Kiều Vũ Linh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Kiều Vũ Linh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Các số chia hết cho 26 có 4 chữ số là:

1014; 1040; 1066; ...; 9984

Số các số chia hết cho 26 có 4 chữ số là:

\(\left(9984-1014\right):26+1=346\) (số)

a) Thay tọa độ điểm M(0; 5) vào đường thẳng, ta có:

\(m.0+5=5\)

Vậy đường thẳng đã cho luôn đi qua điểm M(0; 5) với mọi giá trị của m

b) Thay tọa độ điểm P(2; 2021) vào đường thẳng, ta có:

\(\left(2m-1\right).2-4m+2023=4m-2-4m+2023=2021\)

Vậy đường thẳng đã cho luôn đi qua P(2; 2021) với mọi giá trị của m

1) \(9,07+9,07+9,07+9,07+9,07\times6\)

\(=9,07\times\left(1+1+1+1+6\right)\)

\(=9,07\times10\)

\(=90,7\)

2) \(35,47+35,47\times99\)

\(=35,47\times\left(1+99\right)\)

\(=35,47\times100\)

\(=3547\)

b) Tổng số tiền lãi và số tiền lỗ:

\(750000+\left(-80000\right)=670000\) (đồng)

Vậy lớn 6b lãi 670000 đồng

Do chiều dài đoạn đường và số ngày hoàn thành đoạn đường đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên số ngày hoàn thành 1068 m đường là:

\(12\times1068:356=36\) (ngày)

Bao gạo nặng:

54 - 12 = 42 (kg)

Chọn A

Do hai chữ số tận cùng của số đó là 20 nên số đó chia hết cho 2; 4; 5

Tổng các chữ số đó là:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 + 6 + 1 + 7 + 1 + 8 + 1 + 9 + 2 = 102 ⋮ 3

⇒ Số đó chia hết cho 3

Vậy số đã cho chia hết cho 2; 3; 4; 5

Chọn D

Viết đề cho đầy đủ và chính xác đi em

a) Chiều dài hình chữ nhật:

\(\left(72+8\right):2=40\left(m\right)\)

Chiều rộng hình chữ nhật:

\(40-8=32\left(m\right)\)

b) Nếu tăng chiều dài của sân trường thêm 2 m thì chiều dài mới là:

\(40+2=42\left(m\right)\)

Nếu tăng chiều rộng của sân trường thêm 10 m thì chiều rộng của sân trường là:

\(32+10=42\left(m\right)\)

Sân trường trở thành hình vuông vì chiều dài và chiều rộng bằng nhau

Diện tích sân trường lúc đầu:

\(40\times32=1280\left(m^2\right)\)

Diện tích sân trường lúc sau:

\(42\times42=1764\left(m^2\right)\)

Số số hạng của A:

(6 - 0,3) : 0,3 + 1 = 20 (số)

A = (6 + 0,3) × 20 : 2 = 63