Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:46

\(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+...+\dfrac{1}{9\cdot10}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}=1-\dfrac{1}{10}=\dfrac{9}{10}\)

20 tháng 9 lúc 11:51

\(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+...+\dfrac{1}{9\times10}\)
\(=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\)
\(=1-\dfrac{1}{10}=\dfrac{9}{10}\)
#kễnh

17 tháng 3 lúc 15:11

=1-1/2+1/2-1/3+...+1/9-1/10

=1-1/10

=9/10

7 tháng 3 2022 lúc 15:30

\(\Leftrightarrow2\left(x-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\right)=\dfrac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{10}\right)=\dfrac{3}{4}\Leftrightarrow\dfrac{9}{10}\left(x-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{3}{8}\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{12}\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{12}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}\)

1 tháng 4 lúc 22:24

`x/(x+1)=1/(1xx2)+1/(2xx3)+1/(3xx4)+...+1/(31xx32)`

`=>x/(x+1)=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/31-1/32`

`=>x/(x+1)=1-1/32`

`=>x/(x+1)=31/32`

`=>32x=31(x+1)`

`=>32x=31x+31`

`=>32x-31x=31`

`=>x=31`

 

1 tháng 4 lúc 22:20

31/31

6 tháng 10 2021 lúc 14:05

\(B=\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+...+\dfrac{1}{199\times200}\)

\(=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{199}-\dfrac{1}{200}\)

\(=1-\dfrac{1}{200}=\dfrac{199}{200}\)

27 tháng 8 lúc 16:01

có ai giải được câu này không?

 

6 tháng 10 2021 lúc 21:40

\(D=\dfrac{5}{1\cdot2}+...+\dfrac{5}{199\cdot200}\)

\(=\dfrac{5}{2}\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{199}-\dfrac{1}{200}\right)\)

\(=\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{199}{200}=\dfrac{199}{80}\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
6 tháng 10 2021 lúc 23:24

Lời giải:

\(D=5\times \left(\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+...+\frac{1}{199\times 200}\right)\)

\(=5\times \left(\frac{2-1}{1\times 2}+\frac{3-2}{2\times 3}+\frac{4-3}{3\times 4}+...+\frac{200-199}{199\times 200}\right)\)

\(=5\times \left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{199}-\frac{1}{200}\right)=5\times (1-\frac{1}{200})\)

\(=5\times \frac{199}{200}=\frac{995}{200}=\frac{199}{40}\)

6 tháng 10 2021 lúc 21:53

E=0,5 x 199/200=199/400

6 tháng 10 2021 lúc 21:55

\(E=\dfrac{0.5}{1.2}+\dfrac{0.5}{2\cdot3}+...+\dfrac{0.5}{199\cdot200}\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{200}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{199}{200}=\dfrac{199}{400}\)

6 tháng 10 2021 lúc 14:17

\(C=\dfrac{2}{1\times2}+\dfrac{2}{2\times3}+...+\dfrac{2}{2019\times2020}\)

\(=2\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+...+\dfrac{1}{2019\times2020}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{2019}-\dfrac{1}{2020}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{2020}\right)=2.\dfrac{2019}{2020}=\dfrac{2019}{1010}\)

6 tháng 10 2021 lúc 16:35

lớp 5 đây á

no no

đây ko phải lớp 5 mọi người nhỉ ?

6 tháng 2 2022 lúc 16:34

x = nhân