Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:04

`x xx1/4+x xx1/3=2`

`=> x xx (1/4+1/3)=2`

`=> x xx (3/12+4/12)=2`

`=> x xx 7/12=2`

`=> x=2:7/12`

`=>x=2xx12/7`

`=>x=24/7`

19 tháng 3 lúc 21:11

X x (1/4 +1/3)=2

X x 7/12=2

x= 2 : 7/12

x=24/7

3 tháng 1 2017 lúc 14:20

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + .................... + (x + 9) + (x + 10) = 2015

x + 1 + x + 2 + x + 3 + ....................... + x + 9 + x + 10 = 2015

10x + (1 + 2 + 3 + 4+ .................. + 10) = 2015

Áp dụng công thức tính dãy số vào dãy tổng 2 , ta có :

1 + 2 + 3 + 4 + .............. + 10 = \(\frac{\left[\left(10-1\right):1+1\right].\left(10+1\right)}{2}=\frac{10.11}{2}=5.11=55\)

=> 10x + 55 = 2015 

=> 10x = 2015 - 55

=> 10x = 1960

=> x = 196

3 tháng 1 2017 lúc 14:24

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ( x + 4 ) + ........ + ( x + 9 ) + ( x + 10 ) = 2015

X x 10 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + .......... + 9 + 10 ) = 2015

Từ 1 đến 10 có 10 số hạng

Tổng của dãy số từ 1 đến 10 là:

( 10 + 1 ) x 10 : 2 = 45

Thay vào ta có:

X x 10 + 45 = 2015

X x 10 = 2015 - 45

X x 10 = 1970

       X = 1970 : 10

       X = 197

18 tháng 4 2019 lúc 13:10

Bằng kết quả

14 tháng 2 lúc 17:31

\(a.\left(\dfrac{2}{5}.\dfrac{5}{2}\right).\dfrac{10}{21}=1.\dfrac{10}{21}=\dfrac{10}{21}\)

\(\dfrac{1}{2}.4+\dfrac{3}{4}.4=2+3=5\)

14 tháng 2 lúc 17:34

a tính bằng cách là

( 2/5 x 5/2 ) x 10/21 

= 1 x 10/21 

10/21

b tính bằng cách là

1/2 + ( 3/4 x 4)

=1/2 x 12/4 rút gọn là 1/2 x 3

= 3/2

Bài làm

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x ( 2 + 3 + 4 + 1 )         = 2130

X x           10                    = 2130

X                                      = 2130 : 10

X                                      = 2130

Vậy X = 2130

# Học tốt #

26 tháng 8 2019 lúc 13:12

\(x\times2+x\times3+x\times4+x=2130\)

\(\Rightarrow x\times2+x\times3+x\times4+x\times1=2130\)

\(\Rightarrow x\times\left(2+3+4+1\right)=2130\)

\(\Rightarrow10x=2130\)

\(\Rightarrow x=213\)

~Std well~

#Lâm

11 tháng 9 2021 lúc 17:00

= y x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 450

= y x 45 = 450

y = 10

Nho t ick cho mik

11 tháng 9 2021 lúc 16:59

trình bày cách giải giúp mình ạ!

3 tháng 4 2022 lúc 10:57

đÂY BẠN NHÉ: 

đÁP ÁN : 3/19

 

3 tháng 4 2022 lúc 12:07

đáp án : 3/19 👍

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
27 tháng 8 2019 lúc 19:13

1) Giải : 

Gọi số thứ nhất là a ; số thứ hai là b ; số thứ ba là c

Tổng của 3 số đó là : 

120 x 3 = 360 

Theo bài ra ta có : 

a + b + c = 360 (1)

c = 4 x a (2)

Lại có : nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ 2

=> b = 10 x a (3) 

Thay (2) và (3) vào (1) ta có : 

a + 10 x a + 4 x a = 360

=> a x (1 + 10 + 4) = 360

=> a x 15 = 360

=> a         = 360 : 15

=> a         = 24

Thay a vào (2) ta có : 

c = 4 x a

=> c = 4 x 24

=> c = 96

Thay a vào (3) ta có :

b = a x 10

=> b = 24 x 10 

=> b = 240

Vậy số thứ nhất là 24 ; số thứ 2 là 240 ;số thứ 3 là 96

2) Tìm x 

a) \(x+x\times3=48\)

\(\Rightarrow x\times\left(1+3\right)=48\)

\(\Rightarrow x\times4=48\)

\(\Rightarrow x=48:4\)

\(\Rightarrow x=12\)

b) \(x+\frac{x}{3}=12\)

\(\Leftrightarrow x+x\times\frac{1}{3}=12\)

\(\Rightarrow x\times\left(1+\frac{1}{3}\right)=12\)

\(\Rightarrow x\times\frac{4}{3}=12\)

\(\Rightarrow x=12:\frac{4}{3}\)

\(\Rightarrow x=9\)

14 tháng 2 2022 lúc 19:51

a: =>a/b+2/25=1

=>a/b=23/24

b: =>a/b-5/6=1

=>a/b=11/6

14 tháng 2 2022 lúc 19:51

a, \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{2}{25}=1\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=1-\dfrac{2}{25}=\dfrac{23}{25}\)

b, \(\dfrac{a}{b}-\dfrac{5}{6}=1\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=1+\dfrac{5}{6}=\dfrac{11}{6}\)