Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 13:41

Thể tích của bể:

\(50\times20\times2,5=2500m^3\)

Lượng nước bể chứa đươc:

\(2500m^3=2500000dm^3=2500000l\)

19 tháng 3 2023 lúc 13:55

Thể tích của bể là :   50 x 20 x 2,5 = 2500 m3                                                    Lượng nước chứa đầy trong bể là :                                                                                                               2500 m3 = 2500000 dm3=2500000l                                                                                                                        Đáp số : 2500000 l nước

10 tháng 7 2023 lúc 23:32

Chiều rộng bể nước :

\(\dfrac{3}{4}x3=\dfrac{9}{4}\)

Thể tích bể bước :

\(3x\dfrac{9}{4}x1,4=3x\dfrac{9}{4}x\dfrac{14}{10}=\dfrac{189}{20}\) (m3)

Thể tích nước Nam dùng hết 1 tuần :

\(\dfrac{189}{20}x\left(1-0,4\right)=\dfrac{189}{20}x0,6=\dfrac{189}{20}x\dfrac{6}{10}=\dfrac{567}{100}\) (m3)

Số tiền nước Nam trả sau 1 tuần :

\(\dfrac{567}{100}x10000=56700\) (đồng)

Chiều cao bể nước đó là:

\(6,3:2,3:1,5=1,826\left(m\right)\)

Đáp số: \(1,826m\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
26 tháng 1 lúc 19:46

Lời giải:

Thể tích bể cá là: $8\times 5\times 6=240$ (dm3)

Lượng nước trong bể là: $240\times 75:100=180$ (dm3) = 180 lít

30 tháng 1 lúc 21:38

 Phải đổ thêm khoảng 47,040 lít nước để đầy bể.

Học tốt

3 tháng 2 lúc 9:50

Thể tích bể:

3 × 1,5 × 1,2 = 5,4 (m³)

Số mét khối nước được bơm vào:

5,4 × 1/2 = 2,7 (m³)

Chọn C

3 tháng 2 lúc 9:50

Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là:
3 x 1,5 x1,2 = 5,4 (m3)
Số mét khối nước được bơm vào bể là:
5,4 x \(\dfrac{1}{2}\) = 2,7 (m3)
=> đáp án đúng là D

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
26 tháng 1 lúc 18:36

Lời giải:

Đổi 0,9 m = 9 dm ; 2,5 m = 25 dm

a. Diện tích làm kính xung quanh bể cá:

$2\times 8\times (25+9)=544$ (dm2)

b. Diện tích toàn phần kính bể cá là:

$544+25\times 9=769$ (dm2)

a) Diện tích đáy bể là:

\(80\cdot50=4000\left(cm^2\right)\)

Diện tích dùng làm bể cá là:

\(4000+\left(80+50\right)\cdot2\cdot45=15700\left(cm^2\right)=157\left(dm^2\right)\)

b)

Thể tích nước trong bể là:

\(35\cdot4000+10\cdot1000=150000\left(cm^3\right)\)

Mực nước bể lúc này là:

\(150000:4000=37,5\left(cm\right)\)

Đáp số: a) \(157dm^2\)

b) \(37,5cm\)