Kurouba Ryousuke

Giới thiệu về bản thân

_Là người đàn ông nói không với thính fakee... Kiệm lời ga lăng đã ăn vào tính cách_
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

`1,`

`a)`

`15,27 - 4,18 - 2,09`

`= (15,27 - 2,09) - 4,18`

`= 13,18 - 4,18`

`= 9`

`b)`

\(\text{60 - 26,75 - 13,25}\)

`= 60 - (26,75 + 13,25)`

`= 60 - 40`

`= 20`

`c)`

\(\text{38,25 - 18,25 + 21,64 - 11,64 + 9,93}\)

`= (38,25 - 18,25) + (21,64 - 11,64) + 9,93`

`= 20 + 10 + 9,93`

`= 30+9,93`

`= 39,93`

`e)`

\(\text{(72,69 + 18,47 ) - (8,47 + 22,69)}\)

 `= 72,69 + 18,47 - 8,47 - 22,69`

`= (72,69 - 22,69) + (18,47 - 8,47)`

`= 50 + 10 = 60`

`2,`

Chiều dài của hình chữ nhật là:

`36 \div \dfrac{3}{5} = 60 (cm)`

Đổi `36 cm = 0,36m; 60 cm = 0,6m`

Độ dài sợi dây thép đó là:

`(0,36 + 0,6) \times 2 = 1,92(m)`

Đáp số: `1,92m.`

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

`1,`

`a)`

`15,27 - 4,18 - 2,09`

`= (15,27 - 2,09) - 4,18`

`= 13,18 - 4,18`

`= 9`

`b)`

`60 - 26,75 - 13,25`

`= 60 - (26,75 + 13,25)`

`= 60 - 40 = 20`

`c)`

`38,25 - 18,25 + 21,64 - 11,64 + 9,93`

`= (38,25 - 18,25) + (21,64 - 11,64) + 9,93`

`= 20 + 10 + 9,93`

`= 30 - 9,93`

`=``20,07`

`e)`

`(72,69 + 18,47 ) - (8,47 + 22,69)`

`= 72,69 + 18,47 - 8,47 - 22,69`

`= (72,69 - 22,69) + (18,47 - 8,47)`

`= 50 + 10 = 60`

`2,`

Chiều dài của HCN đó là:

`36 \div \dfrac{3}{5} = 60 (cm)`

Đổi `60 cm = 0,6 m`; `36 cm = 0,36 m`

Sợi dây thép dài số m là:

`(0,6 + 0,36) \times 2 = 1,92 (m)`

Đáp số: `1,92m.`

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

`(x - 2).(x - 3) = 0`

`\Rightarrow`

`\text {TH1: } x - 2 = 0`

`\Rightarrow x = 0 + 2`

`\Rightarrow x = 2`

`\text {TH2: } x - 3 = 0`

`\Rightarrow x = 0 + 3`

`\Rightarrow x = 3`

Vậy, `x \in`\(\left\{2;3\right\}\)

\(\text{∘ Ans}\)

`A =`\(\left(\dfrac{27}{23}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{5}{21}+\dfrac{4}{23}\right)-\dfrac{37}{21}\)

`=`\(\dfrac{27}{23}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{21}-\dfrac{4}{23}-\dfrac{37}{21}\)

`=`\(\left(\dfrac{27}{23}-\dfrac{4}{23}\right)+\left(-\dfrac{5}{21}-\dfrac{37}{21}\right)+\dfrac{1}{2}\)

`=`\(\dfrac{23}{23}-\dfrac{42}{21}+\dfrac{1}{2}=1-2+0,5=1-1,5=-0,5\)

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

`10^2 - [ 60 \div (5^6 \div 5^4 - 3.5)]`

`= 10^2 - [60 \div (5^2 - 3.5)]`

`= 10^2 - {60 \div [5(5 - 3)]}`

`= 10^2 - [60 \div (5.2)]`

`= 10^2 - (60 \div 10)`

`= 10^2 - 6`

`= 100 - 6`

`= 94`

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

Bạn đăng CH đúng môn học nha!

`4,`

\(3\dfrac{1}{5}=\dfrac{5\times3+1}{5}=\dfrac{16}{5}\)

\(\Rightarrow C\)

`5,`

Mười sáu đơn vị: `16`

Bốn trăm chín mươi hai phần nghìn: `492`

\(\Rightarrow\) `16,492`

\(\Rightarrow\) `B`

`6,`

\(\dfrac{40}{7}\cdot\dfrac{14}{5}=\dfrac{5\times8}{7}\cdot\dfrac{7\times2}{5}=\dfrac{8}{1}\cdot\dfrac{2}{1}=\dfrac{16}{1}=16\)

\(\Rightarrow\) \(C\)

`7,`

\(2\dfrac{1}{4}=\dfrac{2\times4+1}{4}=\dfrac{9}{4}\)

\(\dfrac{9}{4}\div\dfrac{1}{8}=18\)

Vậy, \(2\dfrac{1}{4}\) gấp `18` lần \(\dfrac{1}{8}\)

\(\Rightarrow B\)

`8,`

Chiều rộng hình chữ nhật là:

\(\dfrac{25}{12}\div\dfrac{5}{3}=\dfrac{5}{4}\left(m\right)\)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

\(\left(\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{4}\right)\times2=\dfrac{35}{6}\left(m\right)\)

Ta có: \(\dfrac{35}{6}=\dfrac{\left(35-5\right)\div6}{6}=5\dfrac{5}{6}\)

\(\Rightarrow B.\)

\(\text{∘ Ans}\)

\(\downarrow\)

\(A=\dfrac{8}{9}-\dfrac{1}{72}-\dfrac{1}{56}-\dfrac{1}{42}-...-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{2}\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{56}+\dfrac{1}{72}\right)\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\left(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+...+\dfrac{1}{6\cdot7}+\dfrac{1}{7\cdot8}+\dfrac{1}{8\cdot9}\right)\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{9}\right)\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\left[1-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\right)-...-\left(\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{8}\right)-\dfrac{1}{9}\right]\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\left(1-\dfrac{1}{9}\right)\)

`=`\(\dfrac{8}{9}-\dfrac{8}{9}=0\)

Vậy, ` A = 0.`