Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 12:27

a, - \(\dfrac{1}{10}\) + \(\dfrac{2}{5}\)\(x\) + \(\dfrac{7}{20}\) = \(\dfrac{1}{10}\)

              \(\dfrac{2}{5}\)\(x\)            = \(\dfrac{1}{10}\) - \(\dfrac{7}{20}\) + \(\dfrac{1}{10}\)

              \(\dfrac{2}{5}\) \(x\)           = - \(\dfrac{3}{20}\)

                  \(x\)          =  - \(\dfrac{3}{20}\)\(\dfrac{2}{5}\)

                  \(x\)          = - \(\dfrac{3}{8}\)

20 tháng 9 lúc 12:30

b, \(\dfrac{1}{3}\) +   \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) = - \(\dfrac{1}{5}\)

            \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) =  - \(\dfrac{1}{5}\) - \(\dfrac{1}{3}\)

             \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) = - \(\dfrac{8}{15}\)

                   \(x\) =  \(\dfrac{1}{2}\): (- \(\dfrac{8}{15}\))

                    \(x\) =  - \(\dfrac{15}{16}\)

18 tháng 9 lúc 15:52

a,     \(\dfrac{3}{7}\)\(x\)\(\dfrac{2}{3}\)\(x\)    = \(\dfrac{10}{21}\)

    (\(\dfrac{3}{7}\) - \(\dfrac{2}{3}\)\(\times\) \(x\)  =  \(\dfrac{10}{21}\)

     - \(\dfrac{5}{21}\) \(\times\) \(x\)      = \(\dfrac{10}{21}\)

                 \(x\)      = \(\dfrac{10}{21}\) : (-\(\dfrac{5}{21}\))

                 \(x\)      = -2 

 

       

b, \(\dfrac{7}{35}\) : (\(x-\dfrac{1}{3}\)) = - \(\dfrac{2}{25}\)

            \(x\) - \(\dfrac{1}{3}\)    =  \(\dfrac{7}{35}\) : (- \(\dfrac{2}{25}\))

             \(x\) - \(\dfrac{1}{3}\) = - \(\dfrac{5}{2}\)

             \(x\)       =  - \(\dfrac{5}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\)

              \(x\)      = - \(\dfrac{13}{6}\)

c, 3.(\(x\) - \(\dfrac{1}{2}\)) - 5.(\(x\) + \(\dfrac{3}{5}\)) = - \(x\)\(\dfrac{1}{5}\)

     3\(x\) - \(\dfrac{3}{2}\) - 5\(x\) - 3 = - \(x\) + \(\dfrac{1}{5}\)

      - \(x\) + 5\(x\) - 3\(x\) = - \(\dfrac{3}{2}\) - 3 - \(\dfrac{1}{5}\)

              \(x\)           = - \(\dfrac{47}{10}\)

18 tháng 9 lúc 15:49

\(a,\dfrac{3}{7}x-\dfrac{2}{3}x=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x\left(\dfrac{3}{7}-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x.-\dfrac{5}{21}=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x=-2\\ b,\dfrac{7}{35}:\left(x-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{2}{25}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{5}:\left(x-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{2}{25}\\ \Rightarrow x-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{5}{2}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{13}{6}\\ c,3.\left(x-\dfrac{1}{2}\right)-5.\left(x+\dfrac{3}{5}\right)=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow3x-\dfrac{3}{2}-5x+5=-x+\dfrac{1}{5}\)

\(\Rightarrow x\left(3-5\right)-\dfrac{3}{2}+5=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow-2x-\dfrac{13}{2}=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow-x-\dfrac{13}{5}=\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{13}{5}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{12}{5}.\)

21 tháng 6 2022 lúc 21:10

\(a)\left(\dfrac{1}{2}+1,5\right)x=\dfrac{1}{5}\)

\(\Rightarrow2x=\dfrac{1}{5}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{1}{10}\)

\(b)\left(-1\dfrac{3}{5}+x\right):\dfrac{12}{13}=2\dfrac{1}{6}\)

\(\Leftrightarrow-\dfrac{8}{5}+x=\dfrac{13}{6}.\dfrac{12}{13}\)

\(\Leftrightarrow-\dfrac{8}{5}+x=2\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{18}{5}\)

\(c)\left(x:2\dfrac{1}{3}\right).\dfrac{1}{7}=-\dfrac{3}{8}\)

\(\Leftrightarrow x:\dfrac{7}{3}=-\dfrac{3}{8}:\dfrac{1}{7}\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{21}{8}.\dfrac{7}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{49}{8}\)

\(d)-\dfrac{4}{7}x+\dfrac{7}{5}=\dfrac{1}{8}:\left(-1\dfrac{2}{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow-\dfrac{4}{7}x+\dfrac{7}{5}=-\dfrac{3}{40}\)

\(\Leftrightarrow-\dfrac{4}{7}x=-\dfrac{59}{40}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{413}{160}\)

 

