K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

a. ( 23 - 21) + ( 19 - 17) + ( 15 - 13) + ( 11 - 9) + ( 7 - 5) + ( 3 - 1) 

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

= 2 x 6

= 12

b. ( 24 - 22 ) + ( 20 - 18 ) + ( 16 - 14 ) + ( 12 - 10) + ( 8 - 6 ) + ( 4 - 2) 

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

= 2 x 6 

= 12

22 tháng 12 2021

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 +15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30-50-53=362

22 tháng 12 2021
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 +15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30-50-53=362
24 tháng 1 2022

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55\)

\(11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155\)

19 tháng 2 2023

=55

=155

=438

Tích cho mình đi

 

1 tháng 11 2016

= 12351491

tk nha đúng 100% luôn

1 tháng 11 2016

12346057

9 tháng 6 2021

wow! mù mắt. Ido tính toán có khác!

9 tháng 6 2021

C2:(32+1)x32:2=528

bạn tính thử xem đúng đấy.

22 tháng 8 2019

lớp 1 mà cậu

22 tháng 8 2019

4.24.52-(33.18+33.12)

=4.24.25-[27.(18+12)]

=(4.25).24-[27.30]

=100.24-810

=2400-810

=1590

7 tháng 1 2022

câu nầy hơn khó nên mình ko giải đc bạn đợ mình giải đã

13 tháng 2

1) 2763 + 152 = 2951

2)(-7) + (-14) = -21

 

LM
Lê Minh Vũ
CTVHS VIP
17 tháng 11 2021

\(a)\)Ta tách thành 2 vế của phép tính ra thành:

\(\left(5+7+9+11+13+15+17\right)+\left(3+8+13+18+23+28\right)\)

Ta gọi dãy \(\left(5+7+9+11+13+15+17\right)\)là \(S_1\)

\(\left(3+8+13+18+23+28\right)\) là dãy \(S_2\)

- Số số hạng của dãy \(S_1\)là:

\(\left(17-5\right)\div2+1=7\)( số hạng )

Tổng của dãy \(S_1\)là:

\(\left(17+5\right)\times7\div2=77\)

- Số số hạng của dãy \(S_2\)là:\(\left(3+8+13+18+23+28\right)\)

\(\left(28-3\right)\div5+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy \(S_2\)là:

\(\left(28+3\right)\times6\div2=93\)

Tổng của dãy \(S_1\)và \(S_2\)là:

\(77+93=170\)

Đáp số: \(170\)

LM
Lê Minh Vũ
CTVHS VIP
17 tháng 11 2021

\(b)\)Ta ghép thành 2 vế của phép tính ra thành:

\(\left(4+7+10+13+16+19\right)+\left(5+9+13+17+21+25\right)\)

Ta gọi dãy \(\left(4+7+10+13+16+19\right)\)là \(S_1\)

\(\left(5+9+13+17+21+25\right)\)là \(S_2\)

- Số số hạng của dãy số \(S_1\)

\(\left(19-4\right)\div3+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy số \(S_1\)là:

\(\left(19+4\right)\times6\div2=69\)

- Số số hạng của dãy \(S_2\)là:\(\left(5+9+13+17+21+25\right)\)

\(\left(25-5\right)\div4+1=6\)( số hạng )

Tổng của dãy số \(S_2\)là:

\(\left(25+5\right)\times6\div2=90\)

Tổng của dãy \(S_1\)  và \(S_2\)là:

\(69+90=159\)

Đáp số: \(159\)

GH
10 tháng 8 2023

1. 53 = 5.5.5 = 125

2. 27 = 2.2.2.2.2.2.2 = 128

3. 44 = 4.4.4.4 = 256

4. 73 = 7.7.7 = 343

6. 35 = 243

7. 26 =  64

8. 34 =  81

9. 83 =  512

11. 132 = 169

12. 112 = 121

13. 142 = 196

14. 152 = 225

16. 172 = 289

17. 182 = 324

18. 192 = 361

19. 202 = 400

21. 104 = 10000

22. 105 = 100000

23. 106 = 1000000

24. 107 = 10000000

10 tháng 8 2023

bạn làm như bạn gia hân là đúng nhé

9 tháng 4 2020

1) 2763 +152 =2915

2) (-7) +(-14) = -21

3) (-35) + (-9) = -44

4) (-5) + (-248) = -253

5) (-23) + 105 = 82

6) 78 + (-123) = -45

7) 23 +(-13) = 10

8) (-23) +13 = -10

9) 26 + (-6) = 20

10) (-75) +50 = -25

11) 80 + (-220) = -140

12) (-23) + (-13) = -36

13) (-26) + (-6) = -32

14) (-75) + (-50) = -125

15) ❏-18❏ + (-12) = -17❏ -12

16)17 + ❏ - 33❏ = 17 -32❏

17) (-20) +❏ - 88❏ = -20 -87❏

18) ❏- 3❏+ ❏5❏ = ❏5❏ -2❏

19)❏-37❏+❏15❏ = ❏15❏ -36❏

20) ❏-37❏+(-❏15❏) = -❏15❏ - 36❏

21) (-❏-32❏) +❏5❏ = ❏5❏ -33❏

22) (-❏-22❏) + (-❏16❏) = -❏16❏ -23❏

23) (-23) +13 +(-17) +57 = 30

24) 14 +6 + (-9) + (-14) = -3

25) (-123 ) +❏-13❏+(-7) = -130-12❏

26) ❏0❏ + ❏45❏ +(-❏-455)❏+❏-796❏ = ❏45❏-❏\(^2\) -1250❏