Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 15:51

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+\left(x+7\right)+\left(x-6\right)+\left(x+5\right)+\left(x-4\right)+\left(x+3\right)+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)=95.9\\ =>x+9+x-8+x+7+x-6+x+5+x-4+x+3+x-2+x+1=855\\ =>\left(x+x+x+x+x+x+x+x+x\right)+\left(9-8+7-6+5-4+3-2+1\right)=855\\ =>9x+5=855\\ =>9x=855-5\\ =>9x=850\\ =>x=\dfrac{850}{9}\)

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+...+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)\)

\(=x+9+x-8+...+x-2+x+1\)

\(=\left(x+9+x-8\right)+...+\left(x+5\right)+...+\left(x-2+x+1\right)\)

(Ta gộp 4 số vào 1 tổng, riêng (x+5) là ta giữ nguyên)

\(=\left(2x-1\right)+...+\left(x+5\right)+...+\left(2x-1\right)\)

\(=4\left(2x-1\right)+\left(x+5\right)\)

\(=8x-4+x-5\)

\(=9x-9\)        (1)

Từ bài toán trên, ta có:

\(\left(x+9\right)+\left(x-8\right)+...+\left(x-2\right)+\left(x+1\right)=95,9\)

Từ (1)

\(\Leftrightarrow9x-9=95,9\)

\(9x=95,9-9\)

\(x=86,9:9\)

\(x=9,6\left(5\right)\)

 

1 tháng 6 2018 lúc 15:54

(x + 9) + (x - 8) + (x + 7) + (x - 6) + (x + 5) + (x - 4) + (x + 3) + (x - 2) + (x  -1) = 95.9

=> (x + 9) + (x - 8) + (x + 7) + (x - 6) + (x + 5) + (x - 4) + (x + 3) + (x - 2) + (x  -1) = 855

=> x + 9 + x - 8 + x + 7 + x - 6 + x + 5 + x - 4 + x + 3 + x - 2 + x  -1 = 855

=> ( x + x + x + x + x + x + x + x + x ) + ( 9 - 8 + 7 - 6 + 5 - 4 + 3 - 2 - 1 ) = 855

=> 9x + 3 = 855

=> 9x       = 855 - 3

=> 9x       = 852

=> x         = 852 : 9

=> x         = \(\frac{284}{3}\)     

6 tháng 5 2017 lúc 12:50

( x+x+x+x+x+x) + (9-8+7-6+5-4)=63,6

x x 6 +3=63,6

x x 6     = 63,6-3

x x 6     =60,6

      x    =60,6:6

      x    =10,1

nha bn 

cam on bn nhieu

6 tháng 5 2017 lúc 12:55

Ta có:

(x + 9) + (x - 8) + (x + 7) + (x - 6) + (x + 5) + (x - 4) = 63,6

            x + 9 + x - 8 + x + 7 + x - 6 + x + 5 + x - 4 = 63,6

        (x + x + x + x + x + x) + (9 - 8 + 7 - 6 + 5 - 4) = 63,6

                                                                 6x + 3 = 63,6

                                                                       6x = 63,6 - 3

                                                                       6x = 60,6

                                                                         x = 60,6 : 6

                                                                         x = 10,1

Vậy x = 10,1

6 tháng 10 2018 lúc 11:01

Thời gian có hạn copy cái này hộ mình vào google xem nha: :

Link :   https://lazi.vn/quiz/d/16491/nhac-edm-la-loai-nhac-the-loai-gi

Vào xem xong các bạn nhận được 1 thẻ cào mệnh giá 100k nhận thưởng bằng cách nhắn tin vs mình và 1 phần thưởng bí mật là chiếc áo đá bóng,....

Có 500 giải nhanh nha đã có 200 người nhận rồi

OK

Vao đi

10 tháng 4 2016 lúc 8:40

CÁC BẠN GIÚP MÌNH MẤY CÂU NÀY NHÉ!

9 tháng 11 2021 lúc 16:28

X+4/9=2/3×6/7
x + 4/9 = 4/7
x          = 4/7 - 4/9
x         =  8/63
 

1 tháng 11 2018 lúc 19:18

\(\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times.........\times\frac{1}{10}=\frac{1}{2\times3}+......+\frac{1}{9\times10}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-..........-\frac{1}{10}=\frac{1}{2}-\frac{1}{10}=\frac{2}{5}\)

1 tháng 11 2018 lúc 19:40

bạn có thể giải một cách đầy đủ được ko bạn

28 tháng 10 2020 lúc 21:25

 11 x 10 - 10 x 9 + 9 x 8 - 8 x 7 + 7 x 6 - 6 x 5 + 5 x 4 - 4 x 3 + 3 x 2 - 2 x 1 = 60

10 tháng 6 2017 lúc 15:37

1. 41/7 - x = 25/9

=> x = 41/7 - 25/9

=> x = 194/63

2. 3x = 12,8

=> x = 12,8 : 3

=> x = 64/15

3. 41/2 x = 5

=> x = 5: 41/2

=> x = 10/41

4. 3/4 x = 1

=> x = 1: 3/4

=> x = 3/4

5. 4/5 : x = 3

=> x = 4/5 : 3

=> x = 4/15

6. 12/x = 4

=> x = 12/4

=> x = 3

7. 4/7 : x = 4/7

=> x = 4/7 : 4/7

=> x = 1

8. 2x - 3/4 = 7/8

=> 2x = 7/8 + 3/4

=> 2x = 13/8

=> x = 13/8 : 2

=> x =13/16

Ruby Chan :))

10 tháng 6 2017 lúc 15:39

1, \(4\frac{1}{7}-x=2\frac{5}{9}\)

\(\frac{4\times7+1}{7}-x=\frac{2\times9+5}{9}\)

\(\frac{29}{7}-x=\frac{23}{9}\)

\(x=\frac{29}{7}-\frac{23}{9}\)

\(x=\frac{261}{63}-\frac{161}{63}\)

\(x=\frac{100}{63}\)

2, \(3\times x=12,18\)

\(x=12,18\div3\)

\(x=4,06\)

3, \(4\frac{1}{2}\times x=5\)

\(\frac{4\times2+1}{2}\times x=5\)

\(\frac{9}{2}\times x=5\)

\(x=5\div\frac{9}{2}\)

\(x=\frac{5\times2}{9}=\frac{10}{9}\)

4, \(\frac{3}{4}\times x=1\)

\(x=1\div\frac{3}{4}\)

\(x=\frac{1\times4}{3}=\frac{4}{3}\)

5, \(\frac{4}{5}\div x=3\)

\(x=\frac{4}{5}\div3\)

\(x=\frac{4}{5\times3}=\frac{4}{15}\)

6,\(\frac{12}{x}=4\)

\(x=12\div4\)

\(x=3\)

7, \(\frac{4}{7}\div x=\frac{4}{7}\)

\(x=\frac{4}{7}\div\frac{4}{7}\)

\(x=1\)

8, \(2x-\frac{3}{4}=\frac{7}{8}\)

\(2x=\frac{7}{8}+\frac{3}{4}\)

\(2x=\frac{7}{8}+\frac{6}{8}\)

\(2x=\frac{13}{8}\)

\(x=\frac{13}{8}\div2\)

\(x=\frac{13}{8\times2}=\frac{13}{16}\)