K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

a: 93,68-x:3,6=91,38

=>x:3,6=93,68-91,38=2,3

=>\(x=2,3\times3,6=8,28\)

b: \(27,72:3+x\times6=28,44\)

=>\(x\times6+9,24=28,44\)

=>\(x\times6=28,44-9,24=19,2\)

=>x=19,2:6=3,2

12 tháng 6

\(a,93,68-x:3,6=91,38\\ x:3,6=2,3\\ x=8,28.\\ b,27,72:3+x\times6=28,44\\ 9,24+x\times6=28,44\\ x\times6=19,2\\ x=3,2.\)

26 tháng 1 2023

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+\left(x+7\right)+\left(x-6\right)+\left(x+5\right)+\left(x-4\right)+\left(x+3\right)+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)=95.9\\ =>x+9+x-8+x+7+x-6+x+5+x-4+x+3+x-2+x+1=855\\ =>\left(x+x+x+x+x+x+x+x+x\right)+\left(9-8+7-6+5-4+3-2+1\right)=855\\ =>9x+5=855\\ =>9x=855-5\\ =>9x=850\\ =>x=\dfrac{850}{9}\)

26 tháng 1 2023

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+...+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)\)

\(=x+9+x-8+...+x-2+x+1\)

\(=\left(x+9+x-8\right)+...+\left(x+5\right)+...+\left(x-2+x+1\right)\)

(Ta gộp 4 số vào 1 tổng, riêng (x+5) là ta giữ nguyên)

\(=\left(2x-1\right)+...+\left(x+5\right)+...+\left(2x-1\right)\)

\(=4\left(2x-1\right)+\left(x+5\right)\)

\(=8x-4+x-5\)

\(=9x-9\)        (1)

Từ bài toán trên, ta có:

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+...+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)=95,9\)

Từ (1)

\(\Leftrightarrow9x-9=95,9\)

\(9x=95,9-9\)

\(x=86,9:9\)

\(x=9,6\left(5\right)\)

 

9 tháng 11 2021

X+4/9=2/3×6/7
x + 4/9 = 4/7
x          = 4/7 - 4/9
x         =  8/63
 

14 tháng 4 2016

1) 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9

= 201,5 - 14,56 x 0,9

= 201,5 - 13,104

= 188,396

2) 

a) X - 31,27 = 101

           X = 101 + 31,27

           X = 132,27

b) X + 1031 = 14,5

           X = 14,5 - 1031

            X = -1016,5

c) 87,5 x X = 4725

              X = 4725 : 87,5

              X = 54

d) 186 : X = 3720

            X = 186 : 3720

            X = 1/20

3)

a) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4

= 1,47 x (3,6 + 6,4)

= 1,47 x 10

= 14,7

b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01

= 25,8 x ( 1,02 - 1,01)

= 25,8 x 0,01

=0,258

14 tháng 4 2016

1) 188,396

2) Tìm X

a) X = 132,27

b) X = - 1016,5

c) X = 54

d) X = 20

3. Tính thuận tiện nhất

a) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4 = 1,47 x (3,6 + 6,4)

                                      = 1,47 x 10

                                      = 14,7

b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 = 25,8 x (1,02 - 1,01)

                                         = 25,8 x 0,01

                                         = 0,258

Nha bạn

18 tháng 9 2023

1. a

\(\dfrac{8}{5}-\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{3}{4}\)

\(=\dfrac{8}{5}-\dfrac{5\cdot3}{3\cdot2\cdot4}\)

\(=\dfrac{8}{5}-\dfrac{5}{8}=\dfrac{39}{40}\)

1.b

\(=\dfrac{7}{8}+\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{3}{2}\)

\(=\dfrac{7}{8}+\dfrac{5\cdot3}{3\cdot2\cdot2}\)

\(=\dfrac{7}{8}+\dfrac{5}{4}=\dfrac{17}{8}\)

2.a

\(\dfrac{4}{5}+x=\dfrac{11}{10}\)

\(x=\dfrac{11}{10}-\dfrac{4}{5}=\dfrac{3}{10}\)

2.b

\(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{7}\)

\(x=\dfrac{5}{7}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{41}{28}\)

8 tháng 8 2017

 a) x + x : 4 *1,6 + x : 6*3,6 = 222

\(\Rightarrow x+x\cdot0,4+x.0,6=222\)

\(\Rightarrow x.\left(1+0,4+0,6\right)=222\)

\(\Rightarrow x.2=222\)

\(\Rightarrow x=222:2=111\)

b) \(\left(x+0,2\right)+\left(x+0,4\right)+...+\left(x+1\right)=9,6\)

\(\Rightarrow\left(x+x+x+x+x\right)+\left(0,2+0,4+0,6+0,8+1\right)\) =9,6


\(\Rightarrow5.x+\left[\left(1-0,2\right):0,2+1\right].\left(1+0,2\right):2\) = 9,6

\(\Rightarrow5.x+3=9,6\)

\(\Rightarrow5.x=9,6-3=6,6\)

\(\Rightarrow x=6,6:5=1,32\)

8 tháng 8 2017

(x+0,2)+(x+0,4)+(0,6)+(0,8)+(x+1)=9,6

5x+(0,2+0,4+0,6+0,8+1)=9,6

5x+3=9,6

5x     =9,6-3

5x      =6,6

  x      =6,6:5

  x       =1,32

12 tháng 6 2021

1/3+1/6+X/4042 =1

=> 1/6 + X/4042 = 1 - 1/3 = 2/3

=> X/4042 = 2/3 - 1/6 = 1/2

=> X/4042 = 2021/4042

=> X = 2021

Vậy X = 2021

12 tháng 6 2021

cảm ơn bạn nha

3 tháng 4 2016

a)x+3,6=11,78

   x=11,78-3,6=8,18

b)0,12*x=6

   x=6:0,12=50

3 tháng 4 2016

a) x + 3.6 = 4.26 + 7.52                                                    b) 0.12 * x = 6

x + 3.6 = 11.78                                                                    x = 6 : 0.12

x = 11.78 - 3.6                                                                     x = 50

x = 8.18

a: =>3,6<x<8,5

hay \(x\in\left\{4;5;6;7;8\right\}\)

b: =>3,5<x<3,6

hay \(x\in\left\{3.51;3.52;3.53;3.54;3.55;...\right\}\)

3 tháng 1 2022

bạn ơi sai đề bài rồi

6 tháng 5 2017

( x+x+x+x+x+x) + (9-8+7-6+5-4)=63,6

x x 6 +3=63,6

x x 6     = 63,6-3

x x 6     =60,6

      x    =60,6:6

      x    =10,1

nha bn 

cam on bn nhieu

6 tháng 5 2017

Ta có:

(x + 9) + (x - 8) + (x + 7) + (x - 6) + (x + 5) + (x - 4) = 63,6

            x + 9 + x - 8 + x + 7 + x - 6 + x + 5 + x - 4 = 63,6

        (x + x + x + x + x + x) + (9 - 8 + 7 - 6 + 5 - 4) = 63,6

                                                                 6x + 3 = 63,6

                                                                       6x = 63,6 - 3

                                                                       6x = 60,6

                                                                         x = 60,6 : 6

                                                                         x = 10,1

Vậy x = 10,1