K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

12 + 13 + 14 + 15 - 16 - 17 - 18 - 19

= (12 - 16) + (13 - 17) + (14 - 18) + (15 - 19)

= (-4) + (-4) + (-4) + (-4)

= (-4) x 4 = -16

12 + 13 + 14 + 15 - 16 -17 - 18 - 19

= [ 12 + ( -19 ) ] + [ 13 + ( -18 ) ] + [ 14 + ( -17 ) ] + [ 15 + ( -16 ) ]

= ( - 7) + ( - 5) + ( - 3) + ( - 1)

= [  ( - 7) + ( - 1) ] + [ ( - 5) + ( - 3) ]

= ( - 8 ) + ( - 8 ) 

= -16

8 tháng 10 2019

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

27 tháng 12 2015

a/ 234 - 117 + (-100) + (-234) = 234 + (-234) - 117 + (-100) = -217

b/ -927 + 1421 + 939 + (-1421) = 1421 + (-1421) - 927 + 939 = 12

c/ 11 - 12 + 13 - 14 + 15 -16 + 17 - 18 + 19 - 20

   = (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5

d/ 101 - 102 - (-103) - 104 - (-105) - 106 - (-107) - 108 - (-109) -110

  = (101 - 102) - [( -103) + 104] - [ (-105) + 106] - [(-107) + 108]  - [(-109) + 110]

  = (-1) - 1 - 1 - 1 - 1 = -5

2 tháng 12 2015

11-12+13-14+15-16+17-18+19-20
=11-11-1+13-13-1+14-14-1+15-15-1+16-16-1+17-17-1+18-18-1+19-19-1
= -1*((20-11+1)/2)
=-5
tick mk nha pn

2 tháng 12 2015

=(11+19)-(12+18)+(13+17)-(14+16)+15-20

=30-30+30-30+15-20=-5

17 tháng 11 2021

\(a)\)Ta tách thành 2 vế của phép tính ra thành:

\(\left(5+7+9+11+13+15+17\right)+\left(3+8+13+18+23+28\right)\)

Ta gọi dãy \(\left(5+7+9+11+13+15+17\right)\)là \(S_1\)

\(\left(3+8+13+18+23+28\right)\) là dãy \(S_2\)

- Số số hạng của dãy \(S_1\)là:

\(\left(17-5\right)\div2+1=7\)( số hạng )

Tổng của dãy \(S_1\)là:

\(\left(17+5\right)\times7\div2=77\)

- Số số hạng của dãy \(S_2\)là:\(\left(3+8+13+18+23+28\right)\)

\(\left(28-3\right)\div5+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy \(S_2\)là:

\(\left(28+3\right)\times6\div2=93\)

Tổng của dãy \(S_1\)và \(S_2\)là:

\(77+93=170\)

Đáp số: \(170\)

17 tháng 11 2021

\(b)\)Ta ghép thành 2 vế của phép tính ra thành:

\(\left(4+7+10+13+16+19\right)+\left(5+9+13+17+21+25\right)\)

Ta gọi dãy \(\left(4+7+10+13+16+19\right)\)là \(S_1\)

\(\left(5+9+13+17+21+25\right)\)là \(S_2\)

- Số số hạng của dãy số \(S_1\)

\(\left(19-4\right)\div3+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy số \(S_1\)là:

\(\left(19+4\right)\times6\div2=69\)

- Số số hạng của dãy \(S_2\)là:\(\left(5+9+13+17+21+25\right)\)

\(\left(25-5\right)\div4+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy số \(S_2\)là:

\(\left(25+5\right)\times6\div2=90\)

Tổng của dãy \(S_1\)  và \(S_2\)là:

\(69+90=159\)

Đáp số: \(159\)

2 tháng 2 2019

e

, 11-12 +13-14 +15-16 +17-18+19-20

= (11-12) +(13-14) +(15-16) +(17-18) +(19-2)

= - 1 . 4 + (19-2)

= 4 + 17

= 21

2 tháng 2 2019

e,-5

f,-200

a. ( 23 - 21) + ( 19 - 17) + ( 15 - 13) + ( 11 - 9) + ( 7 - 5) + ( 3 - 1) 

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

= 2 x 6

= 12

b. ( 24 - 22 ) + ( 20 - 18 ) + ( 16 - 14 ) + ( 12 - 10) + ( 8 - 6 ) + ( 4 - 2) 

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

= 2 x 6 

= 12

15 tháng 11 2023

   11 - 12 + 13  - 14  + 15 - 16 + 17 - 18 + 19  -20

= (11 + 19) - (12 + 18) + (13 + 17) - (14 + 16) - (20 - 15)

= 30 - 30 + 30 -  30 - 5

= 0 + 0 - 5

= - 5 

15 tháng 11 2023

11-12+13-14+15-16+17-18+19-20

=(11+19)-(12+18)+(13+17)-(14+16)-(20-15)

=30-30+30-30-5

=0+0-5

=5

24 tháng 6 2021

a. 11 + 12 + 13 +14+15+16+17+18+19

= ( 11 + 19 ) + ( 12 + 18 ) + ( 13 + 17 ) + ( 14 + 16 ) + 15

= 30 +  30 + 30 + 30 + 15

= 120 + 15

= 132

b .  1+2+3+4+5+................+99+100

Dãy trên có tất cả số số hạng là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số )

Tổng của dãy số trên là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Phần c và phần d bạn làm như phần b

Công thức tính số số hạng : ( số lớn - số bé ) : khoảng cách + 1

Công thức tính tổng : ( số lớn + số bé ) x số số hạng : 2

Hok tốt

24 tháng 6 2021

Phần a bạn sửa đáp án cuối cùng là 135 nhé

Mk đánh máy nhầm

Hok tốt