Trần Hà Vy

Giới thiệu về bản thân

https://m.facebook.com/profile.php?id=100091652076199&eav=AfarLVnYQXMuLOsLpNCrSskCs8QeGj4
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Hôm qua quầy hàng bán được số lít dầu là:

193 + 15 = 208 (l)

Đáp số : 208 lít 

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.Từ 10 đến 99 có 2 x 90 = 180 (chữ số)

Số trang có 3 chữ số :150 - 99 = 51 (trang)

Số chữ số cảu các trang có 3 chữ số là: 3 x 151 = 153 ( số )

Để đánh 1 cuốn sách dày 150 trang,ta cần dùng : 180 + 9 + 153 = 342 (Chữ số )

Đs :.......

Cửa hàng còn lại số giỏ là

6-3=3()

Cửa hàng còn lại số quả trứng là

12×3=36() 

Thể tích : 1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 m2

3,24 = 3240 lít nước

Bể sẽ đầy sau :

3240 x 1 : 27 = 120 phút

Khí hậu châu Á gồm các đới: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo. Do lãnh thổ Châu Á rộng trải dài, núi và sươn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào lục địa. - Có 2 kiểu khí hậu phổ biến

 

Ta có sơ đồ :
Chiều rộng |-----|-----|
Chiều dài   |-----|-----|-----|
a. Chiều dài là :
150 : ( 2 + 3 ) x 3 = 90 ( m )
Chiều rộng là :
150 - 90 = 60 ( m )
Diện tích khu đất là :
90 x 60 = 5400 ( m2 )

Hiệu số phần bằng nhau:  6 - 1 = 5 (phần)

Chiều rộng:    25 : 5 = 5 (cm)

Tính diện tích hình chữ nhật là : 

25 x 5 = 125 ( cm2)

Đáp số : 125 m2

 

Ta có sơ đồ :

Mẹ  : I-------I-------I-------I

Con : I-------I   hiệu 26 tuổi

Tuổi con là : 26 : ( 3 - 1 ) = 13 ( tuổi )

Tuổi mẹ là : 26 + 13 = 39 ( tuổi )

           Đáp số : con 13 tuổi

                        mẹ 39 tuổi

�, Số nam là:

(75+25):2=50 (người)

Số nữ là:

75-50=25 (người)

�, Tỉ số giữa số nữ và số nam là:

25:50=2550=12

        Đáp số: 

�, Số nam là:

(75+25):2=50 (người)

Số nữ là:

75-50=25 (người)

�, Tỉ số giữa số nữ và số nam là:

25:50=2550=12

        Đáp số: