Hữu Nghĩa

Giới thiệu về bản thân

Đến lúc nghỉ ngơi rồi, cảm ơn tất cả các bạn!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ngày xưa bên mình có thể đổi được nhưng hiện tại quy tắc đó đã bỏ bạn nhé.

Lớp 3 đâu học số thập phân đâu bạn nhỉ?

Chiều dài của hình chữ nhật:

\(750:10=75\left(cm\right)\)

Chu vi của hình chữ nhật:

\(\left(75+10\right)\times2=170\left(cm\right)\)

Đáp số: \(170cm\)

\(x+x\times3+x\times6=65\)

\(x\times1+x\times3+x\times6=65\)

\(x\times\left(1+3+6\right)=65\)

\(x\times10=65\)

\(x=65:10\)

\(x=6,5\)

Hồng chạy hết số thời gian là:

Đổi \(1\) phút \(=60\) giây

\(60\times\dfrac{1}{4}=15\left(giây\right)\)

Mà \(15=15\) nên cả hai bạn chạy bằng nhau.

\(\dfrac{3}{8}\times\dfrac{1}{2}\)

\(=\dfrac{3}{16}\)

Chúc mừng năm mới bạn nhé.