13 tháng 7 2022 lúc 15:11

a)\left(\dfrac{1}{2}+1,5\right) \cdot x=\dfrac{1}{5}

2 \cdot x=\dfrac{1}{5}

x=\dfrac{1}{5}: 2

 x=\dfrac{1}{10}
b) \left(-1 \dfrac{3}{5}+x\right): \dfrac{12}{13}=2 \dfrac{1}{6}

-1 \dfrac{3}{5}+x=\dfrac{13}{6} \cdot \dfrac{12}{13}
x=2+1 \dfrac{3}{5}

 x=3 \dfrac{3}{5}
c) \left(x: 2 \dfrac{1}{3}\right) \cdot \dfrac{1}{7}=\dfrac{-3}{8}

x \cdot \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{1}{7}=\dfrac{-3}{8}

x=\dfrac{-3}{8}: \dfrac{3}{49}
x=\dfrac{-49}{8}=-6 \dfrac{1}{8}
d) \dfrac{-4}{7} \cdot x+\dfrac{7}{5}=\dfrac{1}{8}:\left(-1 \dfrac{2}{3}\right)

\dfrac{-4}{7} x+\dfrac{7}{5}=\dfrac{1}{8} \cdot \dfrac{-3}{5}
-\dfrac{4}{7} x=\dfrac{-3}{40}-\dfrac{7}{5} \\ x=\dfrac{-59}{40}: \dfrac{-4}{7}=\dfrac{413}{160}=2 \dfrac{93}{160}
 

26 tháng 9 2021 lúc 21:12

\(b,\Rightarrow\dfrac{x}{2}-\dfrac{3x}{5}-\dfrac{13}{5}=-\dfrac{7}{5}-\dfrac{7x}{10}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{5}x+\dfrac{7}{10}x=\dfrac{6}{5}\\ \Rightarrow\dfrac{3}{5}x=\dfrac{6}{5}\Rightarrow x=2\\ c,\Rightarrow\dfrac{2x-3}{3}-\dfrac{5-3x}{6}=-\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{2}=\dfrac{7}{6}\\ \Rightarrow\dfrac{4x-6-5+3x}{6}=\dfrac{7}{6}\\ \Rightarrow7x-11=7\Rightarrow x=\dfrac{18}{7}\\ d,\Rightarrow\dfrac{2}{3x}+\dfrac{7}{x}=\dfrac{4}{5}+2+\dfrac{3}{12}=\dfrac{61}{20}\\ \Rightarrow\dfrac{23}{3x}=\dfrac{61}{20}\\ \Rightarrow183x=460\\ \Rightarrow x=\dfrac{460}{183}\\ e,\Rightarrow2\left(x-1\right)-\left(x-1\right)^2=0\\ \Rightarrow\left(x-1\right)\left(2-x+1\right)=0\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=3\end{matrix}\right.\)

26 tháng 9 2021 lúc 21:14

e: Ta có: \(\left(x-1\right)^2=2\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=3\end{matrix}\right.\)

17 tháng 8 lúc 20:25

b, \(x+\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{3}{5}\) - \(\dfrac{-1}{6}\)

    \(x+\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{23}{30}\)

    \(x\)        = \(\dfrac{23}{30}\) - \(\dfrac{2}{3}\)

    \(x\)        = \(\dfrac{1}{10}\)

17 tháng 8 lúc 20:26

a, \(\dfrac{11}{12}-\left(\dfrac{2}{5}+x\right)=\dfrac{2}{3}\)

                 \(\dfrac{2}{5}+x\)   = \(\dfrac{11}{12}-\dfrac{2}{3}\)

                 \(\dfrac{2}{5}-x\)   = \(\dfrac{1}{4}\)  

                         x = \(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}\) 

                          \(x=\dfrac{5}{12}\)

12 tháng 9 lúc 16:11

\(a,2\dfrac{1}{2}-x+\dfrac{4}{5}=\dfrac{2}{3}-\left(-\dfrac{4}{7}\right)\\ \Rightarrow\dfrac{5}{2}-x+\dfrac{4}{5}=\dfrac{26}{21}\\ \Rightarrow\dfrac{5}{2}-x=\dfrac{46}{105}\\ \Rightarrow x=\dfrac{433}{210}\\ b,-\dfrac{4}{7}-x=\dfrac{3}{5}-2x\\ \Rightarrow2x-\dfrac{4}{7}-x=\dfrac{3}{5}\\ \Rightarrow2x-x=\dfrac{41}{35}\\ \Rightarrow x=\dfrac{41}{35}\\ c,\left(\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{5}\right)+\left(\dfrac{5}{8}-x\right)=\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow\dfrac{7}{40}+\dfrac{5}{8}-x=\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow\dfrac{4}{5}-x=\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow x=\dfrac{3}{5}.\)

