Đoàn Trần Quỳnh Hương

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Diện tích căn phòng là: 24 x 12 = 288 m vuông 

Diện tích 1 viên gạch là: 0,2 x 0,2 = 0,04 m vuông 

Số viên gạch cần là: 288 : 0,04 = 7200 viên gạch 

\(=\dfrac{135.1420+4,5.3.10.78}{\left(3+27\right).9:2}\)

\(=\dfrac{135.1420+135.78}{30.9:2}\)

\(=\dfrac{135.\left(1420+78\right)}{135}\)

\(=1498\)

\(tan30=\dfrac{AB}{AC}\)

\(AB=5.tan30\)

\(D\)

TH1: Số điểm được thêm là :

10 x 3 = 30 điểm

Để được điểm trung bình là 8 thì số điểm phải bù vào cho các bài đã kiểm tra là :

30 – 8 = 6 (điểm )

TH2: Số điểm được thêm là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm trung bình là 15/2 thì số diểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tra thì cần:

9x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra từ 15/2 lên 8 thì số điểm phải tăng thêm là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài kiểm tra bạn Tâm đã làm là:

3 : 15/ 2 = 6 bài

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2 x 2= 45 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

45 : ( 2 + 7) x 2= 10 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

45 - 10 = 35 tuổi

 

Gọi số trứng bán được trong 3 ngày là x 

Ngày đầu bán được: \(\dfrac{1}{3}x+3\)

Ngày thứ hai bán được: \(\dfrac{1}{3}x+4\)

Ngày thứ ba bán được: \(\dfrac{2}{3}.\left(\dfrac{1}{3}x+3\right)\)\(=\dfrac{2}{9}x+2\)

Vậy tổng 3 ngày bán được: \(\dfrac{1}{3}x+3+\dfrac{1}{3}x+4+\dfrac{2}{9}x+2=x\)

\(\dfrac{8}{9}x+9=x\)

\(9=\dfrac{1}{9}x\)

\(x=81\) quả 

Vậy tổng số trứng bán được là 81 quả 

Ngày đầu bán được là: \(\dfrac{1}{3}.81+3=30\) quả

Ngày thứ hai bán được là: \(\dfrac{1}{3}.81+4=31\) quả 

Ngày thứ ba bán được là: \(\dfrac{2}{3}.30=20\) quả

159 x 2 x 72 + 159 x 56 

= 159 x ( 144 + 56 ) 

= 159 x 200 

= 31800

\(y:\left(2+3\right)=15\)

\(y:5=15\)

\(y=15.5=75\)

\(\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{3}{7}\)

\(\dfrac{3}{x}=\dfrac{31}{56}\)

x= \(\dfrac{168}{31}\)