Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 13:41

Thể tích của bể:

\(50\times20\times2,5=2500m^3\)

Lượng nước bể chứa đươc:

\(2500m^3=2500000dm^3=2500000l\)

19 tháng 3 lúc 13:55

Thể tích của bể là :   50 x 20 x 2,5 = 2500 m3                                                    Lượng nước chứa đầy trong bể là :                                                                                                               2500 m3 = 2500000 dm3=2500000l                                                                                                                        Đáp số : 2500000 l nước

26 tháng 8 2017 lúc 3:13

12 tháng 3 lúc 15:43

Đổi 2,5 m = 25 m ; 1,5 m = 15 dm 

Thể tích của bể nước là: 

25 x 15 x 12 = 4500 dm khối 

=> thể tích bể đó là: 4500 lít

11 tháng 3 2017 lúc 20:30

hãy nhớ V=DxRxH

=> Chiều rộng là : 45 -- 20 =25 ( m2 )

mực nước trong bể cao bằng H mà 2250=45x25xH

H là 2250 : (45x25) = 2(m)

Chú ý : V là thể tích

           D là chiều dài

           R là chiều rộng

           H là chiều cao

14 tháng 5 2017 lúc 18:05

Lượng  nước trong bể là :

5400 : 4 x 3 = 4050 ( l ) = 4,05 m3

Chiều cao mực nước trong bể là :

4,05 : 2,5 : 1,8 = 0,9 ( m )

Đ/s:......

14 tháng 5 2017 lúc 17:49

0.0009 m

24 tháng 4 2022 lúc 20:08

Diện tích xung quanh của bể nước  là

2 x 1,8 x ( 4+ 2,5) = 23.4 (m2)

Thể tích nữa trong bể là

4 x 2,5 x 1,8 = 18 (m3)

24 tháng 4 2022 lúc 20:09

chu vi hình hộp chữ nhật là :

      ( 4+ 2,5) x 2 =13( m)

a, diện tích xung quang hình hộp chữ nhật là :

          13 x 1,8=23,4 (m2)

b, thể tích trong bể là :

        4 x 2,5 x 1,8 = 18(m3)

2 tháng 3 2022 lúc 16:26

Chiều cao của bể nước hình hộp chữ nhật là:

1,4 x 1,5 = 2,1(m)

Thể tích của bể là:

2,5 x 1,4 x 2,1 = 7,35(m3) =7350 lít

Đáp số:......

11 tháng 2 lúc 13:19

Thể tích bể là: 1,5^3=3,375m3

Chiều cao của bể hình hộp chữ nhật là:

3,375:3:2=3,375:6=0,5625(m)

11 tháng 5 2022 lúc 20:36

Thể tích bể là:
`2,5 xx 1,8 xx 1,5 = 6,75 m^3 = 6750 l`.

Vậy bể chứa được `6750l`

11 tháng 5 2022 lúc 20:36

thể tích là

2,5.1,8.1,5=6,75(m3)=6750dm3=7650 lít