Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 11 lúc 6:00

a) \(\left(2x-18\right):\left(-10\right)-34=2\)

\(\Rightarrow\left(2x-18\right):\left(-10\right)=2+34\)

\(\Rightarrow\left(2x-18\right):\left(-10\right)=36\)

\(\Rightarrow2x-18=36\cdot\left(-10\right)\)

\(\Rightarrow2x-18=-360\)

\(\Rightarrow2x=-360+18\)

\(\Rightarrow2x=-342\)

\(\Rightarrow x=-342:2\)

\(\Rightarrow x=-171\) 

b) \(120:\left(5x+20\right)-45=75\)

\(\Rightarrow120:\left(5x+20\right)=75+45\)

\(\Rightarrow120:\left(5x+20\right)=120\)

\(\Rightarrow5x+20=120:120\)

\(\Rightarrow5x+20=1\)

\(\Rightarrow5x=1-20\)

\(\Rightarrow5x=-19\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{19}{5}\)

6 tháng 1 2018 lúc 20:46

***a, 14+2x=-32

        2x=-32-14

        2x=-46

          x=-46/2

         x=-23

        Vậy x=-23

           

          

9 tháng 4 2020 lúc 16:32

ko biết ahihi

><

16 tháng 10 lúc 15:51

a, 117 - \(x\) = 28 - (-7)

   117 - \(x\) = 28 + 7

    117 - \(x\) = 35

            \(x\) =  117 - 35

             \(x\) = 82

16 tháng 10 lúc 15:54

b, \(x\) - (-38 - 2\(x\)) = (-3) - 8 + 2\(x\) 

    \(x\) + 38 + 2\(x\) = - 11 + 2\(x\)

   3\(x\)  + 38       = - 11 + 2\(x\)

   3\(x\) - 2\(x\)        = - 11 - 38

   \(x\)                = - 49

   

1 tháng 3 2021 lúc 10:56

B3  a) x=4        b) x=-7         c) x=5          d) x=4

B2  a) -3+ -2+ -1+0+1+2+3+4=4

      b) -6+ -5+ -4+ -3+ -2+ -1+0+1+2+3+4=-11

 c) -18+-17+-16+-15+-14+-13+-12+-11+-10+-9+-8+-7+-6+-5+-4+3+-2+-1+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19=19

14 tháng 8 lúc 17:51

a) 2x + 15 = 45

2x = 45 - 15

2x = 30

x = 30 : 2

x = 15 (nhận)

Vậy x = 15

b) 120 - 2.(x + 3) = 22.52

120 - 2.(x + 3) = 1144

2.(x + 3) = 120 - 1144

2.(x + 3) = - 1024

x + 3 = -1024 : 2

x + 3 = -512

x = - 512 - 3

x = -515 (loại)

Vậy không tìm được x thỏa mãn x là số tự nhiên

c) 11 ⋮ (x - 2)

⇒ x - 2 ∈ Ư(11) = {-11; -1; 1; 11}

⇒ x ∈ {-9; 1; 3; 13}

Do x là số tự nhiên

⇒ x ∈ {1; 3; 13}

d) Do 12 ⋮ x và 18 ⋮ x nên x ∈ ƯC(12; 18)

12 = 2².3

18 = 2.3²

ƯCLN(12; 18) = 2.3 = 6

⇒ x ∈ ƯC(12; 18) = {1; ; 3; 6}

7 tháng 2 2019 lúc 20:26

1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí :

a) (-46) + (-125) + 46 + 25 = [(-46)+46] + [(-125)+25]

= 0+(-100) = -100

b) 25.(-15) + 25.(-5) + (-20).75 = 25.[(-15)+(-5)] + (-20).75

= 25.(-20) + (-20).75 = (-20).(25+75) = (-20).100 = -2000

c) (-151)+(-37)+(-42)+(-63)+142 =(-151)+[(-37)+(-63)]+[(-42)+142]

= (-151) + [(-100) + 100] = -151

d)32+(-149)+(-311)+(-89)+(-51) = 32+[(-149)+(-51)] + [(-311)+(-89)]

= 32+[(-200)+(-400)] = 32+(-600) = -568

e)-65.(87-17)-87.(17-65) = (-65).87 - (-65).17 - 87.17 + 87.65

= (-65).87 + 65.17 - 87.17 + 87.65 = [(-65).87+87.65] + 65.(17-87)

= 65.(-70) = -4550

g) -43.(53-16) - 53.(16-43) = (-43).53 - (-43).16 - 53.16 + 53.43

= (-43).53 + 43.16 - 53.16 + 53.43 = [(-43).53+53.43] + 16.(43-53)

= 16.(-10) = -160

22 tháng 12 2021 lúc 20:36

2: x=3

3: x=18

22 tháng 12 2021 lúc 20:38

1) \(x=51\)

2) \(x=3\)

3) \(x=18\)

4) \(x=2\)

5) \(x=7\)