K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

\(a,\left(x-12,7\right):0,48=427,5\\ x-12,7=205,2\\ x=217,9\\ b,20,49+x=7,25\times6,28\\ 20,49+x=45,53\\ x=25,04.\)

16 tháng 5 2023

20,49 + x = 7,25 x 6,28

20,49 + x = 45,53

x = 45,53 - 20,49

x = 25,04

26 tháng 4 2023

a) 7,25×6,93+7,25×2,07+7,25×1

=7,25×(6,93+2,07+1)

=7,25×10

=72,5

b) 24,8:0,5+24,8×8

=24,8×2+24,8×8

=24,8×(2+8)

=24,8×10

=248

2 tháng 5 2022

= ( 31,5 + 13,8 + 12,7) : 5,8= 58 : 5,8 = 10

 

(2,2 + 3,7) < x < (4,1 + 4,2)

hay 5,9 < x < 8,3

mà x là số tự nhiên nên \(x=\left\{6,7\right\}\)

20 tháng 6 2018

a/ X = 1,1148;  b/X = 0,4

6 tháng 7 2018

a) X = 1,1148; 

b) X = 0,4

30 tháng 3 2018

a)

  29 , 12 : x = 12 , 7 − 7 , 5 29 , 12 : x = 5 , 2                   x = 29 , 12 : 5 , 2                   x = 5 , 6

b)  x : 6 , 14 = 21 , 2 − 13 , 7

    x : 6 , 14 = 7 , 5

      x = 7 , 5 × 6 , 14

      x = 46 , 05

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 247,06 + 316,492           288 - 93,36      7,25 x 24,6    7 giờ 15 phút : 5 Bài 2. a/ Tìm X, biết:                      b/ Tính giá trị của biểu thức: 110,25 - X = 17,2 x 3 + 5,6                2000 + (32,4 : 3 - 2,8) x 0,25 Bài 3. Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 36 cm, rộng 24 cm, cao 12 cm đựng đầy các cục xà bông hình lập phương cạnh 3 cm. A/ Tính số cục xà bông đựng trong thùng. B/ Sau khi lấy...
Đọc tiếp

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

247,06 + 316,492           288 - 93,36      7,25 x 24,6    7 giờ 15 phút : 5

Bài 2. a/ Tìm X, biết:                      b/ Tính giá trị của biểu thức:

110,25 - X = 17,2 x 3 + 5,6                2000 + (32,4 : 3 - 2,8) x 0,25

Bài 3. Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 36 cm, rộng 24 cm, cao 12 cm đựng đầy các cục xà bông hình lập phương cạnh 3 cm.

A/ Tính số cục xà bông đựng trong thùng.

B/ Sau khi lấy bớt \(\dfrac{1}{3}\) số xà bông thì trong thùng còn nặng 14 kg, biết thùng không nặng 1,2 kg. Hỏi mỗi cục xà bông nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4. Một hình tam giác có chiều cao 36 m và đáy bằng 75% lần chiều cao.

A/ Tính diện tích hình tam giác.

B/ Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng đáy thêm \(\dfrac{2}{5}\) đáy thì diện tích tăng thêm là bao nhiêu?

 

   110,25 - X = 17,2 x 3 + 5,6         

1
13 tháng 5 2022

ba chấm ba chấm and i am vẻry lừi tính và lừi lèm nhe

 

30 tháng 4 2015

(3,8 + x ) - 6,28 = 5,16

3,8 + x              = 5,16 + 6,28

3,8 +x                = 11,44

        x                =   11,44 - 3,8

        x                =   7,64

Cho mình 1 đ-ú-n-g nha bạn!!!!!!

30 tháng 4 2015

(3,8+x)-6,28=5,16

(3,8+x)=5,16+6,28

3,8+x=11,44

        x=11,44-3,8

         x=7,64

15 tháng 2 2017

b)
x – 5,7 = 7,25
x = 7,25 + 5,7
x = 12,95

x x 1,4 = 5,6
x = 5,6 : 1,4
x = 4.

x + 14,28 = 12,5 x 3,6
x + 14,28 = 45
x = 45 – 14,28
x = 30,72

x : 2,75 = 37,6 – 18,62
x : 2,75 = 18,98
x = 18,98 x 2,75
x = 52,195.

11 tháng 1 2023

\(\dfrac{x}{36}+\dfrac{y}{36}=7,25\)

\(\Leftrightarrow x+y=7,25:\dfrac{1}{36}=261\)

Vì x và y là 2 số tự nhiên liên tiếp , x > y

=> x - y = 1

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\left(261+1\right):2=131\\y=130\end{matrix}\right.\)

12 tháng 1 2023

x : 36 + y : 36 = 7,25

( x + y) : 36     = 7,25

x + y               = 7,25  x 36

x + y                = 261

vì x và y là hai số tự nhiên liên tiếp mà x > y nên x - y = 1

Áp dụng toán tổng tỉ của lớp 4; 5 ta có

x = ( 261 + 1):2 = 131; y = 131 - 1 = 130

vậy x = 131; y = 130