Nguyễn Minh Dương

Giới thiệu về bản thân

Cho ngt lặn xíu nhá...
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Chưa đủ dữ kiện.

Revival

Kia là phép nhân mà, sao lại chuyển thành trừ đc?

\(\left(-35\right)+60+\left(-25\right)\\ =\left(-35-25\right)+60\\ =-60+60\\ =0.\)

\(\left(-234\right)-\left[\left(-234+197\right)-97\right]\\ =\left(-234\right)-\left[-37-97\right]\\ =\left(-234\right)+134\\ =-100.\)

\(1196-\left[375-\left(-196\right)-625\right]\\ =1196-\left[375+196-625\right]\\ =1196-540\\ =656.\)

Số kg gạo cửa hàng bán được vào buổi chiều là:

       \(734\times3=2202\) ( kg )

Số kh gạo còn lại là:

        \(4573-2202=2371\) ( kg )

Sau khi nhập thêm thì có số kg gạo là:

        \(2371+256=2627\) ( kg )

                     Đ/S:....

\(\left(42-69+17\right)-42+17\\ =42-69+17-42-17\\ =\left(42-42\right)+\left(17-17\right)-69\\ =0+0-69\\ =-69.\)

\(19-\left[179-\left(24.10-2^4.5\right)\right]\\ =19-\left[179-\left(240-16.5\right)\right]\\ =19-\left[179-\left(240-80\right)\right]\\ =19-\left[179-160\right]\\ =19-19\\ =0.\)