Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:43

`y xx 12,25-y+y xx 5,2=1645`

`=>y xx (12,25-1+5,2)=1645`

`=> y xx 16,45=1645`

`=> y=1645:16,45`

`=>y=100`

13 tháng 5 2022 lúc 19:47

y x 3,8 + y x 5,2 +y =36,4                                                                          y x 3,8 + y x 5,2 +y x 1 = 36,4                                                                   y x ( 3,8 + 5,2 + 1 ) = 36,4                                                                          y x 10 = 36,4                                                                                                     y  =  36,4 : 10                                                                                          y =  3,64

13 tháng 5 2022 lúc 19:53

y× (3,8+5,2+1)=36,4

y× 10=36,4

y=36,4:10

y=3,64

8 tháng 1 lúc 17:42

y×(12,25-1+2,75)=1050

y×14=1050

y=1050÷14

y=75

29 tháng 5 2019 lúc 21:47

\(8y+4y+2y+y-5y=28,6\)

\(\Rightarrow9y=28,6\)

\(\Rightarrow y=\frac{286}{90}\)

29 tháng 5 2019 lúc 21:48

y x 8 + y : 0,25 + y : 0,5 + y - y : 0,2 = 28,6 

=> y x 8 + y x 4 + y x 2 + y x 1 - y x 5 = 28,6

=> y x (8 + 4 + 2 + 1 - 5) = 28,6

=> y x 10 = 28,6

=> y = 28,6 : 10

=> y = 2,86

~Study well~

16 tháng 12 2022 lúc 19:00

y x 1,2 + y x 4,6 + y x 5,2 = 18

y x ( 1,2 + 4,6 + 5,2 )        = 18 

y x 11                                = 18

y                                       = 18 : 11

y                                       =  \(\dfrac{18}{11}\)

16 tháng 12 2022 lúc 20:17

Y x 1,2 + Y x 4,6 + Y x 5,2 = 18

          Y x (1,2 + 4,6 + 5,2) = 18

                                Y x 11 = 18

                                        Y = 18 : 11

                                        Y = \(\dfrac{18}{11}\)

6 tháng 1 2018 lúc 14:30
  1. Encyclopedia

6 tháng 1 2018 lúc 14:35

giúp cái kiểu gì đấy?

6 tháng 4 2019 lúc 14:19

Y = 0,3  nha bn.

HỌC TỐT

23 tháng 12 2022 lúc 16:43

a.

\(2,5:y=5\)

\(\Leftrightarrow y=2,5:5\)

\(\Leftrightarrow y=0,5\)

b.

\(2,2\times4,8+2,2\times5,2\)

\(=2,2\times\left(4,8+5,2\right)\)

\(=2,2\times10\)

\(=22\)

23 tháng 12 2022 lúc 18:16

a.

2,5:y=5

\Leftrightarrow y=2,5:5

\Leftrightarrow y=0,5

b.

2,2\times4,8+2,2\times5,2

=2,2\times\left(4,8+5,2\right)

=2,2\times10

=22

17 tháng 4 2017 lúc 20:29

câu 1:         3,2

câu 2:         40

câu 3:         12

câu 4:         42

nhớ cho mình nhé !

17 tháng 4 2017 lúc 20:35

bn giải ca ra giùm mk nhé rồi mk tk cho