Kiều Vũ Linh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Kiều Vũ Linh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số số hạng:

39 - 11 + 1 = 29 (số)

Tổng là:

(39 + 11) . 29 : 2 = 725

Diện tích ABC:

S = AH.BC : 2

= 12 . 20 : 2

= 120 (cm²)

ĐKXĐ: x ≥ 0

P nhỏ nhất khi √x + 1 nhỏ nhất

Do x ≥ 0 nên √x + 1 ≥ 1

⇒ √x + 1 nhỏ nhất là 1 khi x = 0

⇒ GTNN của P là -3/(0 + 1) = -3 khi x = 0

a) 3/13 - 3/2 + 10/13

= (3/13 + 10/13) - 3/2

= 1 - 3/2

= -1/2

b) 4/7 - (-2/7) - 7/3

= 4/7 + 2/7 - 7/3

= 6/7 - 7/3

= -31/21

c) 2/3 - (-1/6) + 5/4

= 2/3 + 1/6 + 5/4

= 8/12 + 2/12 + 15/12

= 25/12

5.p.p.5.p².q.4.q

= 5².p⁴.2².q²

= 10².p⁴.q²

Ta có:

0,4 = 2/5

3/11 = 6/22

Vậy 0,4; 2/5; 3/11; 4/5; 6/22 biểu diễn 3 số hữu tỉ trên trục số

Bài của Nguyễn Xuân Thành sai mà sao check đúng vậy admin ơi? 🤣

Số bi của An:

120 × 2/5 - 8 = 40 (viên)

Số bi của hai bạn Bình và Sơn:

120 - 40 = 80 (viên)

Tổng số phần bằng nhau:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bi của Bình lúc sau:

80 : 5 × 2 = 32 (viên)

Số bi của Bình lúc đầu:

32 + 5 = 37 (viên)

Số bi của Sơn lúc đầu:

80 - 37 = 43 (viên)

Nửa chu vi:

240 : 2 = 120 (m)

Do chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và 2 lần chiều rộng nên

Hiệu của 2 lần chiều dài và chiều rộng là 120 (m)

⇒ Hiệu của chiều dài và chiều rộng 60

Chiều dài là:

(120 + 60) : 2 = 90 (m)

Chiều rộng là:

120 - 90 = 30 (m)

6²ˣ⁻³ = 1

⇔ 6²ˣ⁻³ = 6⁰

⇔ 2x - 3 = 0

⇔ 2x = 3

⇔ x = 3/2

Vậy S = {3/2}