20 tháng 8 2017 lúc 20:37

1.Tính

a.\(\dfrac{7}{23}\left[(-\dfrac{8}{6})-\dfrac{45}{18}\right]=\dfrac{7}{23}.-\dfrac{12}{6}=-\dfrac{7}{6}\)

b.\(\dfrac{1}{5}\div\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{3}(\dfrac{6}{5}-\dfrac{9}{4})=2-(-\dfrac{7}{20})=\dfrac{47}{20}\)

c.\(\dfrac{3}{5}.(-\dfrac{8}{3})-\dfrac{3}{5}\div(-6)=-\dfrac{3}{2}\)

d.\(\dfrac{1}{2}.(\dfrac{4}{3}+\dfrac{2}{5})-\dfrac{3}{4}.(\dfrac{8}{9}+\dfrac{16}{3})=-\dfrac{19}{5}\)

e.\(\dfrac{6}{7}\div(\dfrac{3}{26}-\dfrac{3}{13})+\dfrac{6}{7}.(\dfrac{1}{10}-\dfrac{8}{5})=-\dfrac{61}{7}\)

Bài 2

a.\(1^2_5x+\dfrac{3}{7}=\dfrac{4}{5}\)

\(x=\dfrac{13}{49}\)

b.\(\left|x-1,5\right|=2\)

Xảy ra 2 trường hợp

TH1

\(x-1,5=2\)

\(x=3,5\)

TH2

\(x-1,5=-2\)

\(x=-0,5\)

Vậy \(x=3,5\) hoặc \(x=-0,5\) .

Ngại làm quá trời ơi,lần sau bn tách ra nhá làm vậy mỏi tay quá.

20 tháng 8 2017 lúc 20:39

Ths bn nhé

11 tháng 7 lúc 23:34

\(\dfrac{3}{16}\) - (\(x\) - \(\dfrac{5}{4}\)) - ( \(\dfrac{3}{4}\)  - \(\dfrac{7}{8}\) - 1) = 2\(\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{3}{16}\) - \(x\) + \(\dfrac{5}{4}\) - \(\dfrac{3}{4}\) + \(\dfrac{7}{8}\) + 1 = \(\dfrac{5}{2}\)

\(\dfrac{3}{16}\) - \(x\) + ( \(\dfrac{5}{4}\) - \(\dfrac{3}{4}\)) + (\(\dfrac{7}{8}\) + 1) = \(\dfrac{5}{2}\) 

\(\dfrac{3}{16}\)  - \(x\) + \(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{15}{8}\) = \(\dfrac{5}{2}\)

 ( \(\dfrac{3}{16}\) + \(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{15}{8}\)) - \(x\) = \(\dfrac{5}{2}\) 

    \(\dfrac{41}{16}\)              - \(x\)    = \(\dfrac{5}{2}\)

                         \(x\)    = \(\dfrac{41}{16}\)  - \(\dfrac{5}{2}\)

                         \(x\)     = \(\dfrac{1}{16}\)

11 tháng 7 lúc 23:41

2, \(\dfrac{1}{2}\).( \(\dfrac{1}{6}\) - \(\dfrac{9}{10}\)) = \(\dfrac{1}{5}\) - \(x\) + ( \(\dfrac{1}{15}\) - \(\dfrac{-1}{5}\)

    \(\dfrac{1}{2}\).(-\(\dfrac{11}{15}\)) = \(\dfrac{1}{5}\) - \(x\) + \(\dfrac{1}{15}\) + \(\dfrac{1}{5}\)

   - \(\dfrac{11}{30}\) = ( \(\dfrac{1}{5}\)\(\dfrac{1}{5}\)\(\dfrac{1}{15}\)) - \(x\)

    - \(\dfrac{11}{30}\) = \(\dfrac{7}{15}\) - \(x\)

       \(x\)   = \(\dfrac{7}{15}\) + \(\dfrac{11}{30}\)

       \(x\)    = \(\dfrac{5}{6}\)

5 tháng 7 2017 lúc 21:20

chắc h có mấy thành cay r nên ko làm bn lên mạng tải phẩn mêm có cánh iair đó :D

5 tháng 7 2017 lúc 21:29

@Đoàn Đức Hiếu

30 tháng 11 2022 lúc 22:08

a: \(\Leftrightarrow\dfrac{5}{3}+\dfrac{4}{3}< x< 3+\dfrac{1}{5}+1+\dfrac{4}{5}\)

=>3<x<5

=>x=4

b: \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{3}:2x=-5+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{19}{4}\)

=>\(2x=\dfrac{1}{3}:\dfrac{-19}{4}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{-4}{19}=\dfrac{-4}{57}\)

=>x=-2/57

c: \(\Leftrightarrow x\cdot\dfrac{-3}{2}=\dfrac{10}{3}-\dfrac{6}{7}=\dfrac{70-18}{21}=\dfrac{52}{21}\)

=>\(x=\dfrac{-52}{21}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{-52}{21}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{-104}{63}\)

d: \(\Leftrightarrow70+18< x< 120+70\)

=>88<x<190

hay \(x\in\left\{89;90;...;188;189\right\}\)