay:
56 : 4 x 3 = 42 (tuổi)
Tuổi của con hiện nay:
42 : 3 = 14 (tuổi)

\(D=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+...+\dfrac{1}{2^9}\)
\(\Rightarrow2D=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+...+\dfrac{1}{2^8}\)
\(\Rightarrow2D-D=\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+...+\dfrac{1}{2^8}\right)-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+...+\dfrac{1}{2^9}\right)\)
\(\Rightarrow D=1-\dfrac{1}{2^9}\)